Hoppa till verktygsfältet

Vår vårdpersonal håller mottagningar med tidsbeställning. Också för telefontider behöver du boka tid. För att boka en mottagningstid ska du kontakta oss via SelfChat eller per telefon. Om du redan har fått ett tidsbeställningstillstånd kan du boka tid via Self‑tjänsten.

Bedömning av vårdbehovet innebär att vårdpersonal kartlägger och bedömer din situation samt hur brådskande ditt vårdbehov är, ger anvisningar om egenvård samt hänvisar dig vid behov till en annan typ av service, ifall ditt ärende är ett sådant som inte ska skötas inom studerande­hälso­vården. Efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts hänvisas du till ditt eget ansvarsteam, digitala tjänster eller till munhälsotjänsterna för att få vård.

På en hälsovårdarmottagning kan du diskutera frågor som gäller hälsa och studieförmåga som du funderar på. På mottagningen kartlägger hälsovårdaren din situation och ger t.ex. hälsorådgivning samt vägledning om förebyggande och behandling av sjukdomar. Hälsovårdaren ger också råd om preventivmedel, genomför hälsokontroller, ger vaccinationer och skriver kortvariga frånvarointyg för läroanstalten eller arbetsgivaren. Dessutom kan hälsovårdare skriva remisser till laboratorie­undersökningar före en läkarmottagning. Hälsovårdaren stöder dig när din studieförmåga är nedsatt.

Tid till en psykiatrisk sjukskötarmottagning får du via bedömning av vårdbehovet när ditt ärende gäller mental hälsa till exempel ditt humör, ångest, en traumatisk kris, en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning eller någon annan långvarig psykisk störning. Den psykiatriska sjukskötaren kartlägger din situation och din studieförmåga tillsammans med dig. Den psykiatriska sjukskötaren hjälper dig att välja ett egenvårdsprogram och att sätta upp ett mål och jobba mot det. Hen vägleder dig också i att följa självhjälpsprogram och i din egenvård samt stöder och hjälper dig att genomföra behandlingen som läkaren ordinerat. Av den psykiatriska sjukskötaren får du information om olika behandlingsalternativ vid psykiska störningar samt råd om hur du kan förbättra din mentala hälsa. Vid behov erbjuder den psykiatriska sjukskötaren kunden tre mottagningstider (på distans eller som fysiska besök) för att stödja den ledda egenvården.

Om du har symtom i rörelseorganen får du hjälp av en fysioterapeut. På en fysioterapeutmottagning får du hjälp exempelvis med smärtor relaterade till rörelseorganen (t.ex. muskler, leder och ryggrad) . På mottagningen genomför fysioterapeuten en klinisk undersökning och bedömer t.ex. din rörlighet, funktionsförmåga och hållning samt vägleder och ger råd om förebyggande och rehabilitering av skador och/eller symtom. Vid behov gör fysioterapeuten upp ett individuellt träningsprogram åt dig, som stöd för rehabiliteringen.

Tid till en allmänläkarmottagning får du vanligen på hänvisad av en sjukskötare eller fysioterapeut eller ibland också direkt via bedömning av vårdbehovet. Allmänläkären undersöker och behandlar din hälsa och/eller sjukdom. På allmänläkarens mottagning får du också hälsorådgivning. Allmänläkaren bedömer också din studieförmåga och ger stöd vid behov, om din studieförmåga är nedsatt. Allmänläkaren kan ge dig en remiss till fortsatta undersökningar eller till den specialiserade sjukvården eller hänvisa dig till någon annan av SHVS experter. Allmänläkaren skriver också ut läkarintyg och ‑utlåtanden relaterade till dina studier.

På mottagningen behandlar en munhygienist sjukdomar i tandköttet på tandläkarremiss, vägleder egenvård och ger kostrådgivning samt utför fortsatta undersökningar av munnen och tänderna enligt det behandlingsintervall som tandläkaren bestämt. Munhygienister kan också utföra bilddiagnostiska  undersökningar som ordinerats av en tandläkare. Hälsorådgivning som berör olika ämnen kan också fås på munhygienistens distansmottagning.

På mottagningen utför en tandläkare en undersökning av munnen som omfattar bedömning av tändernas och tandköttets skick, bettet och visdomständernas situation samt bestämmer behovet av hälsorådgivning och tjänster. Tandläkare utför tandlagningar, rotbehandlingar, tandutdragningar och andra vanliga odontologiska ingrepp. Tandläkaren skriver vid behov en remiss till bilddiagnostiska undersökningar och munhygienistbehandling. Dessutom bedömer tandläkaren behovet av mer krävande behandling och skriver remiss t.ex. till fortsattvård. Med tandläkare lönar det sig att diskutera tandvårdsrädsla och metoder för att lindra den.

En allmänläkare eller psykiater remitterar dig till en psykologmottagning om du behöver kortvarig terapeutisk hjälp eller om din situation kräver psykologbedömning och -undersökning. Kortvarigt terapeutiskt arbete består av samarbete med vårdpersonal som baserar sig främst på samtal och ramarna bestäms genast i början av behandlingen. Korttidsterapi hos en psykolog består vanligen av en träff i veckan under 5–10 veckor. Korttids­terapin kan genomföras antingen på distans eller genom fysiska besök på mottagningen. Psykologerna gör vid behov också kognitiva basutredningar på remiss från psykiater.

En allmänläkare remitterar dig till en psykiater om du har mentala eller rusmedelsproblem och det krävs specialistläkarkunnande för att ställa diagnos, planera behandlingen eller rehabiliteringen eller inleda behandlingen av dem. Psykiaterkonsultationen kräver vanligen 1–3 besök. Under konsultationen utför psykiatern en psykiatrisk undersökning som består av en öppen och vid behov en strukturerad intervju, frågeformulär som du fyller i och ibland även laboratorieundersökningar. Undersökningen kan också innefatta en intervju med en anhörig enligt vad som överenskommits med dig. Utgående från resultaten av den psykiatriska undersökningen gör psykiatern upp en behandlings- och rehabiliteringsplan med dig. Som en del av den psykiatriska undersökningen bedömer psykiatern också din studieförmåga och ordnar vid behov med åtgärder som stödjer studieförmågan. Psykiatern skriver intyg som gäller din behandlings- och rehabiliteringsplan och som ska utfärdas av studerandehälsovården.

Vårdpersonal remitterar dig till en sexualrådgivare om du har problem eller frågor som gäller sexualitet, könsidentitet eller sex och som inte kan hanteras eller besvaras i tillräcklig grad i samband med andra mottagningsbesök. Sexualrådgivningen utgår från den studerandes behov och innebär en målinriktad och processmässig behandling av frågor som gäller sexualiteten. Sexualrådgivningen omfattar vanligen 1–5 träffar som sker på distans.