Hoppa till verktygsfältet

Blev du fundersam över något som berör våra tjänster? Vi samlar till den här sidan ofta frågade frågor och svar om studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande.

Om tjänster

 • Inkommande internationella utbytesstuderande har inte längre rättigheter att använda SHVS tjänster sedan 1.1.2021. Läs mera om användarrättigheter.
 • Ja. Du kan komma på digitala vårdbesök i många ärenden här hos SHVS genom videokonferens. Du kan boka distansmottagningar vid alla våra serviceställen och under hösten kommer dessutom våra digitala läkare att börja sitt arbete.
 • Studerandehälsovårdenstjänster är definierade i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och preciserade i social- och hälsovårdsministeriets guide för studerandehälsovården. FPA anordnar studerandehälsovårdstjänsterna som FSHS sedan producerar enligt myndighetsbeslut.
 • I huvudsak är SHVS tjänsterna likadana som innan 1.1.2021.
 • Distansmottagningar är i första hand ett alternativ till närmottagningar. När du har fått en mottagningstid så kan du i huvudsak själv välja om du vill utföra mottagningen antingen på distans eller i person. Det finns också sådana situationen när en distansmottagning inte är möjlig. Framförallt i sådana situationen som kräver en fysisk examination.
 • Utvecklingen av distansmottagningsverksamheten baserar sig också på studerandes önskan. Många studerande anser att det är trevligt och behändigt att sköta sina ärenden med SHVS på distans om man kan sköta ärendet utan att behöva komma på plats själv.
 • De SHVS uppdrag som tillhör mentalvårdsarbete, förbättrandet av studerandes mentalhälsa, förebyggande arbete angående mentalhälsa samt tidig identifiering av problem som berör den mentala hälsan. Därtill erbjuder vi vård snabbt till sådana som behöver det och målet är att erbjuda den effektiv vård. Vid behov styr vi individen till fortsättningsvård, uppskattning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till rehabilitering. Vi uppföljer dessutom långvariga psykiska sjukdomar, stöder studerandes studieförmåga (genom specialstöd) för dem vars studieförmåga har minskat på grund av en psykiskstörning.
 • För de som har insjuknat i psykotiska sjukdomar erbjuder SHVS en tidig identifiering av sjukdomen och styrande till fortsättningsvård samt stöd i studieförmåga. Vi uppföljer också utvecklingen av långvariga mentalsjukdomar (medräknat de recept individen behöver) och stöder för studerandes studieförmåga förverkligas i de kommande ansvarsteamen för den del som tjänsterna inte tillhör den offentliga sektorn.
 • De tjänster som berör mental hälsa som erbjuds inom studerandehälsovården innefattar initialt stöd och utredningar, förebyggande grupper och behandlingsgrupper, ledd användning av digitala egenvårdstjänster, besök hos en psykiatrisk sjukskötare eller en läkare, korttidsterapi och andra korta, tidsbundna vårdformer, läkemedelsbehandling, stöd för studieförmågan (särskilt stöd), psykiaterkonsultation, psykologutredning, konsultation och undersökning, bedömningar av studieförmågan samt utredning av behovet av fortsatt vård eller rehabilitering och servicehandledning till de tjänsterna.
 • SHVS psykologer gör på basis av en psykiaters konsultationsförfrågan en så kallad kognitiv basutredning. I en sådan utredning utvärderar man allmänt individens förmåga och färdighetsnivåer, minnets olika delområden. Därtill utvärderas även individens koncentrationsförmåga samt den regleringen av det egna beteende genom psykologiska utredningar.
 • Ja, från 1.1.2021 kan du använda SHVS tjänster genom året på vardagar. Kortare öppethållningstider förekommer i fortsättningen under vissa helgar som inträffar på vardagar (nyårsafton, skärtorsdag och valborgsafton).
 • Ja det stämmer. Från och med 1.1.2021 kommer SHVS inte att ha några mottagningsavgifter. Däremot kommer vi att behålla avgiften för oanvända mottagningstider även.
 • Man får också i fortsättningen studerandehälsovårdstjänster som berör kvinnosjukdomar samt sexualsjukdomar på allmänläkarnivå. Därtill är psykiatriska tjänster också en del av studerandehälsovården. Vid behov handleder vi studerande till specialsjukvården. Observera vänligen att specialvårdsorganisationen kan ta ut en avgift enligt sin egen prislista.

Ja, en specialistläkare eller specialistsjukvårdare tar ut en besöksavgift enligt sin egen prislista.

 • Studerande hänvisas till det närmaste servicestället där man kan få munhälsovård. I en del fall kan man också ta hand om saker genom distansmottagning.
 • I första han använder studerande sitt eget serviceställets tjänster. Om det handlar om ett serviceställe som upprätthålls av en av samarbetsparterna så kan enbart studerande som studerar vid den orten använda det servicestället.
 • SHVS producerar mentalhälsotjänster som hör till studerandehälsovården. I praktiken erbjuder SHVS tjänster på samma nivå som vid en hälsocentral med den skillnaden att SHVS inte producerar rehabiliterande mentalvårdstjänster och behandlar inte rehabilitation från berusningsmedel eller behandlingar som berör opiodberoende eller andra avgångsvård.
 • Ifall din vårdrelation är just nu till specialsjukvården (t.ex. vid en psykiatrisk poliklinik), så kan du inte få motsvarande vård vid SHVS. Men i sådana situationer kan vi ändå erbjuda stöd för studieförmågan. Om du har en vårdrelation till en hälsocentral så kan du flytta din vårdrelation till SHVS förutsagt att din vårdrelation inte berör rehabilitering eller någon form av avgångsvård ur berusningsmedel. Innan du flyttar din vårdrelation till oss så lönar det sig att diskutera med den vårdande personen där du nu får vård om det är ändamålsenligt att flytta vårdrelationen till SHVS.
 • SHVS utför diagnostik som berör utvecklingsbaserad neuropsykiatriska diagnoser och sådana undersökningar som behövs för planeringen av vård och rehabilitering till den del som utredandet av ärendet hör till studerandehälsovårdens tjänster.
 • SHVS kan göra ADHD diagnoser och vanliga behandlingar kan inledas om diagnostiken inte kräver neuropsykologiska undersökningar och om det inte misstänks att det finns andra samtidiga neuropsykiatriska störningar utöver ADHD.
 • Hos SHVS utför dermatologerna konsultativt arbete. När du kommer på en läkarmottagning hos SHVS konsulterar läkaren vid behov en hudläkare. Ifall ditt ärende inte kan lösas vid mottagningen kan du få en remiss till vidare behandling.
 • SHVS utför små operationer så som borttagning av födelsemärken men inga krävande operationer som skulle kräva sövning. I munhälsan utförs till exempel borttagning av visdomständer som kan räknas som en operation.
 • Mängden studerande som omfattas av våra tjänster växer 120 % medan personalen växer 100 %. Vi har dessutom utvecklat märkvärt våra sätt att producera tjänster. Målet har dessutom varit att utveckla serviceprocesser till mer effektiva. En del av våra tjänster flyttas dessutom till våra underleverantörer vilket syns inte i personalmängden. Vi följer med hur våra tjänster och resurser räcker till speciellt i början efter expansionen.
 • Det finns inget serviceställe i Vanda. Istället fungerar servicestället i Malm som servicestället för studerande i östra delen av huvudstadsregionen.
 • En faktor som har inverkat i var serviceställen befinner sig har berott på hurdana lokaler som har funnit i marknaden. Målet har varit att uppnå bästa möjliga lösningen för varje studieort.
 • Rekryteringarna har framskridit gott denna höst. Vi har väckt mycket uppmärksamhet och intresse bland sakkunniga inom hälsovård. I sin helhet har rekryteringarna framskridit utmärkt. Såklart har en del problem funnits då en del rekryteringar är svårare än andra. Men de problemen kommer inte att inverka verksamheten.
 • Våra tjänster står till tjänst från början av året till alla högskolestuderande. I en del orter kommer renoveringarna att fortsätta till början av året och vid årsskiftet börjar våra nya anställda i sina jobb. Vi följer med situationen noggrant de första månaderna.
 • Ja och från 1.1.2021 debiterar SHVS inte några serviceavgifter för vårdmottagningar. Enbart avgiften för besök som inte har avbokats i tid består.
 • Problem som är relaterade till visdomständer sköts ofta hos SHVS eftersom de är väldigt vanliga bland studerande. Beslutet om att ta bort visdomständerna fattas i samband med en tandläkarmottagning och borttagandet av visdomständer är avgiftsfritt.