Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 16.12.2020

Statsrådet har för första gången fastställt avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften uppgår år 2021 till 71,60 euro. Avgiften ska betalas i två rater. Avgiften blir således 35,80 euro per termin. Den hälsovårdsavgift som tas ut hos de studerande täcker 23 procent av kostnaderna för studerandehälsovården. Statens andel är 77 procent av kostnaderna för studerandehälsovården. Inga andra avgifter tas ut av de studerande.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

********

Uppdaterad 3.11.2020

Överföringen av tjänsterna för yrkeshögskolestuderande från den kommunala studerandehälsovården har börjat förberedas. Elektroniska enkäter har skickats till alla kommuner som för närvarande betjänar YH‑studerande, och utgående från dessa kommer mer ingående ortspecifika diskussioner att föras. Möten bokas in också med alla yrkeshögskolor för att gå igenom de kommande förändringarna och bygga upp ett samarbete.

Den nya servicemodellens pilotprojekt inleddes i början av oktober. Just nu pågår två pilotprojekt: för ansvarsteammodellen samt för digiläkartjänster och utvärdering av vårdbehovet, vilka ingår i de landsomfattande digitala tjänsterna. Målet är att samla in information om hur väl servicemodellen fungerar i en mindre studerandepopulation och utgående från erfarenheterna slipa våra rutiner, så att övergången till den nya servicemodellen vid årsskiftet ska förlöpa så smidigt som möjligt. Samtidigt får en del av personalen redan möjlighet att sätta sig in i de nya verksamhetsmodellerna rent praktiskt.

I pilotprojektet för ansvarsteammodellen deltar ca 46 000 studerande från olika orter och totalt nästan 70 anställda. Pilotprojektet för digitala tjänster innefattar alla studerande, och inom detta projekt jobbar drygt 60 anställda. Pilotprojekten pågår till årets slut, och därefter utvidgas den nya servicemodellen till att omfatta alla serviceställen och högskolor.

Vi följer aktivt med pilotprojekten. Erfarenheterna har hittills varit uppmuntrande. De studerande har på ett naturligt sätt tagit till sig och börjat använda de nya sätten att kommunicera och uträtta ärenden. Responsen från de anställda har i huvudsak varit positiv.

********

Uppdaterad 4.9.2020

Utvidgningen innebär inte bara att SHVS utvidgar sin nuvarande verksamhet att omfatta även yrkeshögskolestuderande, utan vi utvecklar också hur vi producerar tjänster. Vårt mål är att betjäna studerande ännu smidigare samtidigt som vi beaktar den utvidgande klientkretsens särdrag. Utgångspunkten för vår servicemodell är att alla högskolestuderande har tillgång till samma utbud av tjänster oberoende av studieort.

Vår servicemodell baserar sig på en ansvarsteammodell och centraliserade tjänster. Ett ansvarsteam är ett multiprofessionellt team som ansvarar för studenthälsotjänsterna för en viss grupp studerande och studiesamfundsarbetet vid de berörda högskolorna. Ansvarsteamen består av allmänläkare, hälsovårdare, hälsovårdare/sjukskötare som är insatta i psykiatriskt vårdarbete och fysioterapeuter. Därtill samarbetar teamen tätt med psykologer, psykiatrer och munhälsovårdspersonal som behandlar patienterna. Teamens fokus är den studerande och läroanstalten.

Centraliserande tjänster innebär landsomfattande tjänster som produceras centraliserat och fullständigt elektroniskt eller på distans. Personalen som arbetar med de centraliserade tjänsterna består av personal vid våra olika serviceställen och de arbetar under samma ledning och samarbetar tätt trots det fysiska avståndet. Förutom den gemensamma bedömningen av vårdbehovet och hänvisningen till tjänster omfattar de centraliserade tjänsterna bland annat en konsulterande digiläkare, resehälsa, sexualrådgivning, förnyande av recept, preventivmedelsrådgivning, näringsterapi och distansrådgivning inom munhälsa. Också ansvarsteamen utnyttjar elektroniska och distanstjänster exempelvis i form av distansmottagningar.

Både ansvarsteammodellen och de centraliserade tjänsterna testas senare i höst. Genom dessa pilotprojekt kan vi samla in värdefull information om hur servicemodellen fungerar och utgående från denna information kan vi sedan vid behov finslipa verksamhetsformerna. Det är också viktigt att en del av vår personal får praktisk erfarenhet av våra nya servicemodeller redan före de tas i bruk på allvar. På detta sätt sker introduktionen av servicemodellerna smidigare för hela personalen.

********

Uppdaterad 16.6.2020

Studerandehälsovårdens uppgift är att erbjuda de studerande hälso- och sjukvårdstjänster, främja de studerandes hälsa och studieförmåga samt främja välbefinnandet inom studiesamfundet och en sund studiemiljö.

Studerandehälsovårdens verksamhetsformer och tjänster presenteras i tabellen nedan.

Följande tjänster ingår däremot inte i studerandehälsovården:

********

Uppdaterad 14.4.2020

En ny Handbok för studerandehälsovården publiceras under våren. Det är fråga om en nationell handbok i studerandehälsovård utgiven av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), och den gäller samtliga utbildningsformer efter grundskolan. I handboken beskrivs studerandehälsovårdens mål, uppgifter och centrala innehåll. SHM publicerade den första versionen av handboken år 2006 och nu har den skrivits om helt genom ett samarbete mellan ett stort antal experter. Också SHVS har deltagit aktivt i arbetet med handboken.

I den nya handboken har vi i synnerhet försökt precisera bland annat definitionen av studerande som är berättigade till studerandehälsovård, innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna, tolkningen av hälso- och sjukvårdslagen inom studerandehälsovården, tjänster och avgifter för internationella studerande samt statistikföring inom studerandehälsovården. Nu när riktlinjerna i handboken är klara har också vi på SHVS kunnat precisera våra planer för vår servicemodell.

********

Uppdaterad 13.2.2020

SHVS servicemodell baserar sig på den nya lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande. Målet är att producera effektiva tjänster av hög kvalitet utgående från de studerandes behov. Servicemodellen bygger på två stora helheter: ett ansvarsteam som erbjuder studerande och läroanstalter närtjänster samt centraliserade tjänster som säkerställer likvärdig tillgång till vissa tjänster i hela landet. 

Utvecklingsprojekten för både ansvarsteamet och de centraliserade tjänsterna har inletts, och båda projekten engagerar nuvarande personal i stor utsträckning för att hitta bästa praxis. Nya verksamhetsformer testas redan under år 2020, så att övergången till den nya servicemodellen i samband med utvidgningen sker så smidigt som möjligt på alla orter.

********

Uppdaterad 10.12.2019

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har påbörjat arbetet med att förnya och uppdatera handboken för studerandehälsovården (SHM 2006:13) som publicerades år 2006. SHVS deltar aktivt i arbetsgruppen som utför arbetet. Målet är att texten i handboken ska bli klar under våren 2020. Verksamhetsmiljön som håller på att förändras och i synnerhet verkställandet av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande har ökat behovet av att tillämpa och precisera riktlinjerna och lagstiftningen.

Förutom tjänsterna utvecklas också servicekanalerna med tanke på den kommande utvidgningen. För de nuvarande och kommande behoven av hänvisning till tjänster och rådgivning har vi från och med början av november på våra webbsidor testat InfoChat, som är öppen för alla.

********

Uppdaterad 15.10.2019

Vem omfattas av tjänsterna?

När lagen träder i kraft omfattar SHVS tjänster alla högskolestuderande som avlägger en examen och har anmält sig som närvarande under läsåret. Högskolestuderande är

  • universitetsstuderande (lägre och högre examen)
  • yrkeshögskolestuderande (yrkeshögskole- och högre yrkeshögskoleexamen)
  • studerande vid polisyrkeshögskolan (yrkeshögskoleexamen)
  • civila studerande vid försvarshögskolan.

SHVS tjänster omfattar inte internationella utbytesstudenter, fortbildningsstuderande, forskarstuderande och uppdragsutbildningsstuderande.

Närtjänster men även digitala, centraliserade och distanstjänster

När antalet studerande som omfattas av tjänsterna i framtiden mer än fördubblas och antalet studieorter fyrfaldigas, behövs tjänster som är ännu mer lättillgängliga än tidigare. Många ärenden inom studerandehälsovården förutsätter att klienten och vårdpersonalen fysiskt befinner sig i samma rum, men egentligen är det ännu fler ärenden som inte kräver detta. I stället för att besöka ett serviceställe kan många ärenden uträttas smidigt direkt på webben genom distansuppkoppling. Det viktigaste är att de studerande får den hjälp de behöver så enkelt som möjligt och att kvaliteten är så hög som möjligt.

SHVS utvecklar för tillfället centraliserade tjänster samt distans- och e-tjänster med en smidig service av hög kvalitet som mål. Trots att SHVS tjänster produceras på flera olika sätt och delvis av samarbetsparter, sker alla kontakter alltid via ett enda ställe, varefter klienten hänvisas vidare. De studerande behöver alltså inte själva veta vilken tjänst som produceras på vilket sätt. Det räcker att de kontaktar SHVS, där personalen hänvisar dem till rätt tjänster.