Siirry sisältöön

Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto. On tärkeää huomata, että Terveydenhuoltolain mukainen erityinen tuki ei ole sama asia kuin opetusalan lainsäädännöissä käytetty käsite erityinen tuki.

Erityisen tuen tarpeen voi korkeakouluopiskelijalla aiheuttaa:

  • Somaattinen pitkäaikaissairaus
  • Mielenterveys- tai päihdeongelma
  • Neurologisen kehityksen ongelmat
  • Opiskelijaan kohdistunut väkivalta
  • Toistuvat tapaturmat
  • Toimeentuloon ja elinoloihin liittyvät ongelmat

YTHS:llä toiminta järjestetään niin, että erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen tarve on selvitettävä, jos opiskelijassa tai hänen ympäristössään on sellaisia tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja kotikäyntejä. Erityisen tuen toteuttamisen pohjaksi laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan opiskeluterveydenhuollossa. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa yhteistyötä erityisesti korkeakoulun ja muiden potilaan hoitoon ja/tai tukemiseen osallistuvien tahojen kanssa. Opiskelijalle nimetään hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmassa erityinen vastuuhenkilö erityisen tuen toteuttamista varten.

Erityisen tuen tarvetta arvioitaessa ja tukea suunniteltaessa menetelmänä pyritään käyttämään opiskeluterveysneuvottelua, jossa yhdessä opiskelijan ja korkeakoulun edustajien kanssa arvioidaan tuen tarvetta ja menetelmiä. Opiskeluterveydenhuollon toimintana erityinen tuki on siis jotain muuta kuin hoitoa tai kuntoutusta; se on opiskelukyvyn tukemista.