Siirry sisältöön

1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, Y-tunnus 0202637-8 (”YTHS”), terveyspalveluja tuottavaan internet-pohjaisiin verkkopalveluihin (”Palvelu”). Palvelu tarjoaa YTHS:n käyttäjille (”Käyttäjä”) mahdollisuuden tallentaa Palveluun itseään koskevia tietoja ja aineistoja sekä tarkastella YTHS:n, sen yhteistyökumppanien ja muiden kolmansien osapuolten Palveluun tallentamia tietoja ja aineistoja.

Käyttämällä verkkopalveluja annat samalla luvan niiden käyttöön.

YTHS:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla tästä Käyttäjälle. Jatkamalla Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, Käyttäjä hyväksyy muutetut käyttöehdot.

2 Pääsy Palveluun

Käyttäjän hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, YTHS antaa Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin) eivät kuulu YTHS:n palveluun. Käyttäjä vastaa tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuudesta.

3 Tunnistautuminen

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttäjä vastaa pankkitunnustensa tai mobiilivarmenteensa säilytyksestä ja siitä, että kukaan muu kuin Käyttäjä ei voi kirjautua Palveluun Käyttäjän pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen. Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, käytetään mPollux CallSign -tunnistusta. Tunnistamisen yhteydessä käyttöoikeus YTHS:n palveluihin tarkastetaan YTHS:n asiakasrekisteristä.

Asiakas sitoutuu aina kirjautumaan ulos Palvelusta, jossa hän asioi tunnistautuneena.

4 Hinnat

Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksutonta.

5 Palveluun syötettävät tiedot

Palvelun tietyt osiot mahdollistavat tietojen syöttämisen Palveluun. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palveluun syöttämänsä tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia.

Palvelu voi sisältää yhteyksiä tai linkkejä YTHS:n yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien osapuolten omistamille tai operoimille sivuille ja sähköisiin palveluihin. Palvelu voi myös sisältää kolmansien osapuolten sisältöjä, tuotteita ja palveluita. YTHS ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöstä, linkeistä, tuotteista tai palveluista tai linkkien toimivuudesta.

6 Tietosuoja ja henkilötiedot

YTHS kerää Käyttäjältä hänen Palveluun syöttämiään henkilötietoja ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (YTHS:n asiakasrekisteri). Tietojen käsittelyyn, yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan YTHS:n tietosuojalauseketta. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa, että on lukenut ja hyväksynyt Tietosuojalausekkeen.

7 Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluun ja kaikkeen Palvelussa olevaan materiaaliin kuuluvat YTHS:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjälle ei synny tai siirry mitään immateriaalioikeuksia Palvelun käytön kautta tai toimittamalla materiaalia Palveluun. Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun rajoittuu henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältöjä edes osittain ilman YTHS:n kirjallista lupaa.

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

8 Palvelun tuottaminen

Palvelu on Käyttäjän käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. YTHS:llä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. YTHS:llä on oikeus muuttaa Palvelua milloin vain ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta. YTHS pyrkii kuitenkin ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Muutoksista ilmoittamiseksi katsotaan niistä ilmoittaminen Palvelun etusivulla.

YTHS:lla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö osittain, kokonaan tai tietyn Käyttäjän osalta. YTHS pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Mikäli mahdollista, YTHS pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

9 YTHS:n vastuu

YTHS ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain Palvelun sisällön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös YTHS:n yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani tai muu kolmas osapuoli.
YTHS ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. YTHS ei ole vastuussa Palvelussa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, kattavuudesta tai luotettavuudesta eikä Palvelussa olevasta tai sen kautta toimitetusta sisällöstä tai muista tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista.

YTHS ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Palveluun toimitetun informaation muutoksista tai katoamisesta eikä Palvelun käytön keskeytyksistä tai häiriöistä.

10 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus muissa kuin tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Tekijänoikeusasioissa asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena markkinaoikeus.

11 Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää näihin käyttöehtoihin liittyen, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.