Hoppa till verktygsfältet

Uträttande av ärenden för annans räkning innebär att uträtta ärenden åt en annan person eller ett företag. För att ha rätt att göra detta krävs vårdnad, fullmakt eller beslut om intresse-bevakning. Exempelvis myndiga barn eller andra närstående som är befullmäktigade att uträtta ärenden med en fullmakt kan uträtta ärenden för en annans persons räkning.

Fullmakten kan skrivas på en färdig blankett eller vara fritt formulerad, men också då måste följande ingå i fullmakten:

  • tillräckliga uppgifter för att identifiera fullmaktsgivaren och den/de befullmäktigade
  • information om vilka ärenden befullmäktigandet gäller
  • information om huruvida sekretessbelagda uppgifter som behövs för att uträtta ett ärende får ges till den befullmäktigade (tillåtelse kan ges till att ge ut uppgifter om hälsotillstånd)
  • giltighetstid (tills vidare eller för en viss tid)
  • fullmaktsgivarens underskrift, namnförtydligande och datum.

SHVS fullmakt för uträttande av ärenden för annans räkning

En annan person kan agera för din räkning i följande frågor:

  • ställa frågor om, boka eller flytta bokade tider
  • ställa frågor om undersökningsresultat
  • uträtta ärenden relaterade till läkemedelsbehandling, gäller även Receptcentret (Kanta-tjänsterna)
  • begära journalhandlingar
  • sköta betalningsärenden

En studerande som lämnar in en fullmakt för uträttande av ärenden för annans räkning till SHVS eller fyller i en sådan på ett serviceställe ska uppvisa ett officiellt identitetsbevis (pass eller officiellt bildförsett identitetskort). Den befullmäktigade kan också lämna in fullmakten om den undertecknats av två ojäviga vittnen.

Fullmakten är enbart avsedd för SHVS egna tjänster. När det gäller tjänster som tillhandahålls av en underleverantör måste en fullmakt för köpta tjänster lämnas in, om fullmaktsgivaren vill utvidga befullmäktigandet till att också omfatta sådana tjänster.