Hoppa till verktygsfältet

Stiftelsens stadgar har senast uppdaterats 30.10.2023.

1 § Namn och hemort

Stiftelsens namn är Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, på svenska Studenternas hälsovårdsstiftelse sr och på engelska Finnish Student Health Service sr. Stiftelsen kan i sin verksamhet vid sidan av sitt namn även använda förkortningen SHVS (på finska YTHS). Stiftelsens hemort är Helsingfors.

2 § Ändamål

Stiftelsens ändamål är att svara för studerandehälsovården för studerande vid universi­teten och högskolorna och, i den mån det är möjligt, även vid läroanstalter som är jämförbara med dessa samt även stödja och främja sådan vetenskaplig forskning som på ett eller annat sätt tjänar nämnda ändamål.

3 § Fullgörande av ändamålet

För fullgörande av ändamålet kan stiftelsen utföra hälsoundersökningar, ordna hälso- och sjukvård, mentalvårdstjänster samt oral hälsovård för studerande, hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården inklusive mentalvård och missbrukarvård, främjande av sexuell hälsa och oral hälsovård;

Stiftelsen ombesörjer en hälsosam och säker studiemiljö samt främjar och följer upp välbefinnandet i studiegemenskapen. I stiftelsens uppgifter ingår att följa upp och främja hälsan och välbefinnandet samt studieförmågan hos studerandena.

Stiftelsen kan också fullgöra sitt ändamål med alla andra verksamhetsformer som främjar ändamålet. Stiftelsen kan fullgöra sitt ändamål i sin verksamhet, helt eller delvis via de bolag som den äger samt i samarbete med andra organisationer.

4 § Fonder

Stiftelsens dispositionsfond bildas av den egendom som Finlands Studentkårers Förbund rf överlät till stiftelsen med en stiftelseurkund undertecknad den 13 februari 1954.

5 § Ökning av kapitalet

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer, testamenten och bidrag samt att på andra lagliga sätt öka sitt kapital.

6 § Styrelsen

Stiftelsen har en delegation, styrelse, lokala direktioner som utses av styrelsen och andra organ som styrelsen beslutar om.

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör, och verkställande direktören kan ha en ställ­företrädare. Styrelsens och verkställande direktörens uppgifter definieras närmare i stiftelselagen och instruktionen.

7 § Delegationen 

Delegationen har minst 24 och högst 30 medlemmar. Finlands studentkårers förbund (FSF) rf utser nio företrädare, varav det utser sju medlemmar på förslag av de student­kårer som hör till stiftelsens verksamhetsområde. Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf utser nio företrädare, varav det utser sju medlemmar på förslag av yrkes­högskolornas studerandekårer.

Undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommun­förbund rf, Studenternas hälsovårdsstiftelses personal, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf utser vardera en representant till delegationen. Delegationen väljer de övriga medlemmarna i delegationen.

Om någon av de ovannämnda myndigheterna, institutionerna eller samfunden inte har valt en medlem till delegationen inom utsatt tid väljer delegationen den medlem som saknas.

En delegationsmedlem kan inte vara en minderårig person eller en person för vilken en intressebevakare har förordnats, vars handlingsbehörighet är begränsad eller som har försatts i konkurs.

Delegationens medlemmar väljs för två kalenderår i taget.

Om en medlem tillfälligt är förhindrad att delta i delegationens verksamhet kan myndig­heten, institutionen eller samfundet som har valt medlemmen befullmäktiga en suppleant i stället för den ordinarie medlemmen för en viss tid och för den uppgift som anges i fullmakten.

De aktörer som har rätt att utse medlemmar till delegationen kan avsätta medlemmar som de har utsett mitt under mandatperioden. Om en delegationsmedlem avgår eller avsätts eller medlemmens plats blir ledig på annat sätt mitt under mandatperioden kan den aktör som har utnämnt medlemmen utse en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Delegationen väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

8 § Delegationens möten och ärenden som behandlas på dem

Delegationen samlas till vårmöte före utgången av maj och till höstmöte före utgången av december samt i övrigt på kallelse av ordförande eller, om denne är förhindrad, på kallelse av vice ordförande. Delegationen ska också sammankallas när minst 1/3 av delegationens medlemmar eller stiftelsens styrelse skriftligen begär detta för behandling av ett ärende som anges separat.

Möteskallelsen ska skickas till delegationens medlemmar minst två veckor före mötes­dagen.

På vårmötet:

1. presenteras styrelsens verksamhetsberättelse,

2. presenteras bokslutet,

3. diskuteras åtgärder som förvaltningen av föregående redovisningsperiod föranleder.

På höstmötet:

1. presenteras budgeten samt verksamhetsplanen,

2. väljs vid behov ordförande och vice ordförande samt sekreterare för delegationen samt de medlemmar som avses i 7 § 2 och 3 momentet,

3. väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelse­medlemmar och suppleanter,

4. väljs vid behov som stiftelsens revisorer 1–2 ordinarie revisorer och 0–2 revisors­suppleanter eller en revisionssammanslutning. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara CGR-revisor eller en revisionssammanslutning.

På mötena diskuteras dessutom övriga ärenden som har angetts i möteskallelsen. Ett ärende som inte har angetts i möteskallelsen kan inte tas upp för beslut på delegationens möte. I möteskallelsen ska ett ärende som minst fem delegationsmedlemmar i det syftet skriftligen framfört till ordförande senast tre veckor före delegationens möte antecknas.

Beträffande delegationens beslutsfattande i övrigt tillämpas på motsvarande sätt det som fastställs i 10 § om styrelsens beslutsfattande.

9 § Styrelsen

Styrelsen har minst fem och högst tio medlemmar, som väljs för två kalenderår i taget.

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf har vardera rätt att välja två medlemmar till stiftelsens styrelse. Studenternas hälsovårds­stiftelses personal har rätt att välja en medlem till stiftelsens styrelse. Utöver dessa kan stiftelsens delegation välja högst fem medlemmar till styrelsen.

En aktör som har utsett en styrelsemedlem kan avsätta den medlem som denne har utsett mitt under mandatperioden och välja en ny medlem för den återstående mandatperioden. Delegationens beslut om att avsätta en styrelsemedlem är giltigt om minst 3/4 av delegationens medlemmar har understött beslutet. Avsättningsrätten för aktörer som har valt medlemmar gäller inte de styrelsemedlemmar vars mandatperiod pågår när stadge­ändringen registreras.

Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott inom sig för beredning av ärenden som läggs fram. Styrelsen kallar en sekreterare åt sig.

Styrelsens uppgifter definieras närmare i stiftelselagen och instruktionen. 

10 § Beslutsfattande

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen beslutar om kommunikationssätt för möteskallelsen.

Styrelsen är beslutför när över hälften av medlemmarna är på plats. Antalet beräknas enligt antalet valda styrelsemedlemmar.

Styrelsen fattar beslut om förslag som har fått understöd av minst hälften av de närvarande medlemmarna, om inte en större majoritet fastställs i stiftelselagen eller dessa stadgar. Styrelsemedlemmar som har förhinder anses inte som närvarande. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst.

Vid val väljs den som har fått över hälften av rösterna. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i första omgången genomförs ett val mellan de två kandidater som har fått flest röster. Om rösterna då faller jämnt avgör lotten.

Ett protokoll ska upprättas över styrelsens möten, i vilket beslut och omröstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och en medlem som har valts för detta under mötet.

11 § Arvoden  

Till medlemmarna och sekreteraren i delegationen och styrelsen kan ett sedvanligt och skäligt mötesarvode och de resekostnader som orsakats av mötet betalas samt ett sedvanligt och skäligt arvode för annat arbete som utförts till förmån för stiftelsen.

12 § Redovisningsperiod

Stiftelsens redovisningsperiod är ett kalenderår.

13 § Representation

Styrelsens ordförande och verkställande direktören tillsammans, eller en av dem tillsammans med en styrelsemedlem, representerar stiftelsen.

Styrelsen kan också befullmäktiga en person som den har utsett att representera stiftelsen ensam eller tillsammans med ordförande, verkställande direktören, en styrelsemedlem eller en annan person som styrelsen har utsett.

14 § Stadgeändringar

Stiftelsens stadgar kan ändras om mer än hälften av styrelsens medlemmar understöder förslaget, om inget annat föreskrivs i stiftelselagen.

Delegationen har rätt att ge utlåtande om stadgeändringen.

15 § Nedläggning av verksamheten

Om stiftelsen upplöses eller läggs ner överlåts dess tillgångar till ett allmännyttigt ändamål som ligger nära stiftelsens verksamhet.

För att försätta stiftelsen i likvidation och upplösa den krävs understöd av minst 2/3 av alla styrelsemedlemmar.

För upplösning av stiftelsen krävs att delegationen har hörts innan beslutet om att försätta stiftelsen i likvidation fattas. Delegationen ska också höras beträffande användningen av återstående tillgångar.

16 § Ikraftträdande

Dessa stadgar har godkänts på styrelsens möte den 30 oktober 2023, på delegationens möte den 13 december 2023 och har registrerats av Patent- och registerstyrelsen den 9 februari 2024.