Siirry sisältöön

Päivitetty 16.12.2020

Valtioneuvosto vahvisti korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksun marraskuun lopulla. Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa. Lain mukaan maksu on suoritettava kahdessa erässä, jolloin lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa. Opiskelijoilta kerättävä terveydenhoitomaksu kattaa 23 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Valtion osuus on 77 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Opiskelijoilta ei peritä muita maksuja.

Sosiaali ja terveysministeriön tiedote

*********

Päivitetty 3.11.2020

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelujen siirtoa kunnallisesta opiskeluterveydenhuollosta on alettu valmistella. Kaikkiin nykyisiin amk-opiskelijoita palveleviin kuntiin on toimitettu sähköiset kyselyt, joiden pohjalta käydään tarkemmat paikkakuntakohtaiset keskustelut. Myös kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa varataan tapaamiset, joissa käydään läpi tulevia muutoksia ja rakennetaan yhteistyötä.

Uuden palvelumallin pilotointi käynnistyi lokakuun alussa. Meneillään on kaksi pilottia: vastuutiimimalli ja valtakunnallisista digitaalisista palveluista hoidontarpeen arviointi ja digilääkäripalvelut. Tavoitteena on kerätä tietoa palvelumallin toimivuudesta pienemmässä opiskelijaväestössä ja hioa kokemusten pohjalta toimintatapoja, jotta siirtyminen uuteen palvelumalliin vuodenvaihteessa sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Samalla osa henkilöstöstä pääsee jo perehtymään uusiin toimintamalleihin käytännön tasolla.

Vastuutiimimallin pilotissa on mukana noin 46 000 opiskelijaa eri paikkakunnilta ja yhteensä liki 70 työntekijää. Digitaalisten palveluiden pilotti koskee kaikkia opiskelijoita, ja siinä työskentelee reilu 60 työntekijää. Pilotit kestävät vuoden loppuun, jonka jälkeen uusi palvelumalli laajene koskemaan kaikkia palvelupisteitä ja korkeakouluja.

Pilotteja seurataan aktiivisesti. Kokemukset ovat tähän mennessä olleet rohkaisevia. Opiskelijat ovat ottaneet uudet asiointi- ja toimintatavat luontevasti käyttöön. Työntekijöiden palaute on ollut pääosin hyvää.

*********

Päivitetty 4.9.2020

Laajentumisen yhteydessä YTHS:llä ei pelkästään laajenneta nykyistä toimintaa koskemaan ammattikorkeakouluopiskelijoita vaan myös palveluiden toteuttamistapaa kehitetään. Tavoitteemme on palvella opiskelijoita entistä sujuvammin samalla huomioiden laajentuneen asiakaskunnan erityispiirteet. Lähtökohtana palvelumallissa on, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on käytössään sama palveluvalikoima opiskelupaikkakunnastaan riippumatta.

Palvelumallin kivijalkana ovat vastuutiimimalli ja keskitetysti tuotettavat sähköiset asiointi- ja etäpalvelut. Vastuutiimi on moniammatillinen tiimi, joka vastaa tietyn opiskelijaväestön opiskeluterveydenhuollon palveluista sekä kyseisten korkeakoulujen opiskeluyhteisötyöstä. Vastuutiimin muodostavat yleislääkärit, terveydenhoitajat, psykiatriseen hoitotyöhön perehtyneet terveyden-/sairaanhoitajat ja fysioterapeutit. Lisäksi tiimi tekee tiivistä yhteistyötä opiskelijoita hoitavien psykologien, psykiatrien sekä suunterveyden ammattilaisten kanssa. Tiimin keskiössä ovat opiskelija ja oppilaitos.

Keskitetyt palvelut tarkoittavat valtakunnallisia palveluita, jotka tuotetaan keskitetysti ja kokonaan sähköisesti tai etänä. Keskitettyjen palveluiden henkilöstö muodostuu eri palvelupisteidemme työntekijöistä, jotka työskentelevät yhteisessä ohjauksessa tehden tiivistä yhteistyötä fyysisestä etäisyydestä huolimatta.  Yhteisen hoidontarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen lisäksi keskitettyihin palveluihin kuuluvat mm. konsultoiva digilääkäri, matkailuterveys, seksuaalineuvonta, reseptin uusinta, ehkäisyneuvonta, ravitsemusterapia ja suunterveyden etäneuvonta. Myös vastuutiimit hyödyntävät etä- ja sähköisiä palveluita esimerkiksi etävastaanottojen muodossa.

Sekä vastuutiimimallia että keskitettyjä palveluja pilotoidaan loppusyksystä. Pilottien avulla saamme kerättyä arvokasta tietoa palvelumallin toimivuudesta ja voimme tarvittaessa hioa toimintatapoja. On myös tärkeää, että osa henkilöstöstämme pääsee perehtymään uusiin toimintamalleihin käytännön tasolla ennen varsinaista käyttöönottoa. Näin toimintamallien jalkauttaminen koko henkilöstölle on sujuvampaa.

*********

Päivitetty 16.6.2020

Uusi Opiskeluterveydenhuollon opas on julkaistu, tutustu oppaaseen. Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Oppaan tavoitteena on vahvistaa opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta ja yhtenäistää opiskeluterveydenhuollon käytäntöjä.

Alla on esitelty opiskeluterveydenhuollon toimintamuodot ja palvelut:

Opiskeluterveydenhuoltoon ei sen sijaan kuulu seuraavat palvelut:

********

Päivitetty 14.4.2020

Uusi Opiskeluterveydenhuollon opas julkaistaan kevään aikana. Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon ohjeistus, joka kattaa kaikki peruskoulun jälkeiset koulutusmuodot. Oppaassa kuvataan opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja keskeinen sisältö. STM julkaisi oppaasta vuonna 2006 ensimmäisen version, ja nyt se on kirjoitettu kokonaan uusiksi laajan asiantuntijajoukon voimin. Myös YTHS on osallistunut tiiviisti oppaan laadintaan.

Uudessa oppaassa on pyritty tarkentamaan erityisesti mm. opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettujen opiskelijoiden määrittelyä, terveyden ja sairaanhoitopalvelujen sisältöä, terveydenhuoltolain tulkintaa opiskeluterveydenhuollossa, kansainvälisten opiskelijoiden palveluja ja maksuja sekä opiskeluterveydenhuollon tilastointia. Nyt kun oppaan linjaukset ovat valmistuneet, olemme päässeet myös YTHS:llä tarkentamaan omia palvelumallisuunnitelmiamme.

********

Päivitetty 13.2.2020

YTHS:n palvelumalli perustuu uuteen lakiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Tavoitteena on tuottaa opiskelijalähtöisiä palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelumalli pohjautuu kahteen isoon kokonaisuuteen: vastuutiimi tarjoaa palveluita opiskelijalle ja oppilaitokselle lähipalveluna ja keskitettyjen palveluiden tarkoituksena on varmistaa tiettyjen palveluiden valtakunnallinen saatavuus, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi.

Sekä vastuutiimin että keskitettyjen palveluiden kehittämisprojektit ovat käynnistyneet, ja molemmissa projekteissa osallistetaan laajasti nykyistä henkilöstä parhaimpien käytänteiden löytämiseksi. Uusia toimintatapoja pilotoidaan jo vuoden 2020 aikana, jotta laajentumisen yhteydessä pystytään siirtymään mahdollisimman saumattomasti uuteen palvelumalliin kaikilla paikkakunnilla.

********

Päivitetty 10.12.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat aloittaneet vuonna 2006 valmistuneen opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM 2006:12) uudistamisen ja päivityksen. YTHS on aktiivisesti mukana työtä tekevässä työryhmässä.Tavoitteena on saada oppaan teksti valmiiksi kevään 2020 aikana. Muuttuva toimintaympäristö ja erityisesti korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön toimeenpano on lisännyt ohjeistuksen ja lainsäädännön soveltamistarvetta ja täsmentämistä.

Palveluiden ohella kehitetään myös palvelukanavia tulevaa laajentumista silmälläpitäen. Marraskuun alusta lähtein olemme pilotoineet verkkosivuillamme kaikille avointa InfoChatia nykyisen ja tulevan palvelunohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin.

********

Päivitetty 15.10.2019

Kuka kuuluu palveluiden piiriin?

Lain voimaantulon jälkeen YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat kaikki tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnäoleviksi. Korkeakouluopiskelijoita ovat

  • yliopisto-opiskelijat (alempi ja ylempi tutkinto),
  • ammattikorkeakouluopiskelijat (amk ja ylempi amk-tutkinto),
  • poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja
  • maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu kansainväliset vaihto-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat.

Lähipalveluiden ohella sähköisiä, keskitettyjä ja etäpalveluita

Kun palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä jatkossa yli kaksinkertaistuu ja opiskelupaikkakuntien määrä nelinkertaistuu, tarvitaan entistä helpommin saavutettavia palveluita. Moni asia opiskeluterveydenhuollossa edellyttää, että asiakas ja terveydenhuollon henkilö ovat fyysisesti samassa huoneessa, mutta oikeastaan vielä useampi asia ei sitä edellytä. Palvelupisteessä asioinnin sijaan monet asiat voi hoitaa kätevästi suoraan verkossa etäyhteydellä. Tärkeintä on, että opiskelija saa tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja laadukkaasti.

YTHS kehittää parhaillaan keskitettyjä palveluita sekä etä- ja verkkopalveluita tavoitteena mahdollisimman sujuva ja laadukas asiointi. Vaikka palveluita tuotetaankin useiden eri kanavien kautta ja osasta palveluista vastaavat yhteistyökumppanit, tapahtuvat kaikki yhteydenotot aina palveluohjauksen kautta. Opiskelijan ei siis itse tarvitse tietää, mitä palvelua annetaan milläkin tavalla. Riittää, että hän ottaa yhteyttä YTHSään, jossa ammattilaiset ohjaavat hänet oikean palvelun piiriin.