Hoppa till verktygsfältet

Till studerandehälsovårdens uppgifter hör att i ett tidigt stadium identifiera de studerandes behov av särskilt stöd och undersökningar och att stödja de studerande och vid behov hänvisa dem till fortsatta undersökningar eller fortsatt vård samt att ge vård och utlåtanden som krävs för hänvisning till psykoterapi. Det är viktigt att observera att särskilt stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen inte är samma sak som begreppet särskilt stöd som används i undervisningssektorns lagstiftning.

Behov av särskilt stöd kan för en högskolestuderande uppstå till följd av:

  • en somatisk, kronisk sjukdom
  • psykiska problem eller missbruksproblem
  • utvecklingsneurologiska problem
  • våld som riktats mot den studerande
  • upprepade olycksfall
  • problem med försörjningen eller levnadsförhållandena.

Vid SHVS ordnas verksamheten så att behovet av särskilt stöd identifieras i ett så tidigt stadium som möjligt. Behovet av särskilt stöd bör utredas om det hos den studerande eller i hens miljö finns faktorer som kan äventyra en sund uppväxt och utveckling. För att bedöma behovet av och ordna särskilt stöd görs vid behov extra besök och hembesök. Som grund för att tillhandahålla det särskilda stödet utarbetas en plan för välbefinnande och hälsa tillsammans med den studerande. Genomförandet av planen följs och bedöms inom studerandehälsovården. I syfte att bedöma behovet av och ordna särskilt stöd samarbetar SHVS vid behov också med andra aktörer. För de högskolestuderandes del innebär det här samarbete särskilt med högskolan och andra aktörer som deltar i att vårda och/eller stödja patienten. En person som är ansvarig för att det särskilda stödet till den studerande genomförs ska namnges i planen för välbefinnande och hälsa.

Som metod vid bedömningen av behovet av och planeringen av det särskilda stödet strävar man efter att använda samråd om studerandehälsa, där man tillsammans med den studerande och representanter för högskolan bedömer behovet av stöd samt metoderna för att genomföra det. Särskilt stöd som ges inom studerandehälsovården är alltså något annat än vård eller rehabilitering; det handlar om att stödja studieförmågan.