Raskaus ja imetys - haitalliset lääkkeet

Raskaus | Imetys | Kirjallisuutta | Sikiölle haitallisia lääkeaineita | Imetyksen kannalta haitallisia lääkkeitä

Lääkkeiden käyttö raskauden aikana muodostaa erityistilanteen: äidin sairaus on hoidettava, mutta sikiölle ei saisi koitua lääkehoidosta haittaa. Hyvä perussääntö on pyrkiä valitsemaan lääke, josta on jo kertynyt raskaudenaikaista kokemusta, ja pyrkiä välttämään useiden lääkkeiden yhteiskäyttöä. Lääkeannos tulisi pitää pienimpänä mahdollisena, joka on riittävä äidin sairauden hoidon kannalta, ja mahdollisuuksien mukaan annos pyritään jakamaan useampaan päiväannokseen toksisten huippupitoisuuksien välttämiseksi.

Raskaus

Talidomidin aiheuttamien sikiövaurioiden jälkeen lääkkeiden vaikutuksia raskauteen ja sikiöön on tutkittu paljon. Raskaudenaikaiseen lääkkeiden käyttöön liittyy kuitenkin edelleen lukuisia ongelmia. Ihmistä koskeva tieto on usean lääkkeen kohdalla vielä liian vähäistä sikiöön kohdistuvien riskien luotettavaa arviointia varten. Lisäksi käyttöön tulee jatkuvasti uusia lääkkeitä, joiden raskaudenaikaiseen käyttöön liittyvät turvallisuusluokitukset perustuvat ainoastaan eläinkokeisiin. 

Normaaliin raskauteen ilman erityisiä altistavia tekijöitä liittyy noin 3 %:n riski siitä, että syntyvällä lapsella todetaan jotain poikkeavuuksia. Kaikista kehityshäiriöistä kuitenkin vain muutaman prosentin arvioidaan liittyvän lääkkeiden käyttöön. Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja siirtyvät sikiöön. Lääkehaitta voi epämuodostumien lisäksi ilmetä esim. keskenmenona, kasvun hidastumisena, sikiökuolemana tai myöhemmin esiin tulevina ongelmina (esim. oppimisvaikeudet, syöpäriskin lisääntyminen). Taulukossa 1 on luettelo lääkkeistä, joiden tiedetään voivan aiheuttaa sikiövaurioita ihmisellä. 

Imetys

Lähes kaikki lääkkeet kulkeutuvat äidinmaitoon. Yleensä pitoisuus maidossa jää kuitenkin hyvin pieneksi, ja lapsen maidon kautta saama lääkeannos kliinisesti merkityksettömäksi. Poikkeuksia kuitenkin on. Taulukossa 2 on esitetty lääkkeet, joiden imetyksenaikaiseen käyttöön tiedetään tai epäillään liittyvän ongelmia. Läheskään kaikkien lääkkeiden kohdalla ei ole tutkittua tietoa siitä, miten ne kulkeutuvat maitoon. Lääkityksen suunnittelussa tulee noudattaa samoja yleisperiaatteita kuin raskauden aikana. Lääkkeet, jotka sitoutuvat vähäisessä määrin plasmaproteiineihin, kulkeutuvat myös maitoon. Pitkän puoliintumisajan omaavat lääkkeet (tai aktiiviset metaboliitit) voivat säännöllisessä altistuksessa kertyä lapsen elimistöön. Erityisen ryhmän muodostavat ennenaikaiset vastasyntyneet, joiden lääkeainemetabolia voi olla vielä kehittymätön ja lääkkeen eliminaatio hidastunut. Monessa tilanteessa voi lapsen seurannan järjestäminen olla aiheellista.

Lisätietoja lääkkeiden haitallisista vaikutuksista raskauden ja imetyksen aikana saa Väestöliitossa toimivasta Teratologisesta tietopalvelusta. 

Kirjallisuutta  

Koren G, Pastuszak A, Ito S: Drug therapy; Drugs in pregnancy. N. Engl J Med 1998; 338:1128-1137.
Ito S: Drugg therapy: Drug therapy for breast-feeding women. N Engl J Med 2000; 343:118-126.
Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Kirjassa: Drugs in Pregnancy and Lactation. Williams&Wilkins, 2002. 

 Taulukko 1. Sikiölle haitallisia lääkeaineita

Lääke Sikiöhaitta Huomioitavaa
Reniini-
angiotensiini- järjestelmään vaikuttavat lääkehoidot (ACE-estäjät, angiotensiini-II- salpaajat)
Munuaistubulusten kehityshäiriö, lapsiveden määrän väheneminen, pysyviä munuaisvaurioita ja sikiökuolemia on kuvattu. Kallon luiden kehityshäiriö Riski liittyy 2. ja 3. raskauskolmanneksen aikaiseen käyttöön. Lääkitys vaihdettava viimeistään, kun raskaus todetaan
A-vitamiinijohdokset (akne- ja       
psoriaasilääkkeet isotretinoiini ja asitretiini)
Vaikeita monielinepämuodostumia (sydän, keskushermosto ym.) jopa 25 %:lla alkuraskauden altistuksen jälkeen. Kehitysviive. Käytön rajoitus, lääkkeen käytön valvonta. Potilaan tarkka informointi. Luotettavasta ehkäisystä huolehdittava. Lääkkeet säilyvät elimistössä kauan (asitretiini jopa useita vuosia). 
Aminoglykosidit Potentiaalinen ototoksisuus. Riski koskee parentereelista käyttöä. 
Androgeenit Tyttösikiön maskulinisaatio. Riski olemassa, jos käyttö jatkuu 8. raskausviikolta eteenpäin. 
Dietyylistillbestroli Syöpäriskin lisääntyminen jälkeläisissä (emättimen kirkassolukarsinooma) Ei enää käytössä.
Epilepsialääkkeet (valproaatti, fenytoiini, karbamatsepiini) Lisäävät epämuodostumariskiä;
monielinepämuodostumat, (valproaatti, karbamatsepiini: keskushermostoputken sulkeutumishäiriön riski 1-2 %). Kehitysviive.
Raskauden suunnittelu. Epilepsian hoitamatta jättäminen suurempi riski sikiölle kuin lääkitys. Mahdollinen perinnöllinen alttius sikiövaurioriskin osalta. Suositellaan foolihappolisää (0,4 mg) jo raskauden suunnitteluvaiheessa läpi koko ensimmäisen raskauskolmanneksen. Rakenne-Uä, AFP-määritys.
Etanoli Keskushermostovaurio, kasvun hidastuminen, epämuodostumat, keskenmenot. Haitallinen läpi koko raskauden.
Flukonatsoli (?) Monielinepämuodostumat (luuston kehityshäiriöt, halkiot, sydänviat)? Mahdollinen riski liittyy suuriin, systeemimykoosin hoidossa käytettäviin annoksiin. Ei koske kerta-annoshoitoa.
Huumeet Ennenaikaisuus, verenvuodot, infektiot, epämuodostumat, vastasyntyneen vierotusoireet. Haitallisia läpi koko raskauden.
Litium Sydämen kehityshäiriön riski, riskin on arvioitu olevan 1-2 % luokkaa (vaikean Ebsteinin anomalian riski <0,1 %). Alkuraskauden altistuksen jälkeen sikiön sydämen rakenne-Uä-tutkimus viikolla 18-20.
Misoprostoli (vatsahaavalääke, lisäksi käytössä lääkkeellisissä raskauden keskeytyksissä) Aiheuttaa keskenmenoja, voi lisätä epämuodostumariskiä (raajojen kehityshäiriöt, aivohermotumakkeiden vauriot) Markkinoilla on tulehduskipulääkevalmiste, jossa on misoprostolia mukana estämään mahasuolikanavan oireita. Vahingollinen koko raskauden ajan. 
Solunsalpaajat ja sytostaatit Monielinepämuodostumat, keskenmenot, kasvun hidastuminen. Lääkehoidon loputtua tulisi noudattaa varoaikaa (myös isän hoito) ennen raskauden alkamista.
Talidomidi Monielinepämuodostumat: raajojen osittainen tai täydellinen puutos, silmä- ja korva-anomaliat, munuais- ja virtsateiden anomaliat. Riski alkuraskauden altistuksen jälkeen 40 % keskenmenon osalta, 25 % vaikean epämuodostuman osalta.  Uusia käyttöalueita (lepra, autoimmuunisairaudet, metastaattiset syöpäsairaudet, AIDSiin liittyvät sekundaarioireet). Pääosin tutkimusasteella, käytössä esim. USA:ssa erityisindikaatioin. Lääkkeen käytön tarkka valvonta välttämätön. 
Tetrasykliinit Hampaiden kiilteen kehityshäiriöt, kertyy luustoon. Riski 16. raskausviikolta eteenpäin.
Tulehduskipulääkkeet

Haitallinen vaikutus sikiön munuaisten toimintaan ja verenkiertojärjestelmään (pysyviä munuaisvaurioita kuvattu nimesulidin ja indometasiinin loppuraskauden käyttöön liittyen, oikovirtauskanavan ennenaikainen sulkeutuminen).

Haitallisia viimeisen raskauskolmanneksen aikana; parasetamoli sopiva kaikissa raskauden vaiheissa. 
Varfariini Luun ja ruston kehityshäiriöt, sikiön verenvuodot. Lääkitys vaihdettava heti, kun raskaus todetaan. 

Taulukko 2. Esimerkkejä lääkkeistä, jotka ovat ongelmallisia imetyksen kannalta

 

Ei pidä käyttää

Ei suositella Varovaisuutta noudatettava 
Radioaktiiviset aineet Litium Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
Solunsalpaajat ja sytostaatit Immunosupressiiviset lääkkeet (esim. siklosporiini, atsatiopriini) Uudet epilepsialääkkeet ja etosuksimidi
Tyreostaatit
Huumeet Barbituraatit
Pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit
Synteettiset A-vitamiinijohdokset
Amiodaroni (jodi)
Kulta
Fluorokinoloniryhmän mikrobilääkkeet
Tetrasykliinit
Kloramfenikoli (systeemihoito)
Uudet lääkkeet

 

Kirjoittaja: Heli Malm
 LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
 Tetratologinen tietopalvelu, Väestöliitto
 Lähde:  TABU 2/2002.

Aihepiirihakusana:
gynekologia