Hoppa till verktygsfältet

THL och FPA utreder välbefinnandet bland högskolestudenter

THL och FPA utför under våren en omfattande enkät bland högskolestudenter om deras hälsa och välbefinnande.

Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande 2020 når i mars 10 000 studenter vid universitet och yrkeshögskolor i Finland.

”Är studenterna stressade? Vad tänker de om sin framtid eller om att bilda familj? Dessa frågor har dryftats i offentligheten, men nya forskningsdata saknas”, berättar den ansvariga forskaren Suvi Parikka om innehållet i enkäten.

Högskolestudenternas hälsa och välbefinnande utreds var fjärde år. Tidigare var det Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS som hade hand om enkäten.

År 2021 träder en lagändring i kraft som utvidgar SHVS tjänster till att också omfatta studenter vid yrkeshögskolor. Med enkäten till högskolestudenterna kan konsekvenserna av ändringen följas upp, eftersom även yrkeshögskolestudenterna kommer att besvara den.

Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande 2020

  • Med enkäten om högskolestudenternas hälsa och välbefinnandeutreds studenternas hälsa, välbefinnande och studieförmåga.
  • Blanketten skickas ut till 10 000 slumpmässigt utvalda studenter i mars 2020.
  • Blanketten innehåller cirka 100 frågor om den fysiska och psykiska hälsan, användningen av tjänster samt hälsobeteende. I enkäten ställs också frågor om sociala relationer, om upplevelser av mobbning samt om att kombinera studier och familj.
  • Det är frivilligt att svara på enkäten och svaren behandlas konfidentiellt.
  • Materialet används för utveckling av studenthälsovården och tjänsterna samt i olika studier.

Undersökningen genomförs av THL och FPA. THL är personuppgiftsansvarig för studien och ansvarar för att samla in och sammanställa data. FPA analyserar materialet och utnyttjar forskningsdata bland att för utvärdering och uppföljning av servicebehoven och tjänsterna. Dessutom deltar SHVS, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Otus sr, SAMOK rf, FSF rf, Arene rf, UNIFI rf och Statistikcentralen.

Mer information

Suvi Parikka
THL
ansvarig forskare, Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande 2020
tfn 029 524 7959
fornamn.efternamn@thl.fi

Karoliina Koskenvuo
FPA
forskningschef
tfn 020 634 1355
fornamn.efternamn@fpa.fi

Timo Hujanen
FPA
specialforskare
tfn 020 634 1931
fornamn.efternamn@fpa.fi