Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Kösituationen på SHVS vid inledningen av höstterminen

Nu när högskolornas hösttermin inleds ser situationen vad gäller köerna till SHVS tjänster inom allmän, mental och oral hälsa en aning ljusare ut än på våren. Situationen har lugnat ner sig tack vare verksamheten under sommaren, då fler kunder fick vård jämfört med motsvarande tid i fjol. Rusning är ändå att vänta senare i höst när de nya studerande uppsöker vård. Det brukar varje år innebära att många kontaktar oss, särskilt i slutet av höstterminen.

Allmän och mental hälsa

När det gäller tjänster inom allmän och mental hälsa görs en bedömning av vårdbehovet i regel redan inom några timmar efter att en studerande tagit kontakt, och den första vårdhändelsen, d.v.s. att den studerande kontaktas av det egna teamet, sker i de flesta fall (90 %) inom 1–7 dygn i icke-brådskande fall. 

Kötiderna till mottagningarna för allmän- och mental hälsa varierar beroende på orsaken till besöket, vilken yrkesgrupp som ger vård samt servicestället. En positiv utveckling har skett bland annat beträffande kötiderna till korttidsterapi. Längst är väntetiderna till neuropsykiatriska undersökningar. Efterfrågan på tjänster varierar betydligt från ort till ort. Kötiden påverkas också i någon mån av vilken typ av mottagningstid det är fråga om (fysiskt besök/distansmottagning). De studerande får i regel snabbare en tid till en distansmottagning än till ett fysiskt besök på mottagningen.

För att förkorta väntetiderna kompletterar vi vår egen serviceproduktion med köpta tjänster. Vi har kunnat underlätta kösituationen när det gäller tjänster inom mental hälsa också tack vare Social- och hälsovårdsministeriets statsunderstöd, som kan användas till slutet av detta år.

Oral hälsa

När det gäller tjänster inom oral hälsa sker bedömningen av vårdbehovet samma dag som vi blir kontaktade. I fråga om dessa tjänster har vården inletts inom den tidsfrist som vårdgarantin anger på alla serviceställen under sommaren. Det finns dock tämligen stora variationer mellan olika regioner och serviceställen när det gäller tillgången till vård, bland annat beroende på skillnader i efterfrågan på tjänster. Efter att vården inletts kan de studerande vara tvungna att vänta på fortsatt vård. De längsta kötiderna till icke-brådskande vård har vi i huvudstadsregionen och i Tammerfors, där en del av de studerande måste vänta på icke-brådskande vård i 3–6 månader.