Hoppa till verktygsfältet

Om du i samband med studierna t.ex. gör din praktik vid en verksamhetsenhet inom socialvården och hälso- och sjukvården ska du kontrollera ditt vaccinationsskydd mot influensa, mässling, kikhosta och vattkoppor. Ta reda på i början av studietiden vilka vaccinationer du förutsätts ha vid dina kommande praktikplatser och skaffa de vaccinationer som krävs minst tre månader innan praktikperioden börjar.

Den uppdaterade lagen om smittsamma sjukdomar 48 § definierarar immuniteten som krävs av studerande som deltar i praktik för att skydda patienterna. Paragrafen tillämpas fr.om. 1.3.2018. Målet med lagen är att alla anställda och studerande som arbetar vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården varje år tar influensavaccinet och har skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller genomgången sjukdom. Dessutom ska de som vårdar barn under ett års ålder ha vaccinationsskydd mot kikhosta. Detta förbättrar både patientsäkerheten och de studerandes arbetssäkerhet.

  • Om ditt vaccinationsskydd är bristfälligt eller oklart, kontakta SHVS. Om du har en kontraindikation mot ett vaccin, d.v.s. du kan inte ta ett vaccin t.ex. på grund av allergi, får du ett intyg om detta från SHVS.
  • Om vaccinationsskyddet är lagenligt räcker det med en muntlig anmälan eller egenanmälan om att skyddet uppfyller det som krävs enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar ingen skriftlig utredning av genomgångna vaccinationer eller sjukdomar behöver uppvisas.

Vaccinationerna är avgiftsfria.

Både vaccination och uppvisande av ett lämplighetsintyg är frivilligt. Det är dock praktikplatsens lagstadgade skyldighet att kontrollera din lämplighet, och arbetsgivaren har ingen skyldighet att ta emot en studerande om lämpligheten inte kan kontrolleras.