Lukivaikeus

Lukivaikeus-termiä käytetään, kun viitataan lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuteen. Lukivaikeudesta kärsivän henkilön älykkyys, näkö ja kuulo ovat normaalit, mutta lukeminen ja kirjoittaminen eivät vastaa muuta oppimiskykyä. Aiemmin suomen kielessä on käytetty termiä sanasokeus, nykyään puhutaan usein dysleksiasta (lukemisen erityisvaikeus) ja dysgrafiasta (kirjoittamisen erityisvaikeus). Lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi ongelmia voi esiintyä mm. matematiikan, liikunnan tai musiikin alueella, suuntien hahmottamisessa tai tarkkaavaisuuden suuntaamisessa.

Lukivaikeus voi ilmetä lukemisen alueella mm. poikkeavana nopeutena (nopea ja epätarkka tai hidas ja katkeileva) tai kirjainten muuttumisina (poisjäämisinä, lisäämisinä tai korvautumisina). Kirjoittamisessa lukivaikeus voi näkyä esim. kirjainten paikkojen vaihtumisina tai kömpelöinä lauserakenteina. Tavallisesti ongelmat ilmenevät jo lapsuudessa. Taustalla on usein lievä kielen kehityksen häiriö. Lukivaikeus voi syntyä myös myöhemmin sairauden tai tapaturman seurauksena.

Nykyään lukivaikeus diagnosoidaan usein jo kouluikäisenä ja samalla sen tuomiin ongelmiin saa tukea erityisopettajalta tai puheterapeutilta. Ylioppilaskirjoituksissa lukivaikeus otetaan osittain huomioon, kun esittää tutkintolautakunnalle asiantuntijan lausunnon (erityisopettaja, puheterapeutti, neuropsykologi; lisäksi on nykyään oltava myös erikoislääkärin lausunto). Lukivaikeus ei ole este korkeakouluopinnoille, vaikka vaikeus voikin näkyä esim. vieraissa kielissä, luetun ymmärtämisessä tai siinä, että oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa. Monia lukivaikeuksista kärsiviä auttaa tieto erilaisista oppimismenetelmistä, joita löytyy alan kirjallisuudesta.

Korkeakoulussa opiskeleva saattaa tarvita lukivaikeudestaan todistusta. Eri tiedekunnissa ja oppiaineissa on erilaisia käytäntöjä, joten aina kannattaa ensin neuvotella opettajien kanssa. YTHS:n Helsingin ja Espoon toimipisteissä lukivaikeuksiin liittyviä tutkimuksia tekevät foniatri ja puheterapeutti. Muilla toimipisteillä kysy tietoja yleislääkäriltäsi.

Lisätietoja
Foniatria ja puheterapia

Lukihäiriöinen korkeakouluopiskelija voi lainata kurssi- ja tenttikirjat maksutta äänikirjoina Celiasta. Lue lisää celia.fi/korkeakouluopiskelijat.

Erillaisten oppijoiden liitto
Lukihäiriö.fi