Hoppa till verktygsfältet

Om du är för social- och hälsovårdsstuderande och du deltar i praktik, kontrollera ditt vaccinationsskydd mot influensa, mässling, kikhosta och vattkoppor.

Den uppdaterade lagen om smittsamma sjukdomar 48 § definierarar immuniteten som krävs av studerande som deltar i praktik för att skydda patienterna. Paragrafen tillämpas fr.om. 1.3.2018. Målet med lagen är att alla anställda och studerande som arbetar vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården varje år tar influensavaccinet och har skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller genomgången sjukdom. Dessutom ska de som vårdar barn under ett års ålder ha vaccinationsskydd mot kikhosta. Detta förbättrar både patientsäkerheten och de studerandes arbetssäkerhet.

  • Kontrollera ditt vaccinationsskydd. Du kan kontrollera ditt vaccinationsskydd med det bifogade självbedömningsformuläret.
  • Om ditt vaccinationsskydd är bristfälligt eller oklart, kontakta SHVS:s verksamhetsenhet.
  • I slutet av formuläret finns ett intyg om lagstadgat vaccinationsskydd som du vid behov kan lämna in till din praktikplats. Anvisningar om inlämning av intyget får du antingen av din läroanstalt eller din praktikplats.

Vaccinationerna är avgiftsfria.

Om du har en kontraindikation mot ett vaccin, d.v.s. du kan inte ta ett vaccin t.ex. på grund av allergi, ger SHVS ett utlåtande om med vilka begränsningar du är lämplig för praktik. Du kan uppvisa utlåtandet för din läroanstalt för val av praktikplats.

Både vaccination och uppvisande av ett lämplighetsintyg är frivilligt. Det är dock praktikplatsens lagstadgade skyldighet att kontrollera din lämplighet, och praktikperioden kan ställas in om lämpligheten inte kan kontrolleras.

Medicin- och ontologistuderande har rätt till gratis hepatit B-vaccination. Information om genomförandet av vaccinationen ges separat.