Hoppa till verktygsfältet

På uppdrag av högskolor utför SHVS narkotikatester relaterade till SORA lagstiftningshelheten. SHVS utför narkotikatestningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Högskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg om narkotikatest enligt SORA‑lagstiftningen. Högskolan ska ha ett skriftligt antidrogprogram och en grundad anledning att kräva ett intyg. Det finns grundad anledning att kräva ett intyg om:

 • den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet eller praktik ELLER
 • den studerande är narkotikaberoende OCH
 • testningen är nödvändig för att fastställa den studerandes funktionsförmåga OCH
 • den studerande sköter uppgifter som kräver särskild noggrannhet, aktsamhet, pålitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga OCH
 • den studerande sköter uppgifter där den studerandes handlande under narkotikapåverkan eller narkotikaberoende
  • allvarligt kan äventyra den studerandes eller någon annans liv eller hälsa
  • allvarligt kan äventyra säkerheten i trafiken
  • allvarligt kan äventyra skyddet eller integriteten i fråga om uppgifter som skyddas av sekretessbestämmelser
  • väsentligt kan öka risken för olaga handel med eller spridning av narkotika eller läkemedel som är i utbildningsanordnarens eller högskolans, en praktikplats eller arbetsplats för inlärning i arbetet eller arbetsgivares besittning.

Högskolan svarar för kostnaderna för narkotikatester och intyg samt för den testades resekostnader.

Högskolan ska ge den studerande eller på annat sätt tillställa SHVS Blankett för överföring av information till hälsovården – den studerande har ålagts att visa upp intyg övernarkotikatest, där det ges en motivering till kravet på att intyg ska visas upp samt eventuell information om berusning som observerats vid högskolan eller praktikplatsen. Högskolan ska informera SHVS omedelbart efter att ha ålagt en studerande att lämna in ett intyg, så att testningen kan genomföras tillräckligt snabbt. Detta sköts bäst genom att den studerande och en representant för högskolan tillsammans ringer servicenumret som är avsett för SHVS samarbetspartner eller direkt till teamkoordinatorn för den studerandes ansvarsteam. En begäran om narkotikatestning sköts alltid som ett brådskande ärende vid SHVS. Den studerande får en mottagningstid till ansvarsteamets hälsovårdare eller allmänläkare som skriver en remiss till narkotikatestning. Provtagningen vid laboratoriet sköts också som ett brådskande ärende.

Den studerande ska ha med sig ett identitetsbevis med foto både vid besöket på mottagningen och vid provtagningen på laboratoriet, alternativt åtföljas av en representant för högskolan, som kan intyga den studerandes identitet.

När resultaten från laboratorieundersökningarna är klara ger en läkare vid SHVS som är insatt i narkotikatestning den studerande ett intyg om narkotikatestningen. Det är den studerandes uppgift att lämna in intyget till högskolan. Högskolan har enligt lagen inte rätt att få intyget direkt från SHVS.