Hoppa till verktygsfältet

Den nya servicemodellens pilotprojekt inleds 1.10

De två grundpelarna för SHVS nya servicemodell – en ansvarsteammodell samt digitala tjänster och distanstjänster – tas i bruk genom pilotprojekt från och med 1.10. Pilotprojekten fortsätter till årets slut.

SHVS servicemodell

SHVS utvecklar som bäst en ny servicemodell som tas i bruk i sin helhet 1.1.2021, då också de studerande vid yrkeshögskolorna börjar omfattas av SHVS tjänster. Vår servicemodell bygger på två grundpelare: ansvarsteam som erbjuder tjänster för studerande och läroanstalter på respektive ort samt digitala kommunikationstjänster och distanstjänster som innebär att tjänsterna som produceras för de studerande är riksomfattande. Målet för förnyelsen av SHVS servicemodell är att producera tillgängliga och likvärdiga tjänster som utgår från de studerandes behov.

De olika delarna och arbetsformerna som ingår i servicemodellen tas i bruk genom pilotprojekt under perioden 1.10.–31.12.2020, så att övergången till den nya servicemodellen på det riksomfattande planet kan ske så smidigt som möjligt.

Pilotprojekt för digitala tjänster och distanstjänster samt ansvarsteammodellen

Digitala kommunikationstjänster och distanstjänster är en omfattande servicehelhet som från och med 1.1.2021 kommer att innefatta många servicefunktioner. Av dessa kommer utvärdering av vårdbehovet samt digiläkartjänster via digikliniken i Self att finns med i pilotprojektet som inleds i början av oktober.

I pilotprojektet för utvärdering av vårdbehovet samt hänvisning till tjänster kommer utvärderingen av vårdbehovet samt hänvisningen till tjänster att övergå till att skötas riksomfattande via två servicelinjer: munhälsotjänster samt övriga tjänster. För de studerande medför detta en länge efterfrågad förnyelse: vi övergår från telefonnummer och tidsbokning som är kopplade till respektive serviceställe till att ha två telefonnummer och riksomfattande service.

Medan pilotprojektet pågår ska mottagningstiderna när det gäller munhälsa ännu bokas på samma sätt som tidigare, men i övrigt kan du få tid till en digiläkare. Du kan också bli hänvisad till ansvarsteamet på de ställen där pilotteamen redan har inlett sin verksamhet.

I pilotprojektet för ansvarsteamen deltar 6 pilotteam: i Tölö, Villmanstrand, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg‑Karleby. I varje team ingår en allmänläkare, hälsovårdare, sjukskötare eller hälsovårdare som arbetar med mentalvård samt en fysioterapeut. Varje team tilldelas ansvar för en viss högskola och dess studerande och erbjuder dem lokala tjänster, som inte produceras som riksomfattande digitala tjänster och distanstjänster. Ansvarsteamen arbetar förutom med hälso- och sjukvård även med bl.a. förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Servicemodellen tas i bruk 1.1.2021

Servicemodellen tas i bruk i sin helhet i början av år 2021. Då inleder totalt 27 ansvarsteam sin verksamhet och de digitala kommunikationstjänsterna och distanstjänsterna tas i bruk i sin helhet. De kommer att innefatta utvärdering av vårdbehovet och hänvisning till tjänster samt digiläkartjänster och därtill bl.a. distanstjänster som gäller sexuell hälsa, distansrådgivningstjänster som gäller hälsovård i samband med resor samt munhälsa, konsultation av hudläkare, tal- och näringsterapitjänster samt gruppverksamhet på distans.