Siirry sisältöön
Kaikki omat palvelupisteemme, SelfChat ja valtakunnalliset puhelinpalvelumme ovat kiinni juhannusaattona perjantaina 21.6.2024.

Tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla

Tutkimuksen nimi:

Korkeakouluopiskelija fysioterapian suoravastaanotolla sekä Tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan hoitopolut ja palveluiden käyttö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan hoitopolkuja ja palveluiden käyttöä sekä selvittää terapiasuhteen toimivuuteen ja tuki- ja liikuntaelinoireisen psyykkiseen kuormittuneisuuteen liittyviä tekijöitä fysioterapian suoravastaanotolla opiskelijaterveydenhuollossa.

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja:

Ennen fysioterapiakäyntiä olet saanut täytettäväksi oireisiin liittyvän kyselyn (PTA), kivun pitkittymisen riskitekijöitä kartoittavan kyselyn (Örebro) sekä psyykkistä kuormittuneisuutta mittaavan kyselyn (MHI-5). Nämä kyselyt ovat osana tavanomaista hoitoa ja liitetään tutkimukseen vain siinä tapauksessa, että annat suostumuksesi tutkimukseen osallistumiseen. Antaessasi suostumuksen tutkimukseen, sinulle lähetetään fysioterapiakäynnin jälkeen kyselylomake, jolla kartoitetaan kokemustasi terapiasuhteesta fysioterapeutin vastaanotolla. Lisäksi tutkimusta varten keräämme asiakasnumeron, iän ja sukupuolen, koulutustaustan (ammattikorkeakouluopiskelija / yliopisto-opiskelija) ja opiskelualan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa

☒ Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

Tutkimuksessa käsitellään/kysytään seuraavia erityisryhmiin kuuluvia asiakkaiden henkilötietoja

☒ Terveys > Vain kyselyiden vastaukset, ei muita terveystietoja

Erityisten henkilötietoryhmien käsittelykiellosta poiketaan seuraavalla perusteella

☒ Yleisen edun mukainen tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus (tietosuojalaki 6 §)

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen

Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

YTHS:ssä ja Jyväskylän yliopistossa tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota ja se varmistetaan monien teknisten ratkaisujen kuten palomuurien, vahvan tunnistautumisen, käyttöoikeuksien rajaamisen, salattujen yhteyksien ja auditointien ja jatkuvien tietoturvapäivitysten avulla.

Tutkimukselle on annettu eettinen ennakkoarvio

☒ Kyllä

Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio / tietosuojavastaavaa on kuultu vaikutustenarvioinnista

☐ Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakollinen.

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset

☒ Kyllä

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja.

Rekisterinpitäjät ja tutkimuksen tekijät

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on

a) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), Töölönkatu 37A, 00260 Helsinki. y-tunnus 0202637-8. YTHS Tietosuojavastaava: Marjo Tipuri, marjo.tipuri(at)yths.fi, 040 5775526.

b) Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja, yhteyshenkilö ja tutkimuksen tekijä

Heidi Riska, 044 5093910, heidi.e.riska(at)student.jyu.fi , YTHS, Töölönkatu 37A, 00260 Helsinki.

Tutkimuksen suorittajat

Apulaisprofessori Arto Hautala, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu

Tekstin laatimispäivä 12.9.2022