Hoppa till verktygsfältet

På uppdrag av högskolor utför SHVS narkotikatester relaterade till SORA lagstiftningshelheten. En högskola kan ålägga en studerande inom vilket studieområde som helst att lämna in ett intyg om narkotikatestning, såvida de villkor som anges i lagen uppfylls. SHVS utför narkotikatestningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Högskolan svarar för kostnaderna för narkotikatester och intyg samt för den testades resekostnader.

Högskolan ska ge den studerande eller på annat sätt tillställa SHVS Blankett för överföring av information till hälsovården – den studerande har ålagts att visa upp intyg övernarkotikatest, där det ges en motivering till kravet på att intyg ska visas upp samt eventuell information om berusning som observerats vid högskolan eller praktikplatsen. Högskolan ska informera SHVS omedelbart efter att ha ålagt en studerande att lämna in ett intyg, så att testningen kan genomföras tillräckligt snabbt. Detta sköts bäst genom att den studerande och en representant för högskolan tillsammans ringer servicenumret som är avsett för SHVS samarbetspartner eller direkt till teamkoordinatorn för den studerandes ansvarsteam. En begäran om narkotikatestning sköts alltid som ett brådskande ärende vid SHVS. Den studerande får en mottagningstid till ansvarsteamets hälsovårdare eller allmänläkare som skriver en remiss till narkotikatestning. Provtagningen vid laboratoriet sköts också som ett brådskande ärende.

Den studerande ska ha med sig ett identitetsbevis med foto både vid besöket på mottagningen och vid provtagningen på laboratoriet, alternativt åtföljas av en representant för högskolan, som kan intyga den studerandes identitet.

När resultaten från laboratorieundersökningarna är klara ger en läkare vid SHVS som är insatt i narkotikatestning den studerande ett intyg om narkotikatestningen. Det är den studerandes uppgift att lämna in intyget till högskolan. Högskolan har enligt lagen inte rätt att få intyget direkt från SHVS.