Siirry sisältöön

Päivitetty 16.6.2020

Uusi Opiskeluterveydenhuollon opas on julkaistu, tutustu oppaaseen. Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Oppaan tavoitteena on vahvistaa opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta ja yhtenäistää opiskeluterveydenhuollon käytäntöjä.

Alla on esitelty opiskeluterveydenhuollon toimintamuodot ja palvelut:

Opiskeluterveydenhuoltoon ei sen sijaan kuulu seuraavat palvelut:

********

Päivitetty 14.4.2020

Uusi Opiskeluterveydenhuollon opas julkaistaan kevään aikana. Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon ohjeistus, joka kattaa kaikki peruskoulun jälkeiset koulutusmuodot. Oppaassa kuvataan opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja keskeinen sisältö. STM julkaisi oppaasta vuonna 2006 ensimmäisen version, ja nyt se on kirjoitettu kokonaan uusiksi laajan asiantuntijajoukon voimin. Myös YTHS on osallistunut tiiviisti oppaan laadintaan.

Uudessa oppaassa on pyritty tarkentamaan erityisesti mm. opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettujen opiskelijoiden määrittelyä, terveyden ja sairaanhoitopalvelujen sisältöä, terveydenhuoltolain tulkintaa opiskeluterveydenhuollossa, kansainvälisten opiskelijoiden palveluja ja maksuja sekä opiskeluterveydenhuollon tilastointia. Nyt kun oppaan linjaukset ovat valmistuneet, olemme päässeet myös YTHS:llä tarkentamaan omia palvelumallisuunnitelmiamme.

********

Päivitetty 13.2.2020

YTHS:n palvelumalli perustuu uuteen lakiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Tavoitteena on tuottaa opiskelijalähtöisiä palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Palvelumalli pohjautuu kahteen isoon kokonaisuuteen: vastuutiimi tarjoaa palveluita opiskelijalle ja oppilaitokselle lähipalveluna ja keskitettyjen palveluiden tarkoituksena on varmistaa tiettyjen palveluiden valtakunnallinen saatavuus, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi.

Sekä vastuutiimin että keskitettyjen palveluiden kehittämisprojektit ovat käynnistyneet, ja molemmissa projekteissa osallistetaan laajasti nykyistä henkilöstä parhaimpien käytänteiden löytämiseksi. Uusia toimintatapoja pilotoidaan jo vuoden 2020 aikana, jotta laajentumisen yhteydessä pystytään siirtymään mahdollisimman saumattomasti uuteen palvelumalliin kaikilla paikkakunnilla.

********

Päivitetty 10.12.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat aloittaneet vuonna 2006 valmistuneen opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM 2006:12) uudistamisen ja päivityksen. YTHS on aktiivisesti mukana työtä tekevässä työryhmässä.Tavoitteena on saada oppaan teksti valmiiksi kevään 2020 aikana. Muuttuva toimintaympäristö ja erityisesti korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön toimeenpano on lisännyt ohjeistuksen ja lainsäädännön soveltamistarvetta ja täsmentämistä.

Palveluiden ohella kehitetään myös palvelukanavia tulevaa laajentumista silmälläpitäen. Marraskuun alusta lähtein olemme pilotoineet verkkosivuillamme kaikille avointa InfoChatia nykyisen ja tulevan palvelunohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin.

********

Päivitetty 15.10.2019

Kuka kuuluu palveluiden piiriin?

Lain voimaantulon jälkeen YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat kaikki tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnäoleviksi. Korkeakouluopiskelijoita ovat

  • yliopisto-opiskelijat (alempi ja ylempi tutkinto),
  • ammattikorkeakouluopiskelijat (amk ja ylempi amk-tutkinto),
  • poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja
  • maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu kansainväliset vaihto-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat.

Lähipalveluiden ohella sähköisiä, keskitettyjä ja etäpalveluita

Kun palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä jatkossa yli kaksinkertaistuu ja opiskelupaikkakuntien määrä nelinkertaistuu, tarvitaan entistä helpommin saavutettavia palveluita. Moni asia opiskeluterveydenhuollossa edellyttää, että asiakas ja terveydenhuollon henkilö ovat fyysisesti samassa huoneessa, mutta oikeastaan vielä useampi asia ei sitä edellytä. Palvelupisteessä asioinnin sijaan monet asiat voi hoitaa kätevästi suoraan verkossa etäyhteydellä. Tärkeintä on, että opiskelija saa tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja laadukkaasti.

YTHS kehittää parhaillaan keskitettyjä palveluita sekä etä- ja verkkopalveluita tavoitteena mahdollisimman sujuva ja laadukas asiointi. Vaikka palveluita tuotetaankin useiden eri kanavien kautta ja osasta palveluista vastaavat yhteistyökumppanit, tapahtuvat kaikki yhteydenotot aina palveluohjauksen kautta. Opiskelijan ei siis itse tarvitse tietää, mitä palvelua annetaan milläkin tavalla. Riittää, että hän ottaa yhteyttä YTHSään, jossa ammattilaiset ohjaavat hänet oikean palvelun piiriin.