Hoppa till verktygsfältet

SHVS studeranderåd hade en resultatrik vårtermin

SHVS studeranderåd inledde sin verksamhet 18.2.2021 när studerande från 49 (79) universitet och yrkeshögskolor samt ett tiotal representanter för SHVS samlades till det första konstituerande mötet för studeranderådet genom tiderna. Under våren 2021 har rådets fyra smågrupper samlats kring olika teman för att diskutera hur verksamheten kan utvecklas. Det övergripande temat för smågruppernas arbete under detta år är utveckling av Self-portalens funktionalitet och innehåll, men grupperna har också behandlat bland annat kommunikationsmaterial som riktas till nya studerande samt en informationsguide om samråd om studerandehälsa.

Studiesamfundsarbete

  • Samråd om studerandehälsa är en ny verksamhetsmodell som SHVS skapat och vars syfte är att den studerande, högskolan och en representant för SHVS tillsammans ska hitta lösningar som främjar studieförmågan och möjliggör studier i en situation där den studerande har svårigheter på detta område. En av studeranderådets smågrupper fick läsa utkastet till en guide med temat samråd om studerandehälsa och kommentera den ur de studerandes synvinkel. Verksamhetsmodellen och guiden fick positiv respons. Ändringsförslagen som gavs gällde bland annat hur guiden kan utformas visuellt och hur texten kan formuleras tydligare. Guiden omarbetas utgående från gruppens respons och publiceras i höst.

Kundservice och uträttande av ärenden

  • Self är en digital portal som de studerande kan använda för att uträtta ärenden hos SHVS, och i den finns nästan alla SHVS digitala kommunikationstjänster och distanstjänster samlade. Hur Self-portalens funktionalitet kan utvecklas var temat för gruppen som fokuserar på kundservice och uträttande av ärenden. Under det första mötet gjorde deltagarna en omfattande kartläggning av de studerandes synpunkter och utvecklingsidéer beträffande Self-portalen samt diskuterade framtids­planer. Många av gruppens utvecklingsidéer kommer att tas med i den kommande versionsuppdateringen av Self redan i höst.

Vårdanvisningar och blanketter

  • Temat som gruppen behandlade var hur hälsoenkäten som riktas till 1:a årets studerande kan utvecklas. Informationen som fås via hälsoenkäten om de nya studerandenas hälsotillstånd och servicebehov är väsentlig både med tanke på hur SHVS tjänster ska riktas och på möjligheterna att stärka den enskilda studerandens studieförmåga. Gruppen gav viktig respons om hälsoenkätens användbarhet och innehåll, om hur frågorna formulerats och om responsen som den studerande får. Kommentarerna har haft en betydande inverkan på hur enkäten förnyas, och det arbetet pågår nu som bäst. En ny hälsoenkät tas i bruk i höst.

Kommunikation

  • Också i gruppen som diskuterade SHVS kommunikation var 1:a årets studerande i fokus. Temat för det första mötet var introduktionsmaterialet för nya studerande, d.v.s. vad en ny studerande får veta om SHVS tjänster och hur de används samt på vilket sätt denna information förmedlas. Ett bra introduktionsmaterial gör det lättare att hitta tjänsterna och sköta sina ärenden vid SHVS. Den aktiva gruppen föreslog nya kanaler som kan användas för att nå 1:a årets studerande och drog upp linjerna för innehållet i materialet sett med en studerandes ögon. Med detta som grund har SHVS kommunikationsteam inlett arbetet med att förnya materialet.

Studeranderådets planer för hösten

Efter semestrarna fortsätter rådets arbete i form av möten både för hela rådet och för de enskilda smågrupperna. Gruppen för studiesamfundsarbete kommer i höst att koncentrera sig på innehållet i studiesamfundsarbetet. I de andra arbetsgrupperna kommer fokus att ligga på hur Self-portalen kan utvecklas med tanke på kommunikation, kundservice och teknisk funktionalitet. Nya egenskaper kommer att utvärderas i en testmiljö innan de tas i bruk.

Vadå studeranderåd? I början av år 2021 kallade SHVS samman ett råd som består av studerande från universitet och yrkeshögskolor och vars syfte är att lyfta fram de studerandes perspektiv på verksamheten och utvecklingsarbetet. Studeranderådet är en del av SHVS arbete för att utöka de studerandes delaktighet, och målet är att på djupet förstå de studerandes behov och användarerfarenheter, åtgärda eventuella flaskhalsar och genom samarbete hitta nya lösningar och arbetsformer. Studeranderådets verksamhetsperiod är år 2021 (+ 1 år). I slutet av år 2021 utvärderas och diskuteras rådets verksamhet och en eventuell förlängning av verksamhetsperioden tillsammans med rådsmedlemmarna.

Rådets sammansättning Till studeranderådet har 83 studerande kallats – 32 från yrkeshögskolor och 47 från universitet. Rådsmedlemmarna kommer från olika orter runtom i Finland och har kommit olika långt i sina studier: 34 % är 1:a årets studerande, 40 % är 2:a till 3:e årets studerande och 27 % har studerat 4 år eller längre. Rådet har också medlemmar som representerar SHVS och som är experter på de olika helheter som behandlas. Servicechef Jarna Elomaa är ordförande för rådet, och som facilitatorer i smågrupperna fungerar experter på respektive tema som behandlas.