Siirry sisältöön

Johtosääntöä on päivitetty viimeksi 30.10.2023.

1. Yleistä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, säätiön sääntöjä, tämän johtosäännön määräyksiä sekä muita hallituksen tai sen valtuuttaman tahon antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi säätiössä on taloudelliseen päätöksentekoon liittyvä taloussääntö.

Näiden keskinäinen tulkintajärjestys on

 1.  Säätiön säännöt
 2. Johtosääntö
 3. Taloussääntö
 4. Muut mahdolliset ohjeet ja määräykset

2. Valtuuskunta, hallitus

2.1 Valtuuskunta

Säätiön valtuuskunnan tehtävät sekä kokoonpano määräytyvät säätiön sääntöjen mukaisesti.

2.2 Säätiön hallitus

Säätiön hallituksen kokoonpano määräytyy säätiön säännöissä. Säätiön hallitus johtaa ja kehittää säätiön toimintaa. Säätiölain (487/2015) mukaan hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävät:

 • Ohjaa ja valvoo säätiön toimivaa johtoa.
 • Päättää säätiön strategiasta ja seuraa sen toteutumista.
 • Hyväksyy toimintasuunnitelman, talousarvion ja kehittämis- ja investointihankkeet sekä valvoo niiden toteutumista.
 • Käsittelee etukäteen strategisesti tärkeät lausunnot ja Kelan kanssa käsiteltävät asiat.
 • Määrittää sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.
 • Käsittelee asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat esittäneet esityslistalle.
 • Arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja johtoryhmän kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Säätiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Säätiön hallitus valitsee lisäksi johtajayli-lääkärin, talous- ja tietohallintojohtajan, henkilöstöjohtajan sekä aluejohtajat toimitusjohtajan esityksestä.

Hallituksen puheenjohtajan päätehtävänä on johtaa, koordinoida ja kehittää hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi tehokkaasti. Puheenjohtajan tehtävänä on seurata, että hallituksen tekemät päätökset toteutetaan. Puheenjohtajan tehtävänä on edustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän suuntaan ja siinä tehtävässä pitää yhteyttä säännöllisesti toimitusjohtajaan ja johtoryhmään.

2.3 Säätiön hallituksen työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.

3. Toimitusjohtaja ja johtaminen

3.1 Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Hallitus ja toimitusjohtaja sopivat toimitusjohtajan työn tavoitteista ja seurannasta vuosittain. 

Toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä. Toimitusjohtaja voi siirtää esittelytehtävän.

Toimitusjohtajan sijaisena toimii johtajaylilääkäri.

3.2 Säätiön johtavat toimihenkilöt

Johtajaylilääkäri toimii toimitusjohtajan alaisuudessa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lainsäädännön mukaisena säätiön terveyden- ja sairaanhoidon palveluista vastaavana johtajana. Hän myös vastaa terveyden- ja sairaanhoidon toiminnan kokonaisjohtamisesta ja sen yhteensovittamisesta sekä säätiön terveyden- ja sairaanhoidon sektorin säätiötasoisesta ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä toimintojen yhdenmukaistamisesta ja toimintalukujen raportoinnista. Lisäksi hän johtaa säätiön keskitettyjä etä- ja digipalveluita ja vastaa koko säätiön tasolla opiskelijoiden terveyden edistämistyöstä. Johtajaylilääkäri on vastuussa myös säätiön tutkimustoiminnasta. Johtajaylilääkärin alaisuudessa toimii johtajahammaslääkäri, joka toimii yksityisestä terveydenhuollosta annetun lainsäädännön mukaisesti säätiön suun terveyden palveluista vastaavana johtajana.

Talous- ja tietohallintojohtaja vastaa talouden ja tietohallinnon sekä hankintatoimen johtamisesta, prosesseista ja niiden kehittämisestä sekä toimitiloista. Toiminnastaan hän raportoi toimitusjohtajalle.

Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöhallinnon johtamisesta, prosesseista ja niiden kehittämisestä. Toiminnastaan hän raportoi toimitusjohtajalle.

3.3 Säätiön hallinnon muu henkilöstö

Toimitusjohtaja valitsee säätiön hallinnon muun henkilökunnan.

3.4 Johtoryhmä

Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän, jonka hallitus vahvistaa.

Johtoryhmän asiantuntijoista sekä kokoustyöskentelyn yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja.

3.5 Säätiön työnantajaedustajat

Säätiön puolesta työnantajan edustajina toimivat hallituksen lisäksi toimitusjohtaja, säätiön johtoryhmän jäsenet ja aluejohtajat.

4. Palvelualue

4.1 Määritelmä

Säätiö toteuttaa perustehtäväänsä viidellä palvelualueella ja valtakunnallisesti keskitetyissä palveluissa.

Palvelualueilla voi olla useita palvelupisteitä.

Säätiön hallitus vahvistaa aluejaon ja palvelupisteet.

4.2 Aluejohtaja

Jokaisella palvelualueella on sen toiminnasta ja taloudesta vastaava aluejohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle.

Aluejohtaja vastaa säätiön hallinnon alueelle asettamien tavoitteiden saavuttamisesta sekä alueen toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimien yhteistyössä alueen sektorivastaavien kanssa.

Aluejohtajan tulee myös edistää yhteistyötä säätiön hallinnon ja muiden alueiden kanssa.

Aluejohtaja valitsee alueen henkilöstön ja vastaa alueen henkilöstöhallintoon liittyvästä päätöksenteosta säätiön toimitusjohtajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Aluejohtaja nimeää itselleen sijaisen.

4.3 Palvelualueen johtokunta

Jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta.

Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Alueen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Johtokunnassa voi olla enemmän jäseniä säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Jäsenistä vähintään kahden ja enintään alueen ylioppilas- ja opiskelijakuntien määrän verran tulee edustaa alueen toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia ja opiskelijakuntia. Alueen johtokunnan jäsenistä yhden tulee edustaa alueen henkilöstöä, vähintään kahden ja enintään neljän jäsenistä tulee edustaa alueen toimipiiriin kuuluvia korkeakouluja sekä vähintään yhden alueen julkisen terveydenhuollon palveluntuottajia.

Johtokunta nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan ja kutsuu itselleen sihteerin.

Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia sekä alueella tehtävää opiskeluyhteisötyötä ja terveyden edistämistoimintaa. Johtokunnalle saatetaan tiedoksi alueeseen kuuluvien palvelupisteiden muutokset sekä muut sellaiset asiat, jotka vaikuttavat oleellisesti alueen toimintaan. Johtokunta tekee yhteistyötä alueen toimipiiriin kuuluvien korkeakoulujen, ylioppilaskuntien, opiskelijakuntien, alueen julkisen terveydenhuollon ja muiden opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvien tahojen kanssa.

Johtokunnalla on oikeus tehdä alueen toimintaa ja sen kehittämistä koskevia esityksiä säätiön hallitukselle, sekä nimetä edustajansa hallituksen kokoukseen sen käsitellessä kyseistä johtokunnan esitystä.

Johtokunnan jäsenellä on oikeus tuoda johtokunnan kokoukseen keskusteluun palvelualueeseen liittyviä asioita.

Johtokunta käsittelee myös muut hallituksen, toimitusjohtajan tai aluejohtajan sen käsittelyyn saattamat asiat.

Johtokunta käsittelee asiat palvelualueen johtajan esittelystä.

Aluejohtaja päättää palvelualueen muiden toimihenkilöiden osallistumisesta johtokunnan kokouksiin.

5. Asioiden siirtäminen hallituksen päätettäväksi

Toimitusjohtaja voi, yksittäisiä opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevia hoitopäätöksiä lukuun ottamatta, ilmoittaa minkä tahansa asian osalta vievänsä asian hallituksen käsiteltäväksi.

6. Johtosäännön soveltaminen

Hallitus ja toimitusjohtaja antavat tarvittaessa ohjeita tämän johtosäännön soveltamisesta.

7. Voimaantulo

Tämä johtosääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.10.2023.