Hoppa till verktygsfältet

SHVS använder statsunderstöd som beviljats med anledning av coronapandemin till att stödja högskolestuderandes välbefinnande

Pressmeddelande 18.6.2021

Coronapandemins effekter på högskolestuderandes välbefinnande och ork har inom studerandehälsovården märkts i en klart ökad efterfrågan på mentalvårdstjänster. Antalet bedömningar av vårdbehov relaterat till psykisk hälsa ökade med 26 procent år 2020 jämfört med året innan, och efterfrågan på tjänster har förblivit hög också under år 2021. De exceptionella förhållandena har allt tydligare lyft fram behovet av distanstjänster relaterade till psykisk hälsa samt stödtjänster med låg tröskel.

– De långvariga undantagsförhållandena har lett till att de psykiska problemen bland högskolestuderande har hopat sig. Även om de coronarelaterade restriktionerna lättas och läget normaliseras kan epidemins effekter märkas i en enskild studerandes välbefinnande en lång tid framöver, påpekar SHVS ledande överläkare för mentalvården och studiesamfunds­arbetet, Tommi Väyrynen.

Våren 2021 beviljade Social- och hälsovårdsministeriet SHVS statsunderstöd avsett att användas för att stödja högskolestuderandes välbefinnande. Av ett anslag på totalt 5 miljoner euro har SHVS hittills fått 750 000 euro. En tilläggsansökan om nästan 4 miljoner euro förbereds som bäst. Statsunderstödet som SHVS får är avsett att användas under år 2021 och används inte för att täcka utgifter för den normala verksamheten.

– Den tilläggsfinansiering som redan beviljats används i huvudsak till tjänsten MieliChat som vi just öppnat för de studerande. Statsunderstödet har bland annat använts till att anställa hälsovårdspersonal till chattlinjen. Med hjälp av statsunderstödet utvidgar vi dessutom ett framgångsrikt pilotprojekt som inleddes år 2020 och som gäller transkraniell likströms­stimulering, berättar Väyrynen.

I tilläggsansökan presenterar SHVS bland annat planer på ett ökat utbud av korttidsterapi och digitala tjänster relaterade till psykisk hälsa samt digitalisering av hälsofrämjande tjänster i form av fritt tillgängliga webbkurser. Målet är också att öka utbudet av behandlingar i grupp under höstterminen.

– Coronaepidemin ledde till ensamhet och en minskad känsla av gemenskap bland de studerande. Genom behandlingar i grupp kan vi också erbjuda en möjlighet att få kamratstöd och att skapa nya sociala kontakter. I arbetet för att motverka ensamhet är det också viktigt att inleda ett tätare samarbete med högskolorna och studerandeorganisationerna.

MieliChat hjälper när det känns tungt

Med hjälp av tilläggsfinansiering har SHVS nu i början av sommaren öppnat en chattjänst för att stödja studerandes välbefinnande. I MieliChat kan studerande anonymt diskutera sådant som känns betungande och få råd och stöd av SHVS hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som gäller psykisk hälsa och välbefinnande. I MieliChat betjänas de studerande på tre språk vardagar kl. 8.00–14.00 fram till slutet av året.

– MieliChat kompletterar det arbete som utförs av andra aktörer som erbjuder stöd via webben, och jag tror att det finns en efterfrågan på denna tjänst också under sommaren. På grund av coronaepidemin kan många studerande ha blivit utan sommarjobb, vilket också det ökar bördan som epidemin orsakat, liksom oron över den egna ekonomiska situationen. I början av höstterminen ökar vi också vår beredskap att göra bedömningar av vårdbehovet i SelfChat när det gäller problem med den psykiska hälsan, säger Väyrynen.

Mer information: ledande överläkare för mentalvården och studiesamfundsarbetet, Tommi Väyrynen, tfn 046 876 9743