Hoppa till verktygsfältet

Studiens namn och personuppgiftsansvariga

Högskolestuderande på direktmottagningar för fysioterapi samt kundens vårdvägar och användning av tjänster hos Studenternas hälsovårdsstiftelse vid symtom i rörelseorganen

Personuppgiftsansvariga

a) Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), Tölögatan 37A, 00260 Helsingfors. FO-nummer 0202637-8. Dataskyddsombud på SHVS: Marjo Tipuri, marjo.tipuri(at)yths.fi, 040 5775526.

b) Jyväskylä universitet, Seminaarinkatu 15, PB 35, 40014 Jyväskylä universitet. Växel (014) 260 1211, FO-nummer 0245894-7. Dataskyddsombud vid Jyväskylä universitet: tietosuoja(at)jyu.fi, tfn 040 805 3297.

Förfrågan om att delta i en studie

Du inbjuds att delta i en studie som syftar till att undersöka kundens psykiska belastning och erfarenhet av terapirelationen vid fysioterapi samt vilket samband dessa har med symtom i rörelseorganen och riskfaktorer för långvarig smärta. Du inbjuds att delta i studien eftersom du har besökt en direktmottagning för fysioterapi på grund av symtom i rörelseorganen. Det här informationsbrevet beskriver studien och deltagandet i den. Information om behandlingen av personuppgifter ges i en separat bilaga.

Inbjudan att delta i studien riktas till alla kunder som besökt en direktmottagning för fysioterapi på SHVS. Vi sänder dig dessutom frågeformulär om symtom och riskfaktorer för långvarig smärta tre respektive sex månader efter ditt första besök. Utöver svaren på frågeformulären samlar vi in följande bakgrundsinformation om dig: kundnummer, ålder och kön, utbildningsbakgrund (yrkeshögskolestuderande/universitetsstuderande) och utbildningsområde.

Frivillighet

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan vägra att delta i studien eller avbryta ditt deltagande när som helst.

Studiens förlopp

Efter besöket på fysioterapeutens direktmottagning får du ett frågeformulär i webbtjänsten Self, där du blir ombedd att utvärdera hur väl samarbetet fungerat under besöket hos fysioterapeuten. Det tar högst cirka fem minuter att besvara frågeformuläret. I samband med att du fyller i frågeformuläret blir du tillfrågad att ge ditt samtycke till att delta i studien.

Före besöket hos fysioterapeuten har du fått ett frågeformulär om symtom (PTA), ett frågeformulär som kartlägger riskfaktorer för långvarig smärta (Örebro) samt ett frågeformulär som mäter psykisk belastning (MHI-5). Dessa frågeformulär är en del av den gängse behandlingen, och de tas med i studien endast om du ger ditt samtycke till att delta i den. Liksom vid gängse behandling kan svaren från frågeformulären om smärta (Örebro) respektive psykisk belastning (MHI-5) användas också vid planeringen av din fortsatta vård. Utgående från fysioterapeutens bedömning och med din tillåtelse konsulteras då en läkare eller en expert inom psykisk hälsa beträffande behovet av fortsatt vård. Deltagande i studien påverkar inte på något sätt genomförandet av eventuell gängse behandling.

Om du deltar i studien sänder vi dig symtomfrågeformuläret samt frågeformuläret som kartlägger riskfaktorer för långvarig smärta på nytt tre respektive sex månader efter ditt första besök.

Eventuella olägenheter och obehag till följd av studien

Studien medför inga olägenheter för dig, och du kan inte identifieras i studien.    

Kostnader relaterade till studien

Du betalas ingen ersättning för deltagandet i studien.

Studiens resultat och information om dessa

Denna studie ingår i en doktorsavhandling vid Jyväskylä universitet och kan läsas i sin helhet efter att doktorsavhandlingen publicerats: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56880

Studien kan också resultera i vetenskapliga publikationer/lärdomsprov/kongress- och seminarieföredrag/undervisning.

Kontaktuppgifter för mer information

Doktorand, JYU. Heidi Riska, 044 509 3910, heidi.e.riska(at)student.jyu.fi

Texten har förberetts 12.9.2022.