Hoppa till verktygsfältet

SHVS förvaltningsorgan består av delegationen, styrelsen och serviceställenas delegationer. Styrelsen ansvarar för verksamheten. För stiftelsens operativa ledning ansvarar verkställande direktören. Stiftelsens styrelse assisterar verkställande direktören i ledningen av verksamheten.

Stiftelsens verksamhet omfattas av goda förvaltningsprinciper och allmänna krav på effektivitet och ekonomi. Att organisationsmodellen är en stiftelse gör det möjligt att fatta snabba beslut och därmed smidigt anpassa sig till de förändringar som samhället kräver. Till skillnad från andra privaträttsliga samfund har stiftelsen inga medlemmar, ägare, delägare eller bolagsmän.

Styrelse

SHVS styrelse har beslutanderätt och ansvar för stiftelsens verksamhet. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla stiftelsens verksamhet samt se till att stiftelsens verksamhet och ekonomi organiseras ändamålsenligt.

Styrelsen består av minst 6 och högst 12 medlemmar vars mandatperiod är två kalenderår. Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) har båda rätt att välja två styrelsemedlemmar.  Studenternas hälsovårdsstiftelse har rätt att välja en styrelsemedlem. Utöver dessa kan delegationen utse högst fem styrelsemedlemmar.

Stiftelsens styrelse utser verkställande direktör och ledande tjänstemän. Verkställande direktören ansvarar för ledningen av stiftelsen i enlighet med de befogenheter styrelsen gett. Därtill föredrar verkställande direktören ärenden vid styrelsens sammanträden.

Delegation

Delegationen består av minst 24 och högst 30 medlemmar.

Finlands studentkårers förbund (FSF) utser nio representanter varav sju utnämns enligt förslag de studentkårer som hör till stiftelsens verksamhetsområde. Finlands studerandekårers förbund (Samok) utnämner nio representanter varav sju utnämns enligt förslag av yrkeshögskolornas studerandekårer. Undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund, personalen av Studenternas hälsovårdsstiftelse, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf utser var två representanter till delegationen.

Delegationen sammanträder två gånger om året, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Vid höstmötet behandlas budgeten och verksamhetsplanen. Därtill väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar och vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Serviceområdens direktioner

SHVS har verksamhet på fem serviceområden och i varsitt verksamhetsområde finns en direktion som är utsedd av stiftelsens styrelse.

Områdets direktion består av en ordförande, vice ordförande och minst sju men högst åtta andra medlemmar. Direktionens uppgift är att uppfölja områdets verksamhet och förändringar i verksamhetsmiljön samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som berör stängandet och öppnandet av nya serviceställen inom verksamhetsområdet och andra ärenden som avsevärt inverkar områdets verksamhet. Direktionen samarbetar med universitet, högskolor, studentkårer, studerandekårer och hälsomyndigheter samt andra aktörer som berör studerandehälsovården inom verksamhetsområdet.

Verkställande direktör Katariina Poskiparta

CFO och CIO Satu Justander

Chefsöverläkare Teija Kulmala

Personaldirektör Sanna Salonen

Kommunikations direktör Annemari Backman

Regiondirektör Tuomas Plosila

Regiondirektör Maisa Kuusela

Regiondirektör Anna Arola-Järvi

Regiondirektör Anu Väänänen

Regiondirektör Juha Tiainen

Styrelseordförande, kommunikations- och PR-direktör Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Vice ordförande, verkställande direktör Liisa Lähteenaho, RP People Oy

Medlemmar

Verksamhetsledare Pia Hytönen, Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf

Oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Vaikuttamistyön asiantuntija Hannele Kirveskoski, Psoriasisförbundet (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK)

Head of Business Intelligence Antti Kähkönen, Finnish Net Solutions Oy

Yhdenvertaisuusasiantuntija Touko Niinimäki, Finland Allians rf (Finlands studentkårers förbund rf)

Näringspolitisk sakkunnig Jussi-Pekka Rode, Bildningsarbetsgivarna rf

Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen, Finansministeriet

Avdelningsskötare, SHVS Syd Sari Yrjänä, SHVS personal

Ordförande
Riksdagsledamot Hilkka Kemppi

Vice ordförande
Kommunikationssekretare Kim Kujala, Finlands studentkårers förbund rf

Medlemmar

Rektor, verkställande direktör Jouni Koski, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene 

Specialmedarbetare Anu Nemlander, Finlands Kommunförbund

Hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, Unifi ry

Undervisningsråd Sanna Hirsivaara, Undervisnings- och kulturministeriet

Utvecklingschef Johanna Jahnukainen, Institutet för hälsa och välfärd

Palveluasiantuntija Laura Ollila, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Socialpolitisk sakkunnig Matias Takala, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Artturi Vuorinen, Taideyliopiston ylioppilaskunta

Darya Karilahti, Arcada studerandekåren – ASK

Elina Viitaniemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Emma Kivikangas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SAMO

Emma Kokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Emmi Hämäläinen, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA

Janne Levänen, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Joel Vierikko, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Juho Keränen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY

Miika Alhopuro, Åbo Akademis Studentkår

Milla Pietilä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO

Tiia Kettunen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY

Titta Hiltunen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry

Ulrika Palmberg, Opiskelijakunta VAMOK

Eeva Valtonen, Tampereen ylioppilaskunta TREY

Tandskötare / servicesekreterare Sinikka Lintuala, YHES