Hoppa till verktygsfältet

På uppdrag av högskolorna genomför SHVS bedömningar av olämplighet för studier relaterade till SORA‑lagstiftningshelheten i situationer där en högskola överväger att dra in en studerandes studierätt och behöver ett läkarutlåtande för detta.

SHVS genomför bedömningar av olämplighet för studier endast på sina egna serviceställen. Högskolorna kan få en bedömning från samarbetspartners serviceställen på de orter där SHVS inte har ett eget serviceställe.

Förutsättningen för att kunna utföra en bedömning av olämplighet för studier är att högskolan har definierat och publicerat kraven på hälsotillstånd som gäller inom respektive utbildningsområde och att den studerande studerar inom en s.k. SORA‑bransch. Bedömningen görs vid SHVS i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar (Verkställandet av SORA-lagstiftningen inom hälsovården), och högskolan svarar för kostnaderna.

Bedömningen av olämplighet för studier genomförs som ett multiprofessionellt samarbete som koordineras av allmänläkaren i den studerandes ansvarsteam. Vid behov deltar en hälsovårdare eller en psykiatrisk sjukskötare, psykolog och/eller psykiater i bedömningen. Med högskolans samtycke kan SHVS ta in även utomstående experter för att delta i bedömningen, exempelvis en neuropsykolog eller ögonläkare. I mycket krävande situationer kan den studerande remitteras till HNS poliklinik för bedömning av arbetsförmåga.

När man vid en högskola överväger att inleda en process för bedömning av olämplighet för studier kan högskolans SHVS‑kontaktperson eller någon annan arbetstagare kontakta ansvarsteamet som betjänar högskolan eller högskoleenheten i fråga. Innan man inleder processen för bedömning av olämplighet för studier är det att rekommendera att man håller ett samråd om studerandehälsa där såväl den studerande som högskolan och studerandehälsovården får ge sin bild av situationen och där man går igenom kraven på hälsotillstånd inom utbildningsområdet i fråga samt de metoder man redan tagit till för att försöka avlägsna hindren för studieförmågan. Högskolan kan under eller efter samrådet framföra sitt yrkande om att få ett läkarutlåtande om lämpligheten för studier. SHVS inleder bedömningen av olämplighet för studier efter att högskolan överlämnat en skriftlig beskrivning av de uppgifter som den studerande haft svårt att klara av och av eventuella insatta stödåtgärder och deras effekter samt kraven på hälsotillstånd inom utbildningsområdet i fråga.