Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Med fetma avses att kroppen har en alltför stor mängd fettvävnad, vilket är ett resultat av en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Fetma är ofta kopplad till flera olika individuella och samhälleliga bakgrundsfaktorer. I Finland uppfyller omkring två tredjedelar av männen och över hälften av kvinnorna kriterierna för övervikt. Fetma ökar risken för många sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och sjukdomar i rörelseorganen.

Inom medicinen kan fetma och övervikt bedömas genom att bestämma viktindex (dela kroppsvikten i kilogram med längden i meter i kvadrat, se tabell 1) och mäta midjemåttet. Om midjemåttet överskrider 100 cm för män och 90 cm för kvinnor talar vi om bukfetma. Det är bra att förstå att viktindex eller midjemått inte direkt speglar hälsa eller sjukdom. Förekomsten av eventuella associerade sjukdomar är en viktig del av helhetsbedömningen av fetmans svårighetsgrad.

Egenvård

När man strävar efter viktkontroll är det bra att börja med att reflektera över sitt eget välbefinnande. Hur mår jag just nu? Sover jag tillräckligt? Är jag stressad? Hur är det med mina kraftresurser? Efter att ha ställt dig dessa frågor kan du fundera på om dina nuvarande mat- och motionsvanor stöder ditt välbefinnande och dina möjligheter att orka i vardagen. Upptäcker du något som du vill förändra utgående från dessa frågor? Börja med att ta itu med en eller två förändringar i taget, eftersom det då är mer sannolikt att du uppnår bestående förändringar. 

När behövs behandling?

Fetma kan vara skadligt för hälsan och välbefinnandet på många olika sätt. Förhållandet till den egna vikten kan också vara så komplicerat att det kan krävas utomstående stöd för att analysera situationen. Om du upplever att du behöver hjälp med viktkontroll eller vill diskutera din situation, kontakta studerandehälsovården.

Behandling av fetma

Den primära behandlingsformen vid fetma är så kallad livsstilsbehandling. Livsstilsbehandling innebär att man ser över flera olika individuella livsområden (matvanor, motion, sömn, psykiskt välbefinnande, resurser), och den genomförs som individuell coachning eller gruppcoachning under flera träffar. Livsstilsbehandlingen kan kompletteras med andra behandlingsmetoder såsom läkemedelsbehandling. Fetma kan vid behov behandlas kirurgiskt, om de övriga rekommenderade behandlingsmetoderna inte ger önskat resultat. Behandlingen genomförs inom primärvården eller den specialiserade sjukvården beroende på valet av behandlingsmetod.

Fetma graderas utifrån viktindex

Normal vikt 19–24,9
Övervikt 25–29,9
Fetma 30–34,9
Svår fetma 35–39,9
Sjuklig fetma > 40

Källor: Duodecim: Terveysportti ja Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) Käypä hoito -suositus 2021. (God medicinsk praxis-rekommendation från år 2021 om fetma hos barn, unga och vuxna.)

Näringsterapeut 24.2.2023.

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning