Hoppa till verktygsfältet

Intyg och utlåtanden hos SHVS

Sakkunniga hos SHVS skriver intyg och utlåtanden om saker som berör behandling eller utlåtanden enligt de linjer som har definierats i guiden för studerandehälsovården. Skalan av utlåtanden och intyg som SHVS erbjuder är stor. Utlåtanden och intyg som SHVS inte utfärdar är nämns i våra hemsidor: https://www.yths.fi/sv/tjanster/intyg-och-utlatanden/

Intyg som berör arbete och fritidsverksamhet utfärdas inte av SHVS. Beroende på situationen kan studerande försöka fråga efter intyg via arbetshälsovården, hälsocentralen eller från den privata sektorn. Undantaget till detta är de studerande som ska på obligatoriskt utbyte, vars intyg som de behöver utfärdas av SHVS. Med obligatoriskt utbyte menar vi sådana studier utomlands som bildar en konkret del av studiehelheten. Exempel på detta är till exempel språkexamen. Studerande som ska ut på obligatoriskt utbyte borde nämna om saken vid tidsbokningen.