Siirry sisältöön

YTHS:ssä tehtävä tutkimustyö

YTHS:ssa tehtävä tutkimustoiminta keskittyy opiskeluterveyteen ja YTHS:n strategian mukaisiin ajankohtaisiin aihealueisiin. Tutkimustoiminnan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden terveyteen, hyvinvointiin, opiskelukykyyn ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvää tietoa YTHS:n toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi.

YTHS:ssä tehdään kolmentyyppisiä tutkimuksia:

  • YTHS:n oma tutkimustoiminta on säätiön itse suunnittelemaa, toteuttamaa tai tilaamaa tutkimusta
  • Yhteistyötutkimus on YTHS:n perustehtävää palvelevaa tutkimusta, jossa tutkitaan asiakaskuntaa, henkilöstöä tai toimintoja ja jossa tutkimusta tehdään yhteistyökumppanin kanssa.
  • YTHS:n asiakkaisiin kohdistuva muu tutkimus. YTHS:n asiakkaisiin kohdistuvassa muussa tutkimuksessa tekijänä on YTHS:n ulkopuolinen taho ja/tai YTHS:n henkilökuntaan kuuluva. Opinnäytetöihin liittyvät tutkimukset ovat esimerkki tällaisesta muusta tutkimuksesta.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin YTHS:ssä tehtäviin julkaistaviksi tarkoitettuihin tutkimuksiin, opinnäytetöihin, yhteistyöhankkeisiin ja kehittämistehtäviin, jotka kohdistuvat YTHS:n organisaatioon, palvelumalleihin, tietojärjestelmiin, palvelupisteisiin, henkilöstöön tai asiakkaisiin. YTHS myöntää tutkimusluvat muissa kuin rekisteritutkimuksissa, joihin luvan myöntää Findata (kts. alla Rekisteritutkimus). Aineiston keruuta ja tutkimusta ei voi aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on myönnetty.

Tutkimuslupaa ei tarvita yksittäisiin kirjallisuuskatsauksiin tai opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen pienimuotoisiin oppimis- ja kehittämistehtäviin liittyviin opiskelijan tekemiin, ei julkaistavaksi tarkoitettuihin raportteihin.

Tutkimukselle ja sen toteuttamiselle tulee olla yhteyshenkilö YTHS:stä. Tutkimuksen yhteyshenkilö on yleensä kohdeyksikön esihenkilö. Hakijana et itse voi olla tutkimuksesi yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on:
• varmistaa, että tutkimus on käytännössä mahdollista toteuttaa
• varmistaa, että tutkimukselle on johdon puolto
• osallistua tutkimuksen käytännön toteutuksen suunnitteluun
• valvoa tutkimuksen toteuttamista
• muut tapauskohtaiset tehtävät

Tutkimuslupaa haetaan YTHS:n Tutkimuslupahakemus-lomakkeella ja siihen liitetään aina tutkimussuunnitelma ja tarvittavat muut hakemuksesta ilmenevät liitteet.

Eettisen arvioinnin tarve tulee huomioida kaikissa tutkimuksissa ja hankkeissa. Eettisestä arvioinnista saa lisätietoa esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivuilta.  Tutkimuksen niin edellyttäessä eettisen toimikunnan lausunto liitetään osaksi tutkimuslupahakemusta.

Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseen tietojen lainmukaisesta käsittelystä. Lisätietoja tutkimuksesta ja tietosuojasta on saatavissa esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Tutkimuslupahakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimuslupa(at)yths.fi. Tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin 2–6 viikon kuluessa. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä ja pyydämme tarvittaessa täydennyksiä hakemukseen. Tutkimuslupapäätös toimitetaan hakijalle sähköpostilla.

Tutkimuslupaan haetaan muutosta, jos esimerkiksi tutkimusmenetelmä tai -kohderyhmä muuttuu merkittävästi. Muutoslupaa haetaan myös, jos luvan voimassaoloaika päättyy tai aineiston käsittelyyn tulee uusia henkilöitä. Muutoshakemus tehdään täyttämällä uusin tiedoin tutkimuslupahakemus. Muutoshakemukseen liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Valmistunut pdf-muodossa oleva tutkimusraportti ja sähköinen linkki julkaisuun sekä tieto tutkimusaineiston hävittämisestä toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimuslupa(at)yths.fi. Valmistuneet tutkimusraportit ja opinnäytetyöt julkaistaan YTHS:n www-sivuilla kohdassa Julkaisut.

Saat tutkimuslupapäätöksen postitse. Päätösote lähetetään lisäksi yhteyshenkilölle sekä muille asianosaisille. Tutkimusluvassa voidaan määritellä ehtoja ja rajauksia muun muassa tietojen säilyttämiselle, suojaamiselle ja hävittämiselle. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan olevan syytä. Jos tutkimuslupaa ei myönnetä, saat perustelun kielteiselle päätökselle. Jos tutkimus ei ole haetussa muodossa soveltuva YTHS:ssä tehtäväksi, voidaan hakijan kanssa neuvotella menettelytavoista tai rajauksista, joilla tutkimus voidaan toteuttaa. 

Rekisteritutkimus

Jos tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään YTHS:n potilastietojärjestelmästä poimittavaa rekisteri- ja tilastotietoa, tulee huomioida toisiolain vaatimukset (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)). YTHS rinnastetaan toisiolaissa yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestäjään ja sen myötä tietoluvat rekisteritutkimukseen myöntää aina Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen Findata. Neuvontaa YTHS:n rekistereissä olevista tiedoista saa osoitteesta tutkimuslupa(at)yths.fi.

Lisätietoja ja ohjeet tietoluvan hakemisesta Findatalta Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen

Lisätietoja tutkimustoiminnasta ja opinnäytetöistä sekä tutkimuslupahakemusten palautus tutkimuslupa(at)yths.fi