Hoppa till verktygsfältet

Ångest är ett känsloläge som ligger nära rädsla, men den orsakande faktorn är inte lika tydlig som vid rädsla. Upplevelsen av ångest förknippas med nervositet, rastlöshet, oro och rädsla. Känslan av ångest förknippas ofta med att oroa eller bekymra sig över något och vanligen också med fysiska symtom som beror på aktivering av sympatiska nervsystemet, såsom hjärtklappning, högt blodtryck, andningssvårigheter, förhöjd kroppstemperatur, svettning, ansiktsrodnad, magsymtom, yrsel och ökad muskelspänning som kan uppträda t.ex. som skakningar.

När ångesten är lindrig och tillfällig är det en normal känsla som står i samband med en hotfull eller obehaglig situation eller motsägelsefylld inställning till något. Ångest kan också vara ett symtom på en del fysiska sjukdomar, en direkt effekt av en del rusmedel, en biverkning av vissa läkemedel eller ett avvänjningssymtom vid avslutande av rusmedelsbruk. 

Kraftig och ihållande ångest kan försämra funktionsförmågan betydligt, förbruka resurser och störa det sociala livet. Ångest leder ofta till undvikande beteende, vilket i sin tur upprätthåller ångesten. Ångest kan förekomma som symtom på i praktiken nästan alla psykiska störningar. Särskilt typiskt är det vid olika ångestsyndrom. 

Ångestsyndrom är

 • generaliserat ångestsyndrom
 • paniksyndrom
 • fobi för offentliga platser
 • social fobi
 • tvångssyndrom
 • posttraumatiskt stressyndrom
 • definierade, enskilda rädslor, såsom hundfobi eller fobi för blodprovstagning.

Egenvård av ångest

 • Försök stoppa orostankarna som ångesten orsakar. 
 • Ta inte alla tankar på allvar utan ifrågasätt och leta efter bevis på motsatsen.
 • Utnyttja olika avslappningsmetoder.
 • Undvik inte ångestframkallande situationer. Undvikande känns lockande i stunden, men i längden bara förstärker det ångesten.
 • Undvik alkohol och andra rusmedel, eftersom de kan förvärra ångesten. 
 • Undvik också koffein, eftersom det kan orsaka fysiska symtom som ofta förknippas med ångest. 

När behövs behandling?

I en belastande livssituation är det normalt att reagera med ångest, men om ångesten blir långvarig och inte går över inom en månad när livssituationen blir lugnare, är det skäl att låta vårdpersonal bedöma situationen. Sök hjälp mot ångest när rädslan och oron blir oproportionerligt stor och du märker att din funktionsförmåga försämras och din livskrets blir mindre. 

Behandling av ångestsyndrom

Faktorer som är centrala för behandlingen är att förstå ångestens natur, lära sig metoder för hantering av ångest, iaktta och ifrågasätta tankar som förstärker och upprätthåller ångest samt gradvis utsätta sig för ångestfyllda situationer. 

Vid behandling av ångestsyndrom används psykoterapeutiska metoder och/eller läkemedelsbehandling. Särskilt kognitiva terapier och kognitiva beteendeterapier samt behandlingsformer som grundar sig på medveten närvaro och avslappning har visat sig vara effektiva psykoterapeutiska metoder. 

Källor: Duodecim Terveyskirjasto, Mielenterveystalo.fi

SHVS:s psykolog / 26.1.2024