Hoppa till verktygsfältet

(Dataskyddsmeddelande, EU (2016/679), artiklarna 13, 14 och 30)

Studiens namn

Högskolestuderande på direktmottagningar för fysioterapi samt kundens vårdvägar och användning av tjänster hos Studenternas hälsovårdsstiftelse vid symtom i rörelseorganen

Personuppgifter som behandlas i studien

Syftet med studien är att undersöka kundens vårdvägar och användning av tjänster vid symtom i rörelseorganen samt att undersöka faktorer relaterade till hur väl terapirelationen fungerar och den psykiska belastningen hos personer med symtom i rörelseorganen på direktmottagningar för fysioterapi inom studerandehälsovården.

I studien samlar vi in följande personuppgifter om dig

Före besöket hos fysioterapeuten har du fått ett frågeformulär om symtom (PTA), ett frågeformulär som kartlägger riskfaktorer för långvarig smärta (Örebro) samt ett frågeformulär som mäter psykisk belastning (MHI-5). Dessa frågeformulär är en del av den gängse behandlingen, och de tas med i studien endast om du ger ditt samtycke till att delta i den. När du ger ditt samtycke till studien sänder vi dig ett frågeformulär efter besöket hos fysioterapeuten, med vilket vi kartlägger dina erfarenheter av terapirelationen på fysioterapeutens mottagning. Dessutom samlar vi in följande information till studien: kundnummer, ålder och kön, utbildningsbakgrund (yrkeshögskolestuderande/universitetsstuderande) och utbildningsområde.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i studien/vid arkiveringen

☒ Behandlingen behövs för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring och den står i proportion till det mål av allmänt intresse som eftersträvas (dataskyddslagen 4 § 3 punkten)

I studien behandlas/frågas efter följande personuppgifter som ingår i särskilda kategorier av personuppgifter

☒ Hälsa > Endast svaren på frågeformulären, inga andra uppgifter om hälsa

Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter görs med stöd av följande

☒ Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av allmänt intresse (dataskyddslagen 6 §)

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I denna studie överförs dina uppgifter inte utanför EU/EES-området.

Skydd av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i denna studie baserar sig på en adekvat forskningsplan, och studien har en ansvarsperson. Dina personuppgifter används och lämnas ut endast för historisk eller vetenskaplig forskning eller ett annat förenligt ändamål (statistikföring), och verksamheten bedrivs också i övrigt så att uppgifter om dig inte röjs för utomstående.

Avlägsnande av uppgifter som möjliggör identifiering

Direkta identifikationsuppgifter avlägsnas som en skyddsåtgärd i det skede när materialet skapas (pseudonymiserat material, varvid möjligheten till identifiering kan återställas med hjälp av en kod eller motsvarande information och nya data kan läggas till materialet).

Personuppgifterna som behandlas i studien skyddas

På SHVS och vid Jyväskylä universitet fästs särskild uppmärksamhet vid datasäkerheten, och den säkerställs genom många tekniska lösningar, som brandväggar, stark autentisering, begränsning av användarrättigheter, krypterade förbindelser, revision samt kontinuerliga uppdateringar av dataskyddet.

En etisk förhandsbedömning av studien har utförts

☒ Ja

En separat konsekvensbedömning avseende dataskydd har gjorts för studien/dataskyddsombudet har hörts beträffande konsekvensbedömningen

☐ Ja ☒ Nej, eftersom den ansvariga ledaren för studien har kontrollerat att en konsekvensbedömning inte är obligatorisk.

Forskarna har genomgått dataskydds- och datasäkerhetsutbildningar

☒ Ja

Behandlingen av personuppgifter efter att studien avslutats

Studieregistret anonymiseras, d.v.s. alla identifikationsuppgifter avlägsnas helt och hållet, så att återställande av identifierbara personuppgifter inte är möjligt och så att inga nya data längre kan läggas till materialet.

Personuppgiftsansvariga och genomförare av studien

Personuppgiftsansvarig i denna studie är

a) Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), Tölögatan 37A, 00260 Helsingfors. FO-nummer 0202637-8. Dataskyddsombud på SHVS: Marjo Tipuri, marjo.tipuri(at)yths.fi, 040 577 5526.

b) Jyväskylä universitet, Seminaarinkatu 15, PB 35, 40014 Jyväskylä universitet. Växel (014) 260 1211, FO-nummer 0245894-7. Dataskyddsombud vid Jyväskylä universitet: tietosuoja(at)jyu.fi, tfn 040 805 3297.

Ansvarig ledare för studien, kontaktperson och genomförare av studien: Heidi Riska, 044 509 3910, heidi.e.riska(at)student.jyu.fi, SHVS, Tölögatan 37A, 00260 Helsingfors.

Handledare i forskningsprojektet: Biträdande professor Arto Hautala, Jyväskylä universitet, Seminaarinkatu 15, PB 35, 40014 Jyväskylä universitet.

Den registrerades rättigheter

Återkallande av samtycket (artikel 7 i dataskyddsförordningen)

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (artikel 15 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter som behandlas. Om du vill kan du också begära en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse (artikel 16 i dataskyddsförordningen)

Om det i dina personuppgifter som är under behandling förekommer inexaktheter eller fel har du rätt att begära att de rättas eller kompletteras.

Rätt till radering (artikel 17 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas i vissa fall. Rätt till radering av personuppgifter föreligger dock inte om raderingen omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med behandlingen i en vetenskaplig studie.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter i vissa situationer, till exempel om du bestrider personuppgifternas korrekthet.

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på allmänt intresse eller berättigat intresse. Universitetet får då inte längre behandla dina personuppgifter, såvida det inte kan påvisa tvingande, berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina rättigheter.

Undantag från rättigheterna

Undantag från de rättigheter som beskrivits här kan göras i vissa enskilda fall enligt de grunder som föreskrivs i dataskyddsförordningen och i Finlands dataskyddslag i den mån som rättigheterna omöjliggör eller avsevärt försvårar uppfyllandet av de vetenskapliga eller historiska forskningsändamålen eller de statistiska ändamålen. Behovet att göra undantag från rättigheterna bedöms alltid från fall till fall.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande i studien. Syftet med behandlingen av personuppgifter i studien är inte bedömning av dina personliga egenskaper, d.v.s. profilering, utan dina personuppgifter och egenskaper bedöms ur ett bredare forskningsperspektiv.

Tillgodoseende av den registrerades rättigheter

Om du har frågor om den registrerades rättigheter kan du kontakta universitets dataskyddsombud. Varje begäran som gäller tillgodoseende av rättigheter ska lämnas in till registratorskontoret vid Jyväskylä universitet. Registratorskontoret och arkivet, PB 35, 40014 Jyväskylä universitet, tfn 040 805 3472, e-post: kirjaamo(at)jyu.fi. Besöksadress: Seminaarinkatu 15, C-byggnaden (Universitetets huvudbyggnad, 1. vån.), rum C 140.

Anmälan om bekräftad eller misstänkt datasäkerhetsincident till Jyväskylä universitet

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Du har rätt att lämna in klagomål särskilt till tillsynsmyndigheten på den ort där du har din hemvist eller din arbetsplats, om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. I Finland fungerar dataombudsmannen som tillsynsmyndighet.

Uppdaterade kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/etusivu

Texten har förberetts 12.9.2022.