Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Med stick-/skärskador och exponering för blod avses situationer där en nål eller ett instrument som kontaminerats med blod eller andra sekret tränger igenom huden.

Första hjälp

 • Kläm inte och gnugga inte på såret/stickstället
 • Skölj länge (5 min) med rikligt med rinnande vatten
 • Låt det blöda från stickstället och avlägsna eventuella främmande föremål
 • Lägg ett omslag med alkohol på huden i 2 minuter (t.ex. handsprit som innehåller över 70 % alkohol)

Efter att första hjälpen getts vid stick-/skärskador och exponering för blod

 • Kontakta studerandehälsovården för att få en remiss till blodprovstagning samt närmare anvisningar om fortsatta åtgärder
 • Vid olyckor som skett under jourtid ska proverna tas följande vardag, dock inom 2 dygn. Om detta inte är möjligt (t.ex. om olyckan inträffar en fredagskväll) ska proverna tas vid jouren.
 • Prover relaterade till stick-/skärskador tas av både patienten (den som exponerat) och den studerande (den som exponerats).
 • För att få ta prover av patienten och överlåta information om händelsen till studerandehälsovården krävs tillstånd av personen i fråga.

Läroanstaltens anmälan om olycksfall

 • Den studerande ska alltid fylla i en elektronisk blankett för anmälan om olycksfall. En länk till blanketten samt försäkringsnumret finns på läroanstaltens webbplats. Ta vid behov kontakt med en representant för högskolan som ansvarar för praktiken.

Läroanstaltens försäkring

 • Läroanstaltens försäkring ersätter kostnader för sjukvård som uppkommit till följd av olyckor i situationer där det finns misstanke om en reell risk för att smitta överförts. Exempel på sådana situationer:
 • Det är känt att smittkällan, d.v.s. patienten, är bärare av en sjukdom
 • Utgående från smittkällans, d.v.s. patientens, anamnes är risken för smitta uppenbar
 • Materialen som använts i arbetssituationen innebär en risk för blodburen smitta.

I ovannämnda situationer behövs ett försäkringsintyg från läroanstalten. Intyget kan lämnas in också i efterhand.

Observera att om du är anställd på arbetsplatsen där olyckan skett omfattas du av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring.