Hoppa till verktygsfältet

Om du upplever din användning av berusningsmedel eller ditt tvångsmässiga beteende som problematiskt kan du på egen hand försöka minska detta eller sluta helt. Hjälp och stöd av närstående ökar i allmänhet möjligheterna att lyckas. Därför är det bra om du berättar för dina närstående om problemen, även om du kanske känner skam över användningen av berusningsmedel eller det tvångsmässiga beteendet. Istället för att berätta för någon närstående kan du också kontakta en kamratstödsgrupp, där du kan diskutera med andra som kämpat med samma problem.

Om du inte lyckas sluta på egen hand kan du boka tid vid studerandehälsovården, där det görs en bedömning av dina problem och därefter utarbetas en behandlingsplan tillsammans med dig. När planen görs upp är det viktigt att du själv definierar målet för behandlingen, vare sig det är att minska användningen av berusningsmedel eller sluta helt eller minska de negativa effekter som användningen orsakar. Behandlingen anpassas efter dina mål. Ett typiskt inslag i behandlingen av substansrelaterade störningar och funktionella beroenden är misstag och återfall som fördröjer resan mot en bestående förändring, d.v.s. du når inte målet genast, utan genom försök och misstag. Enskilda snedsteg betyder inte att behandlingen misslyckats, utan du kan se dem som en möjlighet att lära dig hur du i fortsättningen kan undvika att begå misstag i motsvarande situationer.

Inom studerandehälsovården behandlas en del av de substansrelaterade störningarna och funktionella beroendena, men i synnerhet när det är fråga om svårare beroenden, abstinenssyndrom, förvirringstillstånd, drogutlösta psykoser och minnesstörningar sker vården vanligen antingen inom den specialiserade sjukvården (på missbrukar- eller beroendepsykiatriska polikliniker) eller vid enheter som erbjuder specialtjänster inom missbrukarvården (A-kliniker). Via studerandehälsovården kan du få en remiss till en lämplig vårdenhet och i fråga om alkoholproblem också till psykoterapi via internet.

Hörnstenen i behandlingen av substansrelaterade störningar är ett samarbete med vårdpersonal som bygger på förtroende. Utgående från ditt behov och dina intressen ger vårdpersonalen dig råd om möjligheterna att minska de skadliga effekterna av berusningsmedel samt information om möjliga mål för behandlingen och om behandlingsalternativen. Genom samtal med vårdpersonalen kan du komma fram till hurdana förändringar du är beredd att genomföra och vilken typ av hjälp du behöver för att kunna åstadkomma en förändring i ditt liv.

I behandlingen av substansrelaterade störningar och funktionella beroenden används psykoterapeutiska metoder och i vissa fall kan behandlingen bestå av kort- eller långtidspsykoterapi. Vid vissa typer av beroenden av berusningsmedel och funktionella beroenden kan behandlingsresultaten förbättras genom att kombinera psykoterapeutisk behandling med läkemedelsbehandling. Syftet med läkemedelsbehandlingen kan vara att minska de önskade effekterna av berusningsmedlet, förhindra användningen eller hålla abstinenssymtomen borta. Läkemedel används ofta för att lindra abstinenssymtomen i början av behandlingsprocessen.

Kamratstödsgrupper, som AA-, NA- och GA‑grupper, är till stor hjälp för många i återhämtningsprocessen. För det mesta kan behandlingen inledas och också genomföras inom öppenvården, men vid svåra beroenden eller abstinenssymtom kan sluten vård vara en förutsättning för att kunna genomföra behandlingen på ett tryggt sätt.

Egenvårdsprogram om du vill göra förändringar i användningen av berusningsmedel eller få kontroll över funktionella beroenden.

Psykporten
Droglänken
Peluuri

Mer information om behandlingsalternativen vid substansrelaterade störningar

Peluuri
Droglänken
God medicinsk praxis (drogproblem)
God medicinsk praxis (alkoholproblem)