Hoppa till verktygsfältet

Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande inleds – 12 000 studerande inbjuds att delta

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför i mars–april en omfattande enkät riktad till högskolestuderande. 12 000 slumpmässigt utvalda studerande från universitet och yrkeshögskolor kommer att få inbjudan.

Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT) ger riksomfattande och aktuell information om de studerandes välfärd. I undersökningen samlas information in om till exempel hälsotillstånd, levnadsvanor, studieförmåga, sociala relationer, levnadsförhållanden, hur studier och familj kombineras samt användning av studerandehälsovårdens tjänster.

Undersökningen genomförs med cirka fyra års mellanrum. Föregående undersökning gjordes 2021.

Undersökningen ger information om i vilken riktning de studerandes välfärd har utvecklats och vilka faktorer som har påverkat deras förmåga att hantera krissituationer.

Med hjälp av informationen från undersökningen utvecklas i synnerhet hälsovårdstjänsterna för studerande, men också motionstjänsterna och måltiderna för studerande. Resultaten kan också användas som stöd för påverkansarbete och olika projekt för att främja hälsan. Med hjälp av tidigare undersökningar har man till exempel utvecklat studiepsykologernas tjänster och skapat rekommendationer för högskoleidrott.

Från undersökningen får SHVS viktig information om sina tjänster. Undersökningsenkäten innehåll separata frågor om SHVS tjänster och studerandes tjänstupplevelser. Resultaterna hjälper SHVS att kontrollera hur studerandenas upplevelser om SHVS utvecklar.

”Med hjälp av informationen från undersökningen kan vi bland annat göra en omfattande bedömning av de studerandes studieförmåga och identifiera faktorer som påverkar den. Genom tidig identifiering av faktorer som försämrar studieförmågan, ett samarbete mellan olika aktörer samt välfungerande tjänster kan man trygga de studerandes förmåga att fortsätta sina studier och övergå till arbetslivet”, säger THL:s ansvariga forskare Suvi Parikka.

Varje svar är viktigt

Inbjudningarna skickas till studerande per e-post i mars.

Varje person som fått en inbjudan representerar sin egen åldersgrupp och sitt eget utbildningsområde. En svarsperson kan inte ersättas av en annan. Det är alltså viktigt att alla som fått en inbjudan deltar i undersökningen.

Enkäten kan besvaras på nätet på finska, svenska eller engelska.

Resultaten publiceras på THL:s webbplats under hösten 2024. Informationen finns tillgänglig enligt åldersgrupp, kön och högskolesektor. Personerna som deltagit i undersökningen kan inte identifieras utifrån resultaten.

I undersökningen deltar också SHVS, FPA, studerandeförbunden FSF och SAMOK, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr, Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene rf, Finlands universitetsrektorsråd Unifi rf samt Statistikcentralen.

Mer information för deltagare i undersökningen: kott-info(at)thl.fi

Mer information för media: Suvi Parikka, utvecklingschef, ansvarig forskare, THL, 029 524 7959, suvi.parikka(at)thl.fi

Mer information om hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT) på THL websidor

Mer information om Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT) på SHVS websidor

Mer information om hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT) för den som deltar i KOTT-undersökningen