Hoppa till verktygsfältet

Inspektioner av studiemiljön är en av grundpelarna i studiesamfundsarbetet. Syftet med inspektioner av studiemiljön är att säkerställa att du som studerande mår bra i ditt studiesamfund såväl fysiskt, psykiskt som socialt. I praktiken fäster inspektionerna uppmärksamhet t.ex. vid om det finns tillräckligt med tid för att äta mellan föreläsningarna, om studielokalerna har god ergonomi och om studerande upplever trakasserier i studiesamfundet. För läroanstalten innebär inspektionerna att de får information om hur det står till med de studerandes välbefinnande samt om läroanstaltens styrkor. Informationen från inspektionerna ger också SHVS personal en djupare förståelse av studiesamfundet och bättre beredskap att stödja de studerande i situationer där utmaningarna är relaterade till studiemiljön.

SHVS har som uppgift att se till att studiemiljön är sund och trygg och att främja och följa upp de studerandes välbefinnande. Ansvaret för att koordinera och genomföra inspektionerna innehas av studerandehälsovården, och de genomförs i samarbete med studerande, läroanstaltens personal och kommunens hälsoinspektör.

Inspektioner av studiemiljöer genomförs vart tredje år vid alla högskolor och förverkligandet av förändringar som behövs enligt inspektionen uppföljs årligen. I inspektionerna deltar alltid representanter för studerande (t.ex. medlemmar i studentkåren), representanter för högskolan (bl.a. personer som ansvarar för utveckling av undervisningen och lokalerna), representanter för SHVS (vanligen en allmänläkare, psykolog och hälsovårdare) samt kommunens hälsomyndighet.

Lagstadgade inspektioner av studiemiljöer började genomföras i början av 2010-talet och utgör en central del av SHVS arbete i studiesamfunden.

Studiesamfundets handlingsmodeller stödjer studerande

Ett välmående samfund har en positiv inverkan på varje studerandes liv. Inspektionerna ger information om hur de studerande mår i studentsamfunden och hur studiemiljöerna kunde stödja studerandes välbefinnande ännu bättre.

Som resultat av inspektionerna har högskolorna bland annat skapat anvisningar och handlingsmodeller som gäller studiesamfund såsom en modell för tidigt ingripande, ett rusmedelsprogram för studerande och en strategi för ingripande i trakasserier och osakligt bemötande.

Du kan läsa om anvisningar och handlingsmodeller som gäller ditt studiesamfund på ditt läroanstalts webbsidor. På webbsidor hittar du också anvisningar om vart du kan anmäla t.ex. problem med inomhusluften, trakasserier eller mobbning och andra motsvarande brister i studiesamfundet. Mer information får du också av din ditt högskolas studentrepresentanter t.ex. via studentkåren.

I högskolesamfundet bör man särskilt beakta kartläggning av strukturerna i läroanstalternas arbete med att främja välbefinnande, exempelvis verksamhetsmodeller, anvisningar och rekommendationer. I samband med inspektionen bör man utreda praxis beträffande hur de studerande kan ge respons, vilka kanaler som använts för att få stöd i anknytning till studierna, praxis beträffande uppföljning av studieframgången och modellerna för tidigt ingripande samt studerandehälsovårdens tillgänglighet.
Med hjälp av en digital blankett skapas en fungerande helhet för inspektionerna av studiemiljön. Denna helhet innefattar insamling, spridning och rapportering av information till alla aktörer som deltar. I helheten ingår även en hälsoenkät riktad till de studerande. Den information de studerande ger via hälsoenkäten används förutom vid inspektionerna av studiemiljön även som automatiserad respons till motparten.