Hoppa till verktygsfältet

Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling. En begäran skall om uppgifter som lämnats in till en stiftelse som utövar offentlig makt vara tillräckligt noggrant individualiserad, så att stiftelsen skall kunna utreda vilken handling den avser. Stiftelsen är förpliktad att vid behov bistå personen som begär uppgifterna med att individualisera begäran närmare.

Hanteringen av registrerade ärenden hos SHVS

SHVS registrerar information som är relaterad till produktionen av lagstadgade tjänster och som gäller ärendebehandling och handlingar. Registrerad information lagras i SHVS operativa informations¬system relaterade till produktionen av lagstadgade tjänster.

SHVS informationsmaterial och informationslager

Med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som används för stiftelsens uppgifter eller övriga verksamheter. SHVS hanterar informationen i informationslagren i huvudsak med hjälp av informationssystem. Ärenden relaterade till produktionen av lagstadgade tjänster registreras i patientdatasystem.

SHVS hanterar informationslager relaterade till följande data och datauppsättningar:

  • Patientdatamaterial relaterade till följande tjänster: allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa.
  • Datalager inom allmän administration, såsom material relaterade till organisationens strategi och beslutsfattande, intressegruppsmaterial, myndighetsmaterial relaterade till produktionen av tjänster
  • Material relaterade till ekonomi, såsom material som gäller ekonomisk planering och bokföring, material om upphandlingsärenden
  • Personaladministrationsmaterial, såsom material relaterade till rekrytering och administration av anställningsförhållanden
  • Kommunikationsmaterial
  • Kvalitetssäkringsmaterial

Inlämning av en begäran om uppgifter

Av begäran om uppgifter ska det framgå vilka uppgifter eller vilken handling begäran avser.

För att skicka in en begäran om uppgifter till SHVS, använd den länk som är relevant i respektive fall: