Hoppa till verktygsfältet

SHVS förvaltningsorgan består av delegationen, styrelsen och serviceställenas delegationer. Styrelsen ansvarar för verksamheten. För stiftelsens operativa ledning ansvarar verkställande direktören. Stiftelsens styrelse assisterar verkställande direktören i ledningen av verksamheten.

Stiftelsens verksamhet omfattas av goda förvaltningsprinciper och allmänna krav på effektivitet och ekonomi. Att organisationsmodellen är en stiftelse gör det möjligt att fatta snabba beslut och därmed smidigt anpassa sig till de förändringar som samhället kräver. Till skillnad från andra privaträttsliga samfund har stiftelsen inga medlemmar, ägare, delägare eller bolagsmän.

Styrelse

SHVS styrelse har beslutanderätt och ansvar för stiftelsens verksamhet. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla stiftelsens verksamhet samt se till att stiftelsens verksamhet och ekonomi organiseras ändamålsenligt.

Styrelsen består av minst 6 och högst 12 medlemmar vars mandatperiod är två kalenderår. Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) har båda rätt att välja två styrelsemedlemmar.  Studenternas hälsovårdsstiftelse har rätt att välja en styrelsemedlem. Utöver dessa kan delegationen utse högst fem styrelsemedlemmar.

Stiftelsens styrelse utser verkställande direktör och ledande tjänstemän. Verkställande direktören ansvarar för ledningen av stiftelsen i enlighet med de befogenheter styrelsen gett. Därtill föredrar verkställande direktören ärenden vid styrelsens sammanträden.

Delegation

Delegationen består av minst 24 och högst 30 medlemmar.

Finlands studentkårers förbund (FSF) utser nio representanter varav sju utnämns enligt förslag de studentkårer som hör till stiftelsens verksamhetsområde. Finlands studerandekårers förbund (Samok) utnämner nio representanter varav sju utnämns enligt förslag av yrkeshögskolornas studerandekårer. Undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund, personalen av Studenternas hälsovårdsstiftelse, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf utser var två representanter till delegationen.

Delegationen sammanträder två gånger om året, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Vid höstmötet behandlas budgeten och verksamhetsplanen. Därtill väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar och vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Serviceområdens direktioner

SHVS har verksamhet på fem serviceområden och i varsitt verksamhetsområde finns en direktion som är utsedd av stiftelsens styrelse.

Områdets direktion består av en ordförande, vice ordförande och minst sju men högst åtta andra medlemmar. Direktionens uppgift är att uppfölja områdets verksamhet och förändringar i verksamhetsmiljön samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som berör stängandet och öppnandet av nya serviceställen inom verksamhetsområdet och andra ärenden som avsevärt inverkar områdets verksamhet. Direktionen samarbetar med universitet, högskolor, studentkårer, studerandekårer och hälsomyndigheter samt andra aktörer som berör studerandehälsovården inom verksamhetsområdet.

Verkställande direktör Katariina Poskiparta

CFO och CIO Satu Justander

Chefsöverläkare Teija Kulmala

Personaldirektör Sanna Salonen

Regiondirektör Tuomas Plosila

Regiondirektör Piia Niemi

Regiondirektör Reetaleena Hietala 

Regiondirektör Anu Väänänen

Regiondirektör Juha Tiainen

Styrelseordförande: direktör Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala ry

Vice ordförande: Specialist Emmi Lehtinen, undervisnings- och studentservice, Helsingfors universitet

Medlemmar

Jurist, Janne Hälinen, OAJ

Head of Business Intelligence Antti Kähkönen, Finnish Net Solutions Oy

Näringspolitisk sakkunnig Jussi-Pekka Rode, Bildningsarbetsgivarna rf

Specialist på samhällspåverkan Turkka Sinisalo, Tela

Chef för sociala relationer Iiris Niinikoski

Socialpolitisk sakkunnig Henri Kontkin, Finlands studentkårers förbund (SYL)

Socialpolitisk sakkunnig Ninni Kuparinen, Finlands studerandekårers förbund SAMOK

Hälsovårdare Satu Haapsaari, SHVS personal

Ordförande
Riksdagsledamot Hilkka Kemppi

Vice ordförande
Kim Kujala, Finlands studentkårers förbund rf

Medlemmar

Anttila Oskari, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Baarman Nea-Bettina, Aalto-universitetets Studentkår

Hämäläinen Heidi, Konstuniversitetets studentkår

Ikonen Mari, UNIFI ry

Korpunen Enni, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Koski Jouni, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene 

Laakso Laura, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Leinonen Eetu, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lindgren Linda, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Lundmark Suvituuli, Finlands studentkårers förbund (SYL)

Löytänen Olivia, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta / Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Mantila Marita, YHES

Mettala Jessy, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Naalisvaara Sonja, Studenkåren vid Helsingfors universitet

Pääsukene Sonja, Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Ruismäki Hannastiina, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta / Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Salminen Mika, Institutet för hälsa och välfärd

Uusi-Kokko Elli, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Vierikko Joel, Finlands studerandekårers förbund SAMOK

Vilhunen Hannamari, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Viitaniemi Elina, Finlands studerandekårers förbund SAMOK

Winberg Frida, Svenska Handelshögskolans Studentkår