Hoppa till verktygsfältet

Studieförmåga är en helhet där många olika faktorer påverkar varandra. De egna resurserna, goda studiefärdigheter, kvalitativ undervisning och stöd från studiegemenskapen har en betydande inverkan på hur du kommer vidare i dina studier. Dina styrkor på ett eller flera delområden kan hjälpa dig att upprätthålla din studieförmåga också när det uppstår problem på något annat område. Det handlar alltså om balans mellan olika faktorer.

Genom att påverka studieförmågans samtliga dimensioner och de faktorer som kan identifieras i dem kan man främja möjligheterna att avancera i studierna. Det här är en uppgift förutom för dig själv också för alla aktörer i studiemiljön, för studerandehälsovården och därtill för läroanstalterna och studerande­organisationerna.

Nedanstående modell för studieförmåga främjar samarbetet mellan aktörerna och ökar möjligheterna att stödja och bidra till de studerandes förmåga att avancera i sina studier.

Modell för studieförmåga. Modellen för studieförmåga beskriver innehållet i och den ömsesidiga växelverkan mellan de faktorer som påverkar studieförmågan. Modellen bidrar till att förstå de många dimensionerna i de studierelaterade problemen samt olika aktörers roller i arbetet med att främja välbefinnandet bland studerande. (Kunttu 2005)

Studieförmågan påverkas också av annat än hälsofaktorer

Egna resurser

Även om de flesta studerande upplever att deras hälsa är god är det många som uppvisar olika symtom. Depression, nervositet, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar är de vanligaste psykiska problemen. Psykisk ohälsa är en betydande orsak till nedsatt studieförmåga. En känsla av kontroll över det egna livet och av att den egna förmågan räcker till samt stöd från närstående är viktigt för välbefinnandet och studieframgången.

Studiefärdigheter

I studiefärdigheterna ingår god självkännedom, att hitta en lämplig inlärningsstil och att känna till sina egna kunskaper och färdigheter. I studierna behövs också förmåga att lösa problem och tänka kritiskt. Även social kompetens behövs för att komma vidare i studierna, och där är det viktigaste att kunna hålla föredrag eller delta i diskussioner. Att göra upp en individuell studieplan och konkret fundera över sin egen tidsanvändning gör det lättare att avancera i studierna. Tekniska och kreativa studiefärdigheter är informationssökning och databehandling, t.ex. att läsa på inför tentamina, göra anteckningar och presentationer och utnyttja informationskällor.

Bristande studiefärdigheter inverkar direkt på studieresultaten men också på personens uppfattning om sig själv som studerande. Den studerande kan uppleva att hen jobbar oerhört hårt utan att det syns i resultaten och få en känsla av att drunkna i en alltför stor arbetsmängd. Under högskolestudiernas gång kan den studerande behöva se över sina studiefärdigheter och vid behov söka hjälp hos en studiepsykolog eller någon annan expert. Högskolorna kan också ordna undervisning som stärker olika delar av studiefärdigheterna.

Undervisning och handledning

Sakkunnig undervisning och tillräcklig studiehandledning vid läroanstalten stöder studieförmågan. Välplanerade undervisningsarrangemang motiverar och inspirerar också studerande som är osäkra på om de valt rätt utbildningsområde. Goda rutiner för givande av respons samt möjligheter till dialog med undervisningspersonalen stöder den studerande. Även tutorverksamhet och integrering av den studerande i studiegemenskapen är en del av denna verksamhet. Högskolorna har också flera olika möjligheter att stödja studerande med nedsatt studieförmåga. Vilka pedagogiska specialarrangemang och andra former av stöd som står till buds varierar från högskola till högskola.

Studiemiljö

En känsla av tillhörighet till studiegemenskapen, den sociala omgivningen samt tillvägagångssätt som stöder gemenskapen främjar studieförmågan. Bakgrundsfaktorer som har en inverkan på detta är läroanstaltens värderingar och verksamhetskultur som bl.a. består av traditioner, seder och strukturer. Självständiga studier, mindre närundervisning och mer distansundervisning gör det svårare att bygga upp studiegemenskaper.