Hoppa till verktygsfältet

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Var femte person insjuknar i depression i något skede av livet. Nedstämdhet som står i samband med livssituationen eller sorg i en specifik situation betyder ännu inte att du skulle ha insjuknat i depression, även om de kan utlösa depression om de blir långvariga. 

Depression är en sjukdom med mångfacetterade symtom och påverkar förutom sinnesstämning även tankar, intellektuella funktioner, självkänsla, relationer, arbets- och studieförmåga samt fysiskt välbefinnande. 

Sjukdomen depression indelas i depressionstillstånd och återkommande depression beroende på om det är fråga om den första depressionsperioden i livet eller återfall av depression. En depressionsperiod kan också stå i samband med bipolär sjukdom. 

Depressionsperioder indelas enligt symtomens svårighetsgrad enligt följande:

 • lindriga depressionsperioder
 • medelsvåra depressionsperioder
 • svåra depressionsperioder
 • svåra, psykotiska depressionsperioder

Egenvård av depression

 • Det är viktigt att förstå depressionens natur. Det är inte fråga om ett viljestyrt tillstånd och insjuknandet är inte ett tecken på svaghet. Förhåll dig medlidsamt till sjukdomen.
 • Försök träffa människor och delta i studier och hobbyer trots att det känns tungt. Kräv dock inte för mycket av dig själv. 
 • Depression kan försämra funktionsförmågan betydligt, men skuldbelägg dig inte för detta. Tillfällig försämring av funktionsförmågan återställs när depressionen går över. 
 • Håll fast vid dina vardagsrutiner.
 • Motion särskilt i naturen höjer sinnesstämningen. Kom dock ihåg att motionera enligt dina resurser.
 • Undvika alkohol och andra rusmedel, eftersom de kan förvärra depressionen.
 • Ifrågasätt negativa tankar som beror på depressionen och riktar sig mot dig själv.
 • Ge utrymme för känslor som ligger bakom depressionen.
 • Kom ihåg att prognosen för återhämtning från depression är god.

När behövs behandling?

Vänd dig till vårdpersonal om en depressionsperiod inte går över inom en månad, din funktionsförmåga försämras betydligt på grund av depressionen eller du har avvikande sinnesförnimmelser eller orealistiska tankar eller rädslor. 

I samband med depression förekommer ofta också minskad livslust, dödsönskan och självdestruktiva tankar. Svårkontrollerade självdestruktiva tankar är alltid en orsak att söka akut vård.

Behandling av depression

Depressionstillstånd behandlas med olika psykoterapier, läkemedelsbehandling och neuromodulationsbehandlingar med direkt effekt på hjärnans elektriska aktivitet. Kombination av olika behandlingsformer är vanligt och kan förbättra behandlingsresultatet. Vid lindrigare depressionstillstånd kan även nätterapi eller gruppbehandling av depression hjälpa. 

Depressionstillstånd och återkommande depression förknippas med en risk för återfall. Därför är det alltid skäl att fortsätta depressionsförebyggande underhållsbehandling efter att symtomen gått över enligt vårdpersonalens anvisningar. Lämplig depressionsförebyggande underhållsbehandling minskar risken för återfall. Det finns också specifika behandlingsalternativ som minskar risken för återfall av depression. 

Källor: Duodecim Terveyskirjasto, Mielenterveystalo.fi

SHVS:s psykolog / 20.6.2023

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning