Hoppa till verktygsfältet

Via SHVS kanal för rapportering av misstänkta oegentligheter kan våra samarbetspartner meddela om de misstänker förseelser, missförhållanden eller oegentligheter i SHVS verksamhet. Denna rapporteringskanal är avsedd för medlemmar i SHVS styrelse och delegation, personal eller självständiga yrkesutövare, praktikanter och volontärer, underleverantörer och leverantörer.

Rapporteringskanalen är en informationssäker tjänst som tillhandahålls av en extern aktör, och endast personer som vår organisation befullmäktigat har tillgång till rapporterna. Misstänkta oegentligheter kan rapporteras anonymt eller i eget namn, men rapporten ska göras i god tro, och ämnet ska vara anknutet till lagens tillämpningsområde. Vi behandlar alla rapporter som inkommit via rapporteringskanalen och kontaktar vid behov personen som lämnat in rapporten.

Det finns också andra kanaler som du kan använda när du vill kontakta oss på SHVS angående vår verksamhet. Om responsen gäller

Dessutom upprätthåller justitiekanslern i statsrådet en rapporteringskanal. Genom den kan rapporter om misstänkta oegentligheter som omfattas av skyddet för rapporterande personer lämnas in i vissa situationer. Mer information om rapporteringskanalen på justitiekanslersämbetets webbplats.