Hoppa till verktygsfältet

Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftrören som förknippas med en benägenhet för sammandragning av den glatta muskulaturen. Vid astma förekommer andningssvårigheter och vinande andning vanligen vid utandning. Inflammationen ökar luftrörens känslighet för irriterande faktorer som i sin tur förvärrar astmasymtomen, såsom hosta, utsöndring av slem och andnöd.

Symtom

Astmasymtomen är mångfacetterade och varierar ofta. Symtomen förvärras av luftvägsinfektioner och inandade allergener, såsom pollen och djurmjäll, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, damm, dofter, kemikalier, födoämnen och stress. Dessutom ökar övervikt risken för astma. Även en del läkemedel och naturpreparat kan orsaka symtom.

Typiska astmasymtom är hosta, utsöndring av slem, andnöd och vinande andning. Symtomen karakteriseras också av att de varierar. Symtomen kan variera enligt tid på dygnet, och uppvaknande på natten och morgonsymtom är ofta bekanta fenomen för personer med astma. Symtom på begynnande astma förekommer dessutom ofta i perioder, så det kan förekomma långa symtomfria perioder mellan symtomperioderna.

Hos allergiska personer framkallas astmasymtom av pollen och djurmjäll samt andra föroreningar i inandningsluften. Också ansträngning och köld orsakar symtom hos de flesta med astma. Luftvägsinfektioner är dock den överlägset mest betydelsefulla orsaken till försämring av symtomen.

När behövs behandling?

Kontakta vårdpersonal om symtomen fortsätter i mer än åtta veckor.

Behandling

Utgångsläget ska utredas noggrant och diagnosen måste vara säker, så att senare utveckling av astman kan jämföras med utgångsresultaten och för att patienten ska ha rätt till specialersättning för läkemedel (utlåtande B).

Astma ska behandlas långsiktigt och regelbundet för att symtomen ska hållas borta och livskvaliteten ska förbli god. Astmabehandling får inte avslutas på egen hand trots att symtomen skulle lindras. Målet med behandlingen är symtomfrihet, normal lungfunktion och förebyggande av försämringsperioder, så minskning av symtomen betyder vanligtvis bara att astmabehandlingen har effekt.

Om du fått en astmadiagnos redan innan du inledde dina studier och behöver ett uppföljningsbesök, kontakta vår tidsbeställning.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS:s allmänläkare / 2.9.2019