Hoppa till verktygsfältet

Sexlust är en komplex helhet bestående av biologiska, mentala, emotionella, sociala och kulturella faktorer. Sexlusten varierar stort mellan olika individer. Ålder och livssituation spelar också en roll. Sexlusten kan vara spontan och väckas snabbt och enkelt, eller så kan den vara responsiv – en reaktion på situation, sinnesstämning och interaktion.

Sexuell upphetsning

Det är ofta svårt att skilja på upphetsning och lust. Med upphetsning avses förmågan och känsligheten att ta emot sexuella stimuli och bli varse upphetsningsreaktioner hos sig själv. Den kan delas in i

a) subjektiv upphetsning, d.v.s. de förändringar i sinnet och kroppen som reflekterar ett sexuellt intresse som följer på sexuell stimulering och

b) genital upphetsning, som innebär att det sker förändringar i genitalområdet utan att personen känner sig upphetsad på ett mentalt plan.

Upphetsningen kan leda till att lusten väcks, i synnerhet när den är både subjektiv och genital.

Faktorer som påverkar sexlusten

Biologiskt kan lust definieras som en drift och ett behov. Enbart hormonella, signalsubstans­relaterade eller reproduktiva faktorer förklarar dock inte hur mycket sex du i praktiken har – eller skulle vilja ha – ensam eller tillsammans med en eller flera partner.

Emotionellt och socialt kan sexlusten öka om du har en intressant partner som du upplever att du passar ihop med, goda och trygga tidigare sexuella erfarenheter samt en känsla av att vara accepterad och åtrådd. Dessa faktorer, tillsammans med den sexuella utvecklingen och uppväxtmiljön, definierar hur din sexuella självkänsla formas och hur den möjliggör eller förhindrar att lust som leder till sexuell aktivitet väcks. Den kan främjas av dina egna eller andras handlingar, ord, gester eller yttre stimuli, såsom material som finns på webben. Lusten kan också väckas av sexuella tankar och föreställningar, upphetsande spänning och förväntan om tillfreds­ställelse och njutning. Adekvat psykisk och fysisk prestationsförmåga främjar sexlusten.

Brist på sexlust och intresse är ofta kopplat till depression, stress, utmattning och ångest eller obearbetade trauman. Nedsatt fysisk kondition kan påverka din upplevda sexuella förmåga och uthållighet samt din kroppsuppfattning och självkänsla. Det kan leda till att du undviker sex och allt som kan väcka sexlusten.

Det är svårt att öka sexlusten och upphetsningen med din partner om relationen präglas av kommunikationsproblem, olösta konflikter eller brist på intimitet och positiva känslor. Också i sådana fall är det möjligt att du kan känna upphetsning som en kroppslig reaktion, men den leder inte nödvändigtvis till att sexlusten väcks. I ett förhållande kan olikheterna i frekvens och intensitet när det gäller parternas sexlust ibland också misstolkas som brist på sexlust.

Sexlusten är inlärd och starkt kulturbunden. Egna eller av andra givna, yttre värderingar och normer för acceptabelt eller förbjudet sexuellt beteende kan styra hur du identifierar och accepterar din sexlust. Föreställningar och antaganden om vad en ”normal” sexlust är påverkar starkt hur tillräcklig och lämplig du anser din egen sexlust vara och hur väl du kan acceptera den.

SHVS psykolog, 22.4.2022