Hoppa till verktygsfältet

Kurser i psykiska första hjälpen ger verktyg för psykiskt välbefinnande

Under hösten 2022 kommer SHVS att anordna mer än 30 psykiska första hjälpen kursser för universitetsstudenter och universitetspersonal i olika delar av Finland.

Utbildningen Psykiska Första Hjälpen®, som är avsedd för studerande och personal vid högskolor, inleddes i våras och får en fortsättning i höst. På kurserna närmar man sig psykisk hälsa som en del av hälsan som helhet – som en resurs, som psykiskt välbefinnande och som människans förmåga att klara sig i vardagen. Utbildningen passar alla som vill stärka sin egen eller sina närståendes psykiska hälsa. Kurserna ordnas både på webben och som närundervisning.

”Det här är en unik möjlighet att i en trygg atmosfär och under ledning av en sakkunnig samtala om sådant som påverkar den psykiska hälsan. Kurserna ger nya perspektiv, och många har fått verktyg för att främja det egna eller andras psykiska välbefinnande”, säger SHVS koordinator för främjande av psykisk hälsa, Suvi Rapinoja.

Utbildningen består av två kurser. På kursen Livskunskap för psykisk hälsa (MTEA1) behandlas teman som psykisk hälsa i allmänhet, känslokompetens, relationer och växelverkan, kriser och livshantering. Kursen Det sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda (MTEA2) ger kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom. Målet är också att minska det stigma som är förknippat med psykisk ohälsa.

Kunskap minskar rädslan för att ingripa och hjälpa

I vårt samhälle uppskattas färdigheter i traditionell första hjälpen, och många kan förbinda sår, vända en person i framstupa sidoläge, återuppliva och agera i olyckssituationer.

”Det finns orsak att utöka kunskaperna till att också omfatta psykisk hälsa. Kurserna i psykiska första hjälpen är medborgarfärdighetsutbildningar som är betydelsefulla med tanke på den egna orken men också för att de kan lära oss bemöta människor som drabbats av psykisk ohälsa”, säger Rapinoja.

De psykiska problemen och störningarna ökar ständigt, men de upplevs fortfarande som främmande, skrämmande och också skambelagda. På kurserna lär man sig hur man kan hjälpa en person som till exempel är ångestfylld, deprimerad, har paniksyndrom eller är självdestruktiv.

”Även om man inte själv skulle ha några problem med sin psykiska hälsa just nu är det bra att lära sig olika verktyg för att kunna hantera eventuella framtida problem. Vem som helst kan möta överraskande livskriser”, konstaterar Rapinoja.


Färdigheter i psykiska första hjälpen behövs nu mer än någonsin

Hannu Soronen, ledande psykolog på serviceområdet SHVS Mellersta, säger att kurserna ordnas vid en för de studerande lämplig tidpunkt. Coronatiden påverkade och påverkar fortfarande de studerandes välbefinnande.

”De studerande var ensamma då undantagsförhållanden rådde. De befinner sig också i början av sin självständighetsprocess, då det är typiskt att man söker sitt eget sätt att leva. Bland annat vid sådana här vägskäl i livet är det viktigt att vara medveten om på vilka sätt man kan stärka det egna psykiska välbefinnandet”, säger Soronen.

Enligt Soronen är kurserna nyttiga på två olika sätt: dels ökar förståelsen av den egna psykiska hälsan, och dels kan man i den förtroliga atmosfären under smågrupps­samtalen möta sina egna smärtpunkter.

”Deltagarna uppskattade kursernas innehåll och möjligheten att få berätta om sina egna upplevelser och leva sig in i andra erfarenheter. Jag tror att många insåg att de själva kan vända sitt livs riktning och skaka av sig sådant som begränsat deras liv.”

Kunskap om skydds- respektive riskfaktorer relaterade till psykisk hälsa

Anriika Kauppi, som för femte året studerar datateknik, berättar att hon under kurserna i psykiska första hjälpen lärt sig om skydds- respektive riskfaktorer relaterade till psykisk hälsa som hon nu kan beakta i vardagen. Hon har också använt det hon lärt sig för att hjälpa sina närstående.

”Jag fick en allmän förståelse av psykisk hälsa och om hur man kan skydda sitt sinne i påfrestande livsskeden. Jag förstod hur viktigt det är att i tid ta tag i problem som gäller den psykiska hälsan.”

Enligt Kauppi ger kunskap om de rätta tillvägagångssätten trygghet i situationer där man kan upptäcka psykisk ohälsa hos en annan person. Hon berättar att hon lärt sig att det är viktigt att inte göra antaganden om den andras känslor och behov utan att det är bra att ställa frågor och hjälpa till att sätta ord på det som känns svårt.

”Jag har inte tidigare deltagit i någon distanskurs som genomförts så här bra. Ämnena var intressanta och jag koncentrerade mig till max. Stämningen var naturlig och varm – jag kan rekommendera det här för alla!”

Liksom den övriga hälsan bör också den psykiska hälsan skötas

Chefen för studerandetjänster vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, Leena Kurki-Pölönen, upplever att kurserna stöder kompetensen hos högskolornas personal. Personalen möter otaliga studerande i sin vardag och ställs ibland också inför utmanande situationer.

”Under kurserna insåg jag bland annat att det viktigaste är att lyssna och bemöta den andras känslotillstånd utan att ifrågasätta eller själv dras med i det. En människa i nöd behöver få känna sig förstådd”, säger Kurki-Pölönen.

Kurki-Pölönen är nöjd med kursboken, som man alltid kan återvända till om man så önskar.

”Liksom den fysiska hälsan bör också den psykiska hälsan skötas. Livet utmanar det psykiska välbefinnandet, men nu känner jag bättre igen också sådana faktorer som stöder den psykiska hälsan.”

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har utbildat psykologer som ansvarar för främjande av psykisk hälsa samt psykologer inom studiesamfundsarbetet på SHVS till handledare för kurserna i psykiska första hjälpen. Psykologerna som genomgått utbildningen utbildar i sin tur andra inom högskolesamfunden i att ge psykiska första hjälpen. Under år 2022 erbjuder SHVS tilläggstjänster inom mental hälsa tack vare ett statsunderstöd som beviljats av Social- och hälsovårdsministeriet och som är avsett att användas för att motverka de problem som coronapandemin medfört för högskolestuderande. Kurserna i psykiska första hjälpen som planerats av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är en del av denna helhet.