Siirry sisältöön

Säätiön säännöt on päivitetty viimeksi 30.10.2023.

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr, ruotsiksi Studenternas hälsovårdsstiftelse sr ja englanniksi Finnish Student Health Service sr. Säätiö voi toiminnassaan käyttää nimen ohella myös tunnusta YTHS. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on huolehtia yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös niihin rinnastettavissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskeluterveydenhuollosta samoin kuin tukea ja edistää sellaista tieteellistä tutkimustyötä, mikä tavalla tai toisella palvelee mainittua tarkoitusta.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi toimeenpanna terveystarkastuksia, järjestää opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa, mielenterveyspalveluita sekä suun terveydenhuoltoa, perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalveluita mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto.

Säätiö huolehtii opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä sekä seurannasta. Säätiön tehtäviin kuuluu opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden välityksellä sekä muiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä.

4 § Rahastot

Säätiön käyttörahaston muodostaa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n 13. päivänä helmikuuta 1954 antamalla säädekirjalla sille luovuttama omaisuus.

5 § Omaisuuden kartuttaminen

Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

6 § Hallinto

Säätiöllä on valtuuskunta, hallitus, hallituksen nimeämät paikalliset johtokunnat ja muut hallituksen päättämät elimet.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät määritellään tarkemmin säätiölaissa ja johtosäännössä.

7 § Valtuuskunta 

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää säätiön toimipiiriin kuuluvien ylioppilaskuntien esityksistä. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry nimeää yhdeksän edustajaa, joista seitsemän se nimeää ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien esityksistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ry, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry nimeävät kukin yhden edustajan valtuuskuntaan. Muut valtuuskunnan jäsenet valitsee valtuuskunta.

Ellei jokin edellä mainittu viranomainen, laitos tai yhteisö ole määräajassa valinnut jäsentä valtuuskuntaan, valitsee valtuuskunta puuttuvan jäsenen.

Valtuuskunnan jäsenenä ei voi olla alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jos jäsen on tilapäisesti estynyt osallistumasta valtuuskunnan toimintaan, voi hänet valinnut viranomainen, laitos tai yhteisö valtuuttaa hänen tilalleen varajäsenen määräajaksi valtuutuksessa mainittuun tehtävään.

Valtuuskunnan jäsenen nimeämiseen oikeutetut tahot voivat erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden. Jos valtuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan taikka jäsenen paikka tulee muuten avoimeksi kesken toimikauden, hänet nimennyt taho voi nimetä uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Valtuuskunnan kokous ja niissä käsiteltävät asiat

Valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä sekä muulloinkin puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Valtuuskunta on myös kutsuttava koolle, kun vähintään 1/3 osa valtuuskunnan jäsenistä tai säätiön hallitus sitä kirjallisesti pyytää erikseen määrittelemänsä asian käsittelyä varten.

Kokouskutsu on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää.

Kevätkokouksessa:

1. esitellään hallituksen toimintakertomus,

2. esitellään tilinpäätös,

3. keskustellaan toimenpiteistä, mihin edellisen tilikauden hallinto antaa aihetta.

Syyskokouksessa:

1. esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma,

2. valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri sekä 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut jäsenet,

3. valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet,

4. valitaan tarvittaessa säätiön tilintarkastajiksi 1–2 varsinaista ja 0–2 varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, ei voida ottaa päätettäväksi valtuuskunnan kokouksessa. Kokouskutsuun on merkittävä asia, jonka vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä siinä tarkoituksessa kirjallisesti esittää puheenjohtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen valtuuskunnan kokousta.

Valtuuskunnan päätöksentekoon sovelletaan muilta osin vastaavasti, mitä 10 §:ssä on määrätty hallituksen päätöksenteosta.

9 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:llä ja Suomen opiskelijakuntien liitto -– SAMOK ry:llä on kummallakin oikeus valita säätiön hallitukseen kaksi jäsentä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstöllä on oikeus valita säätiön hallitukseen yksi jäsen. Näiden lisäksi säätiön valtuuskunta voi valita hallitukseen enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenen nimennyt taho voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Valtuuskunnan päätös hallituksen jäsenen erottamisesta on pätevä, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 osa valtuuskunnan jäsenistä. Valitsijatahojen erottamisoikeus ei koske sellaisia hallituksen jäseniä, joiden toimikausi on meneillään, kun sääntömuutos rekisteröidään.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan esille tulevia asioita. Hallitus kutsuu itselleen sihteerin.

Hallituksen tehtävät määritellään tarkemmin säätiölaissa ja johtosäännössä. 

10 § Päätöksenteko

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsun tiedotustavasta päättää hallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

11 § Palkkiot  

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille sekä sihteereille voidaan maksaa tavanomainen ja kohtuullinen kokouspalkkio ja kokouksesta aiheutuvat matkakulut sekä tavanomainen ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

12 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi myös oikeuttaa nimeämänsä henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä puheenjohtajan, toimitusjohtajan, hallituksen jäsenen tai toisen nimeämänsä henkilön kanssa.

14 § Sääntömuutokset

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä kannattaa ehdotusta, jos säätiölaissa ei muuta määrätä.

Valtuuskunnalla on lausunto-oikeus sääntömuutokseen.

15 § Toiminnan lopetus

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava säätiön toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Säätiön selvitystilaan asettamiseen ja purkamiseen vaaditaan, että vähintään 2/3 osa hallituksen kaikista jäsenistä on sitä kannattanut.

Säätiön purkaminen edellyttää, että valtuuskuntaa on kuultu ennen selvitystilaan asettamista koskevan päätöksen tekemistä. Valtuuskuntaa on kuultava myös jäljellä olevien varojen käyttämisestä.

16 § Voimaantulo

Nämä säännöt ovat hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.10.2023, valtuuskunnassa 13.12.2023 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 9.2.2024.