Hoppa till verktygsfältet

SHVS förvaltningsorgan består av delegationen, styrelsen och hälsovårdsenheternas delegationer. Styrelsen ansvarar för verksamheten. För stiftelsens operativa ledning ansvarar verkställande direktören. Stiftelsens styrelse assisterar verkställande direktören i ledningen av verksamheten.

Stiftelsens verksamhet omfattas av goda förvaltningsprinciper och allmänna krav på effektivitet och ekonomi. Att organisationsmodellen är en stiftelse gör det möjligt att fatta snabba beslut och därmed smidigt anpassa sig till de förändringar som samhället kräver. Till skillnad från andra privaträttsliga samfund har stiftelsen inga medlemmar, ägare, delägare eller bolagsmän.

Styrelse

SHVS styrelse har beslutanderätt och ansvar för stiftelsens verksamhet. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla stiftelsens verksamhet samt se till att stiftelsens verksamhet och ekonomi organiseras ändamålsenligt.

Styrelsen består av minst 6 och högst 12 medlemmar. Delegationen utser till stiftelsens styrelse en medlem som förslagits av Folkpensionsanstalten (FPA), en som föreslagits av Finlands Kommunförbund och en som föreslagits av SHVS personal samt tre medlemmar som föreslagits av Finlands studentkårers förbund (FSF). Därtill kan stiftelsens delegation utse ytterligare högst 6 styrelsemedlemmar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Stiftelsens styrelse utser verkställande direktör och ledande tjänstemän. Verkställande direktören ansvarar för ledningen av stiftelsen i enlighet med de befogenheter styrelsen gett. Därtill föredrar verkställande direktören ärenden vid styrelsens sammanträden.

Delegation

Delegationen består av minst 24 och högst 30 medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet, THL, FPA, Finlands Kommunförbund och SHVS personal kan var och en utse en medlem till delegationen. FSF kan utse 18 medlemmar. Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger om året, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Vid höstmötet behandlas budgeten och verksamhetsplanen. Därtill väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar och vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Hälsovårdsenheternas direktioner

SHVS har tio direktioner för hälsovårdsenheterna. De lokala direktionerna utses av stiftelsens styrelse. Du hittar information om serviceställens direktioner i deras egen hemsida.

Direktionens uppgift är att uppfölja hälsovårdsenhetens verksamhet och förändringar i verksamhetsmiljön samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minskning och ökning av hälsovårdsenheternas serviceställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Verkställande direktör Katariina Poskiparta

CFO och CIO Kristian Lind

Chefsöverläkare Päivi Metsäniemi

Personal- och rättsdirektör Anne Tomperi

Kommunikationschef Annemari Backman

Styrelseordförande, kommunikations- och PR-direktör Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Vice ordförande, verkställande direktör Liisa Lähteenaho, RP People Oy

Ledande jurist Sami Uotinen, Finlands Kommunförbund

Projektchef Minttu Naarminen, Nyyti ry

Regionchef Mikkel Näkkäläjärvi, Servicefacket PAM rf

Sakkunnig Tuomas Vanhanen, Eduskunta

Generalsekreterare Sonja Raitamäki, SYL

Data scientist Antti Kähkönen, Finnish Net Solutions Oy

Avdelningsskötare Sari Yrjänä, SHVS

Ordförande Saara Hyrkkö

Vice ordförande Kim Kujala

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto ry

Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, Suomen yliopistot UNIFI ry

Hammashoitaja Sinikka Lintuala, YTHS

Lauri Jurvanen, AYY

Matias Takala HYY

Marko Koskelo, ISYY

Hannamari Vilhunen, ISYY

Juulia Saukkonen, JYY

Pia Etelävuori, LTK

Juho Keränen, LYY

Nuuti Vasari, OYY

Maisa Dyhr, SHS

Oscar Byman, SHS

Sonja Leván, TaiYo

Petra Oksa, TREY

Otto Elomäki, TYY

Ville Ritola, TYY

Petra Sjöberg, VYY

Kati Systä, ÅAs

Titta Hiltunen, SYL