Hoppa till verktygsfältet

Tuberkulosanvisningar för

  • social- och hälsovårdsstuderande
  • barnträdgårdslärarstuderande och logopedistuderande

Tuberkulosinformation på den här sidan och självbedömningsformulär är för studenterna utan symptom. Om du har tuberkulos symtom, kontakta oss antingen per telefon eller SelfChat.

Lagen om smittsamma sjukdomar 55§ kräver att arbetsgivare för att skydda patienter och klienter i vissa situationer kräver tillförlitliga uppgifter som visar att personer som ska praktisera vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården inte har tuberkulos i andningsorganen. Utredningen är mycket viktig, eftersom en infektion kan spridas från en studerande med lungtuberkulos till vårdade patienter eller klienter, och bland de vårdade finns ofta personer med nedsatt motståndskraft. Utredningen omfattar en intervju och vid behov en lungbild. En tuberkulosutredning görs för studerande som är verksamma vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården som

  • är födda i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög jämfört med Finland (≥ 150/100 000/år)
  • har vistats minst 12 månader eller arbetat minst 3 månader inom hälso- och sjukvården i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög (≥ 150/100 000/år)
  • vårdat tuberkulospatienter i vilket land som helst
  • varit i närkontakt med en smittsam tuberkulospatient

Om arbetsuppgifterna omfattar vård av nyfödda, är incidensgränsen för tuberkulos i den anställdas födelseland eller arbetsland lägre, ≥ 50/100 000. Se landförteckning (text på finska).

Länder med mycket hög och hög tuberkulosrisk listas på THL:s webbsida (uppdaterad 17.3.2022, thl.fi, på finska, pdf)

Om du hör till de ovan listade riskgrupperna, kontakta SHVS:s verksamhetsenhet minst en månad innan din praktik börjar för att göra en tuberkulosutredning. Utgående från utredningen skrivs ett intyg för inlämning till praktikplatsen.

Ingen utredning görs om det har gått mindre än 2 år sedan senaste utredning och ingen ny exponering för tuberkulos har skett.