Hoppa till verktygsfältet

1 Allmänt

Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) tillämpas på Studenternas hälsovårdsstiftelses, FO-nummer 0202637-8 (”SHVS”), webbaserade e-tjänster som producerar hälsovårdstjänster (”tjänst”). Tjänsten erbjuder SHVS användare (”användare”) möjlighet att spara uppgifter och material om sig själv i tjänsten samt läsa uppgifter och material som SHVS, dess samarbetsparter och andra tredje parter har sparat i tjänsten.

Genom att använda e-tjänsterna ger du tillika din tillåtelse till användningen av dem.

SHVS har rätt att ändra dessa användarvillkor utan att meddela användaren om det. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att ha mottagit ett sådant meddelande godkänner användaren de ändrade användarvillkoren.

2 Tillgång till tjänsten

När användaren har godkänt dessa användarvillkor ger SHVS användaren begränsad rätt att använda tjänsten för personliga, icke-kommersiella ändamål.

De terminaler och uppkopplingar (såsom mobil eller internetuppkoppling) som krävs för användning av tjänsten hör inte till SHVS tjänst. Användaren ansvarar för anskaffning, underhåll och uppdatering av sådana terminaler eller uppkopplingar och för kostnader dessa medför. Användaren ansvarar för datasäkerheten av terminaler, program och datauppkopplingar som hen använder.

3 Identifiering

Användning av tjänsten kräver identifiering med bankkoder eller ett mobilcertifikat. Användaren ansvarar för förvaring av sina bankkoder eller sitt mobilcertifikat och för att ingen annan än användaren kan logga in i tjänsten med användarens bankkoder eller mobilcertifikat. Om användaren inte har en finländsk personbeteckning, används mPollux CallSign-identifiering. I samband med identifieringen kontrolleras rätten att anlita SHVS tjänster i SHVS klientregister.

Användaren förbinder sig till att alltid logga ut ur tjänsten efter att hen använt den som identifierad.

4 Avgifter

Användningen av tjänsten är avgiftsfri för användaren.

5 Uppgifter som matas in i tjänsten

I vissa delar av tjänsten kan uppgifter matas in i tjänsten. Användaren ansvarar för att de uppgifter hen matar in i tjänsten är felfria och lämpliga.

Tjänsten kan innehålla kopplingar eller länkar till sidor och e-tjänster som ägs eller upprätthålls av SHVS samarbetsparter eller andra tredje parter. Tjänsten kan också innehålla tredje parters innehåll, produkter och tjänster. SHVS ansvarar inte för tredje parters innehåll, länkar, produkter eller tjänster eller för att länkarna fungerar.

6 Dataskydd och personuppgifter

SHVS samlar in de personuppgifter som användaren matat in i tjänsten och uppgifter om användning av tjänsten i sitt personregister (SHVS klientregister). Behandling av uppgifter samt integritets- och personuppgiftsskydd följer tjänstens dataskyddsbeskrivningv. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar användaren att hen har läst och godkänt tjänstens dataskyddsbeskrivning.

7 Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter till tjänsten och allt material i tjänsten tillhör SHVS eller en tredje part.
Inga immateriella rättigheter skapas för eller överförs till användaren genom användning av tjänsten eller inmatning av material i tjänsten. Användarens rätt att använda tjänsten begränsas till personligt bruk. Användaren har inte rätt att ge offentlig tillgång till tjänstens innehåll ens delvis utan skriftligt tillstånd från SHVS.

Användaren ansvarar för skada som sådant bruk av tjänsten eller dess material som strider mot dessa villkor, lagstiftning, myndighetsbestämmelser eller god praxis orsakar serviceproducenter eller tredje parter. Om upphovsrättslig ersättningsskyldighet lagstiftas i kap. 7 av upphovsrättslagen och om straffrättslig straffbarhet i kap. 7 av upphovsrättslagen och kap. 49 av strafflagen (39/1889).

8 Producering av tjänsten

Användaren har i princip tillgång till tjänsten 24 timmar om dygnet. SHVS har rätt att producera tjänsten på det sätt som stiftelsen anser bäst. SHVS har rätt att ändra tjänsten när som helst och av vilken orsak som helst utan förhandsmeddelande. SHVS strävar dock efter att meddela om väsentliga ändringar som har betydande inverkan på användningen av tjänsten inom rimlig tid i förväg. Som meddelande om ändringar betraktas meddelande om dem på tjänstens första sida.
SHVS har rätt att avbryta användning av tjänsten delvis, helt eller för en viss användare. SHVS strävar efter att säkerställa att avbrott är så korta som möjligt. Om möjligt, strävar SHVS efter att meddela om serviceavbrott i tjänsten inom rimlig tid i förväg.

9 SHVS ansvar

SHVS upprätthåller tjänsten och producerar delvis innehållet i tjänsten. Tjänsten innehåller och via tjänsten kan nås också innehåll och tjänster som produceras av SHVS samarbetsparter och andra tredje parter och som varje samarbetspart eller tredje part ansvarar för.

SHVS garanterar inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. SHVS ansvarar inte för korrektheten, exaktheten, omfattningen eller tillförlitligheten av uppgifter eller övrigt material i tjänsten och inte heller för innehåll som finns i eller levereras via tjänsten eller andra produkters eller tjänsters egenskaper.

SHVS ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användning av tjänsten orsakar eller för ändring eller försvinnande av information som levererats till tjänsten eller för avbrott eller störningar i användningen av tjänsten.

10 Tillämplig lagstiftning och avgörande av tvister

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Tvister som orsakas av dessa användarvillkor avgörs i första hand försonligt. Om ingen överenskommelse nås, avgörs tvisten av Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans i fall som inte gäller upphovsrätt. I fall som gäller upphovsrätt avgörs tvisten av marknadsrätten som första rättsinstans.

11 Kontakta oss

Om du har frågor beträffande dessa användarvillkor kan du kontakta dataskyddsansvariga.