Hoppa till verktygsfältet

På SHVS direktmottagningar för fysioterapi undersöks sambandet mellan psykisk belastning och symtom i rörelseorganen 

Har den psykiska belastning som en högskolestuderande med symtom i rörelseorganen upplever eller hur väl klientens och fysioterapeutens terapi­relation fungerar något samband med riskfaktorer för långvarig smärta? Detta undersöks på SHVS direktmottagningar för fysioterapi nu.  

I studien som inleds på SHVS undersöks sambandet mellan den psykiska belastning som högskolestuderande upplever och symtom i rörelseorganen, därtill kartläggs högskole­studerandenas bedömning av terapirelationen på SHVS direktmottagningar för fysioterapi, och effekten av dessa på smärta och funktionsförmåga följs upp vid 0, 3 och 6 månader.

”Enligt den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskole­studerande (KOTT) år 2021 upplever var tredje högskole­studerande psykisk belastning. Psykosociala riskfaktorer, såsom rädslo-undvikandebeteende, förvrängda föreställningar om smärta samt depression och ångest, har för sin del konstaterats påverka uppkomsten och graden av symtom i rörelseorganen samt prognosen för tillfrisknande från dessa. Dessutom har klientens upplevelse av hur väl terapi­relationen fungerar konstaterats förutsäga effekten av fysioterapin och lindringen av kronisk smärta”, berättar doktoranden Heidi Riska, regional avdelningsskötare på SHVS, när hon beskriver studiens utgångspunkter.

Deltagandet är frivilligt

Studiematerialet samlas in via ett elektroniskt frågeformulär med de studerandes samtycke i samband med besök på direktmottagningar för fysioterapi under under hösten och nästa vår. Upplevelsen av vårdrelationen bedöms av klienterna efter besöket på direktmottagningen. Deltagandet i studien är frivilligt, och om en studerande nekar till att delta påverkar det inte vården som hen får på SHVS. 

Mer information om studien:
Studien ingår i Heidi Riskas doktorsavhandling vid institutionen för gymnastik- och idrottsvetenskap på Jyväskylä universitet. Riska jobbar som regional avdelningsskötare på SHVS. Som handledare för doktoranden fungerar biträdande professor Arto Hautala (Jyväskylä universitet), professor Jaro Karppinen (Uleåborgs universitet) och professor Riku Nikander (Jyväskylä universitet).

Heidi Riska, heidi.riska(at)yths.fi 046 876 9742.

En dekorativ bild.