Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

De här tuberkulosanvisningarna gäller studerande inom

  • social- och hälsovårdbranschen
  • barnträdgårdslärarstudier och logopedistudier

som avlägger praktik under sina studier.

Anvisningarna gäller symtomlösa studenter

Tuberkulosinformation på den här sidan och frågeformulär är för studenterna utan symtom. Om du har tuberkulossymtom, till exempel en hosta som pågar över 3 veckor eller slem ur lungorna, kontakta SHVS antingen per telefon eller SelfChat.

Vem måste göra en tuberkulosutredning?

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar arbetsgivare att kräva en tillförlitlig utredning som visar att studerande som ska arbeta eller genomföra arbetspraktik vid en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården eller vårda barn under skolåldern inte har tuberkulos i andningsorganen. Utredningen är mycket viktig, eftersom det bland dem som vårdas ofta finns personer med nedsatt motståndskraft. Sjukdomen kan spridas från en studerande med lungtuberkulos till de patienter eller barn som vårdas eller till övriga klienter.

Utredningen innefattar ett frågeformulär om smittsamma sjukdomar som ska fyllas i och undertecknas. Studerande som hör till en riskgrupp ska dessutom genomgå en hälsoundersökning och en röntgenundersökning av lungorna. Röntgen­undersökningen är avgiftsfri för studerande.

Frågeförmulär och hälsoundersökning

Alla studerande inom social- och hälsovård och småbarnspedagogik ska fylla i självbedömningsformuläret för tuberkulosutredning. Studerande i vissa riskgrupper får genomgå en hälsoundersökning avseende tuberkulos. Det här gäller studerande som

  • är födda i ett land där incidensen av tuberkulos är hög jämfört med Finland
  • har vistats minst 12 månader i ett land där incidensen av tuberkulos är hög
  • har arbetat minst 3 månader inom hälso- och sjukvården i ett land där incidensen av tuberkulos är hög
  • vårdat tuberkulospatienter
  • varit i närkontakt med en smittsam tuberkulospatient eller
  • haft en bekräftad tuberkulosinfektion.

Lista över länder som riskerar att drabbas av tuberkulos och screening av invandrare för infektionssjukdomar (thl.fi, på finska)

Hur tuberkulosutredningen utförs

Ladda ner och fyll i frågeformuläret om smittsamma sjukdomar för tuberkulosutredning. Om du hör till en riskgrupp ska du genomgå en hälsoundersökning avseende tuberkulos. Kontakta SHVS bedomning av vårdbehov minst en månad innan din praktikperiod börjar för att få en tid till hälsoundersökningen. Utgående från undersökningen utfärdas ett intyg som du ska lämna in på din praktikplats. Ingen undersökning görs om det har gått mindre än 2 år sedan den senaste utredningen (röntgenundersökning av lungorna utförd och dokumenterad i Finland) och ingen exponering för tuberkulos har skett.

Om du utifrån dina svar i tbc-självbedömningsformuläret inte hör till en riskgrupp, skriv ut och underteckna formuläret och visa det för din förman på praktik- eller arbetsplatsen.