Hoppa till verktygsfältet

Bättre studenthälsa sedan 1954

Sin nuvarande form fick Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) när Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) Hälsovårdsstiftelse utvidgade verksamheten vid Studenternas hälso- och sjukvårdsbyrå till hela landet. Tidigare hade byrån enbart varit verksam i Helsingfors. Studenternas hälsovårdsstiftelses stiftelseurkund undertecknades 13.2.1954.

Milstolpar under åren

1930

I början av 1930-talet låg utvecklingen av hälsovården i Finland ännu långt efter jämfört med övriga Europa. Tack vare två aktiva personer – Severi Savonen, sekreterare för Föreningen för Tuberkulosens Bekämpande i Finland och Göta Tingvald, läkare inom Helsingfors tuberkulosdistrikt – startade ett initiativ för lungundersökningar av studenter. Alla nationer vid Helsingfors universitet stödde initiativet enhälligt, så kontrollerna inleddes utan dröjsmål.

1932

Föreningen för Tuberkulosens Bekämpande i Finland började utföra lungundersökningar av studenter på Hämäläisten talo 29.1.1932. Undersökningen omfattade genomlysning och ett tuberkulintest. Eldsjälen bakom undersökningarna var fortfarande doktor Göta Tingvald (senare Tingvald Hannikainen).

1938

Finlands studentkårers förbund (FSF) tillsatte studenternas hälso- och sjukvårdskommitté för att utarbeta ett förslag för ordnande av hälso- och sjukvård för studerande. Betänkandet blev klart 1941. I det föreslogs att Helsingfors högskolor och nationer som också var projektets främsta finansiärer skulle grunda en hälso- och sjukvårdsbyrå. På grund av fortsättningskriget avbröts dock verkställandet av planen.

1946–1948

FSF hade tillsatt en ny hälso- och sjukvårdskommitté för att göra upp en plan för verkställandet av de tidigare förslagen. I mars 1946 grundade FSF Studenternas hälso- och sjukvårdsbyrå i Helsingfors på Stenhagens sjukhus, där studenternas sjukmottagningar och skärmbildsundersökningar utfördes. I januari 1948 utvidgades verksamheten till sjukstugevård på Domus Academica. Samtidigt startade sjukmottagningar för studenter på polikliniken på Åbo länssjukhus.

1949

Studenternas tandvårdskommitté beställde en undersökning för att utreda hur tandvård för studenter borde ordnas. Undersökningen visade att varje student hade i medeltal fyra tänder med hål och var sjunde student hade tandvärk eller kände ömhet vid bitande. Detta betydde att varje student behövde sex behandlingsbesök.

18.2.1955

SHVS tandvårdsverksamhet inleddes i Helsingfors i Domus utrymmen. Nya tandläkarstolar beställdes från Kanada. Fyra tandläkare och tre assistenter höll mottagningar som besöktes av cirka fyrtio patienter om dagen. År 1956 utvidgades verksamheten till Åbo och Jyväskylä och ett år senare till Uleåborg. Därefter började tandvårdstjänster erbjudas på en ny ort varje gång ett nytt universitet eller en ny högskola inledde sin verksamhet.

1966

Folkpensionsanstalten började finansiera SHVS verksamhet med sjukförsäkringsmedel.

1969

SHVS mentalvårdstjänster startade år 1969. Förekomsten av mentala störningar bland studerande började kartläggas på 1960-talet och de första forskningsresultaten kom 1967. Resultatet var chockerande i jämförelse med den tidens allmänna uppfattning: 23 procent av alla förstaårsstuderande konstaterades ha någon mental störning.

1971

Studenternas hälsovårdsbyggnad färdigställdes i Tölö i Helsingfors (Tölögatan 37 A). I byggnaden placerades stiftelsens centralbyrå (idag administration) samt Helsingfors hälsovårdsstiftelse. SHVS stadgar ändrades så att de beslutande organen fick studentmajoritet, och det allmänna programmet för förebyggande hälsovårdar fastslogs.

1972

Regelbundna hälsokontroller för nya studerande inleddes. 

1.1.1986

Studerandes tandvård började omfattas av Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsersättning, vilket ledde till att besöksavgiften sjönk. Beslutet förutsatte att SHVS vård skulle följa praxis för systematisk tandvård. Systematiska tandkontroller utvidgades att gälla alla förstaårsstuderande.

1988

Kommunerna började delta i finansieringen av SHVS verksamhet och kom med i hälsovårdstationernas direktioner.

1990

Antalet studerande översteg 100 000.

2009

På 2000-talet började de elektroniska tjänsterna utvecklas kraftigt. Den elektroniska hälsoundersökningen för alla förstaårsstuderande skickades ut för första gången år 2009 till 13 737 studerande.

2011–2013

En arbetsgrupp som hade utrett social- och hälsovårdsministeriets kostnader för studerandehälsovården och hur den ordnades föreslog att den så kallade SHVS-modellen skulle testas för ordnande av studerandehälsovårdstjänster för yrkeshögskolestuderande. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda, leda och uppfölja testning av SHVS-modellen för yrkeshögskolestuderande, men frågan framskred inte längre än till en utredning.

2016

Webbtjänsten Self för studerande togs i bruk.

2019

Regeringens förslag till lag om studenthälsovård för högskolestuderande godkändes i riksdagen 1.3.2019 och presidenten stadfäste lagen 17.5.2019. Arbetet för ett växande SHVS inleds.

2021

Lagen om studenthälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. SHVS har genomgått en stor tillväxt. Personalstyrkan är i början av 2021 över 900. Med dessa resurser producerar SHVS studerandehälsovårdstjänster till alla högskolestuderande.