Hoppa till verktygsfältet

SHVS finansiering för 2024 otillräcklig för den planerade verksamheten – antalet studerande ökar kraftigt

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) som ansvarar för högskolestuderandes studerandehälsovård har inlett sparåtgärder för att balansera verksamheten och ekonomin. Den 27 februari 2024 godkände stiftelsens styrelse budgeten för detta år och sparåtgärder för att överbrygga finansieringsgapet. Den finansiering som har beviljats för detta år är inte tillräcklig för att täcka den planerade verksamheten. De lagstadgade tjänsterna ska produceras trots inbesparingarna.

SHVS har beviljats 89,9 miljoner euro för verksamheten 2024. SHVS ansökte om 98,4 miljoner euro från FPA för verksamheten 2024. I sin finansieringsansökan beaktade SHVS det ökande antalet studerande och tilläggsbehovet av personal som detta medför. Men SHVS kan inte utöka personalen, eftersom det saknas medel för detta. Budgetunderskottet blir trots detta 4,1 miljoner euro.

“Det nuvarande finansieringsunderskottet beror i huvudsak på att de årliga driftskostnaderna har ökat onormalt mycket till följd av inflationen och att finansieringen inte har justerats enligt det ökande antalet studerande. Basfinansieringen räcker inte heller till utveckling av verksamheten. SHVS har varje år ansökt om statens tilläggsfinansiering som stöd”, säger styrelsens ordförande Tuomo Yli-Huttula.

SHVS strävar efter att få ekonomin i balans genom inbesparingar. Till SHVS sparåtgärder hör att gallra bland planerade investeringar, köpta tjänster, anskaffningar och administreringskostnader. SHVS vänder sig till hyresvärdarna för verksamhetslokalerna och ansöker om sänkta hyror.

“Vi följer effekterna av de sparåtgärder som har inletts under våren. Om sparåtgärderna inte är tillräckliga för att balansera ekonomin och SHVS inte beviljas sänkta hyror i sina verksamhetslokaler eller statens tilläggsfinansiering, måste vi ta beslut om nya sparåtgärder”, säger Tuomo Yli-Huttula.

För närvarande omfattas 290 000 högskolestuderande av SHVS tjänster. På ett år har antalet ökat med cirka 13 600 studerande. SHVS driftskostnader har också ökat till följd av ökade lönekostnader och rekryteringssvårigheterna inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

“Under de senaste åren har många reformer genomförts inom SHVS, bland annat för att utveckla de riksomfattande digitala tjänsterna. De har hittills tryggat en jämlik tillgång till tjänsterna i hela landet. För närvarande sköts nästan 70 procent av ärendena via de digitala tjänsterna”, berättar Tuomo Yli-Huttula.

De tjänster som SHVS studerandehälsovård erbjuder finansieras till 77 procent med statsfinanser och till 23 procent med avgifter som högskolestuderandena betalar till FPA. FPA fungerar som tjänsteanordnare. SHVS producerar alla sina tjänster i huvudsak med stöd av statlig finansiering och stiftelsen har inte några andra inkomstkällor eller annan egendom.

Mer information till media:
Tuomo Yli-Huttula, styrelseordförande SHVS, +358 40 652 9118, tuomo.yli-huttula(at)finanssiala.fi
Katariina Poskiparta, verkställande direktör SHVS, +358 46 710 1101, katariina.poskiparta(at)yths.fi