Hoppa till verktygsfältet

I början av år 2021 kallade SHVS samman ett råd som består av studerande från universitet och yrkeshögskolor och vars syfte är att lyfta fram de studerandes perspektiv i arbetet med att utveckla SHVS verksamhet.

Studeranderådets verksamhet är en del av kunddelaktigheten, och dess syfte är att på djupet förstå de studerandes behov och användarerfarenheter, åtgärda eventuella flaskhalsar i verksamheten och tillsammans ta fram utvecklingsförslag, nya lösningar och arbetsformer.

Så fungerar studeranderådet

  • Nya medlemmar till rådet söks årligen genom ansökningskungörelser som publiceras i slutet av året.
  • I rådets sammansättning beaktas den regionala och högskolevisa fördelningen. Antalet medlemmar i rådet kan variera årligen.
  • Medlemmarna i rådet förbinder sig till verksamheten för 1 år (+ en 1-årig option). Medlemskapet i rådet kan fortsätta också efter avslutade studier fram till verksamhetsperiodens slut.
  • Ordförande för smågrupperna väljs bland studerandemedlemmarna.
  • SHVS företräds av experter från många olika delområden.
  • Rådet samlas totalt 6–9 gånger per år; allmänna möten ordnas några gånger om året och smågruppsmöten 2–3 gånger på vårterminen och 2–3 gånger på höstterminen.
  • Rådet sammanträder via Teams, och det huvudsakliga arbetsspråket är finska.