Siirry sisältöön

Päivitetty 3.11.2020

Syksy etenee kovaa vauhtia ja h-hetkeen on enää alle kaksi kuukautta. Tällä hetkellä valmistelemme uusien ja nykyisten palvelupisteiden lisähuoneiden varustelua ja suunnittelemme palvelupisteiden startteja jo konkreettisella tasolla. Vastaanottohuoneisiin tarvitaan laajasti hankintoja stetoskoopeista työtuoleihin ja sideharsoista verkkoyhteyksiin. Kalusteiden koonnit, laitteiden asennukset ja tarvikkeiden hyllytykset edellyttävät myös tarkkaa aikataulutusta, jotta kokonaisuus saadaan sujumaan mahdollisimman jouhevasti.

Valmistaudumme myös innolla vastaanottamaan uusia työkavereita. Näin suuren samanaikaisesti aloittavan työntekijäjoukon perehdyttäminen edellyttää huolellista suunnittelua ja etukäteisvalmisteluja. Työt ovat tältä osin jo pitkällä. Nojaudumme pitkälti sähköiseen materiaaliin ja erikokoisiin ryhmäperehdytyksiin. Lisäksi toimimme tietysti itse tiiviisti uusien kollegoiden apuna.

Innolla odotamme myös uusia asiakkaitamme. Kampanjointi opiskelijoiden apeissa ja somekanavissa on käynnissä ja monella rintamalla on syntynyt mukavaa vuorovaikutusta.

Palveluverkko tarkentuu vielä syksyn aikana. Kilpailutuksen kautta olemme saaneet valittua jo osan yhteistyökumppaneista. Muiden kumppaneiden osalta valmistelut jatkotoimista ovat hyvällä mallilla. Omien palvelupisteiden toimitilat alkavat olla selvillä ja remontit edistyvät hyvää vauhtia.Muutaman aivan pienimmän opiskelupaikkakunnan osalta oppilaitokset ovat täsmentäneet ensi vuonna tapahtuvaa lähiopetusta, ja siitä johtuen vastaanottopalveluiden tarvetta paikkakunnalla arvioidaan nyt uudelleen.  Parilla pienimmistä paikkakunnista ei tarkkaa sijaintiosoitetta voida vielä julkaista, koska sopimus on vielä laadintavaiheessa. Näistä tarkemmin Palveluverkko-osiossa.

********

Päivitetty 4.9.2020

YTHS:n laajentumisen h-hetki on neljä kuukauden päässä ja loppukiri on alkamassa. Ennen vuodenvaihdetta on vielä paljon tehtävää, mutta asiat edistyvät aikataulussa ja ilman jarruttavia tekijöitä. Vallitseva koronatilanne ei ole vaikuttanut projektin etenemiseen, mutta varaudumme jatkossakin mahdollisiin epidemian aiheuttamiin haasteisiin.

Tällä hetkellä projektissa ovat keskiössä erityisesti toimitilat ja rekrytoinnit. Monilla paikkakunnilla jylläävät jo remontit, ja syksyn aikana saadaan loputkin hankkeet käyntiin. Avoimia työpaikkoja on laitettu hakuun jo alkukesästä lähtien, ja lähiaikoina paikkoja avautuu lisää merkittävissä määrin.

Yhteistyökumppaneiden palvelupisteiden kilpailutus päättynyt. Valintojen jälkeen pääsemme vahvistamaan myös yhteistyökumppanien avulla tuotettavien palvelupisteidemme osoitteet.

********

Päivitetty 16.6.2020

YTHS 2021 -projektia on nyt takana reilu vuosi. Olemme edelleen hyvin aikataulussa eikä merkittävämpiä ongelmia ole tullut vastaan. Kevätkauden aikana olemme siirtyneet voimakkaasti suunnittelusta konkreettiseen tekemiseen.

Palveluista viestintää on tehty Kelan kanssa yhteisellä opiskelijakampanjalla, johon on kevään aikana kuulunut esim. tutor-videoiden tuotantoa. Palveluiden osalta on työstetty palvelumallia edelleen sekä kartoitettu ammattikorkeakoulujen erityistarpeita ja -piirteitä suhteessa yliopisto-opiskelijoihin. Palvelumalli vaikuttaa oleellisesti myös parasta aikaa työstettävään henkilöstömitoitukseen.

Hankintoja on työstössä useita, joista keskeisimpänä kesäkuun aikana julkaistava yhteistyökumppaneiden palvelupisteiden kilpailutus. Tilojen hankinnoissa ja remonteissa on menossa kiireinen vaihe, kun kaikki isoimmat remontit pyritään saada alkamaan heinäkuun kesäsulun aikana ja viimeisetkin vuokrasopimukset vahvistettua.

Kesälomien jälkeen loppuvuoden tärkeimmiksi tehtäviksi jäävät palvelupisteiden saattamiset valmiiksi remonttien ja varusteluiden osalta, yhteistyön tiivistäminen ammattikorkeakoulujen ja nykyisten amk-opiskeluterveydenhuollon toimijoiden kanssa, rekrytointien ja perehdytysten toteuttaminen sekä nykyisten järjestelmien, lupien ja suunnitelmien skaalaaminen vastaamaan laajentunutta palveluverkkoa. Myös opiskelijoille suunnattua palveluviestintää tiivistetään voimakkaasti kohti vuodenvaihdetta.

********

Päivitetty 14.4.2020

Projekti on edennyt suunnitellusti ja aikataulussa. Yksi merkittävä työn alla oleva kokonaisuus on valita kumppanit niille paikkakunnille, joille ei tule YTHS:n omana toimintana tuotettua palvelupistettä. Työstämme hankintalain mukaista kilpailutusta yhdessä Sansian kanssa. Tavoitteemme on saada vahvistettua yhteistyökumppanit ja heidän palvelupisteensä sijainnit viimeistään syyskuussa.

Palveluiden suunnittelun osalta olemme keskittyneet palvelumallin yksityiskohtaisempaan työstämiseen. Olemme myös kartoittaneet laajentumisen vaikutusta henkilöstön osaamistarpeeseen ja arvioineet tulevaa paikkakuntakohtaista palvelutarvetta. Olemme jatkaneet rekrytointiviestintää ja rekrytoinnin toteutuksen suunnittelua sekä valmistelleet sekä nykyisten että uusien työntekijöiden perehdytystä. Opiskelijoille suunnattua viestintää ja materiaalia on työstetty yhdessä Kelan kanssa. Uusien toimitilojen hankinnat ja remonttien hankesuunnitelmat edistyvät suunnitellusti.

Projektityö jatkuu koronavirusepidemiasta huolimatta suunnitellusti. Projektin aikataulu kestää hyvin lyhyemmät katkokset. Pidempien viivästymisten kannalta kriittisimmät kokonaisuudet ovat toimitilahankkeet ja rekrytointi. Varautumissuunnitelmassamme on laadittu suunnitelmat mahdollisten viivästysten ja muiden koronan tuomien haasteiden varalle.

**********

Päivitetty 13.2.2020

Projektin alkuvuosi on vierähtänyt palveluverkkoon ja palveluiden tuottamiseen liittyvien yksityiskohtien työstämisen parissa. Olemme esimerkiksi kartoittaneet paikkakunnilla tapahtuvan opiskelun järjestelyjä huomioiden myös mm. monimuoto-opiskelun tuomat erityispiirteet. Kokoamalla tiedot suoritettavista tutkinnoista ja opiskelijamäärien jakautumisesta pyrimme tekemään mahdollisimman tarkkaa kartoitusta opiskelijoiden palveluiden tarpeesta ja henkilön osaamistarpeesta. Olemme myös selvittäneet paikkakuntien nykyistä opiskeluterveydenhuoltoa ja suunnitelleet palveluiden saumatonta siirtoa.

Nykyisten ja uusien toimitilojen remontit ovat oma iso urakkansa, joka edistyy suunnitellusti. Palvelupisteiden tilantarve on laskettu ja suunnitelmat tilojen sijoittelusta nykyisissä palvelupisteissä ovat työn alla. Osassa palvelupisteistä on edetty jo hankesuunnitteluunkin. Nykyisten palvelupisteiden suurimmat remontit pyritään ajoittamaan kesään, jolloin ne eivät vaikuta vastaanottotoimintaan. Osa remonteista tulee kuitenkin jatkumaan myös syksyn aikana ja niistä saattaa aiheutua muutoksia palvelupisteiden toimintaan. Mahdollisista remontin aiheuttamista poikkeustilanteista ilmoitamme palvelupistekohtaisesti.

**********

Päivitetty 10.12.2019

Projektin loppuvuosi on ollut pitkälti Kelan ja YTHS:n välisen sopimuksen ja siihen liittyvän palveluverkon ja palvelukuvauksen työstämistä. Palveluiden toteuttamisen linjauksia on suunniteltu kattavasti kaikkien toimintojen osalta sekä hahmoteltu tulevan henkilöstön määrää ja jakaumaa. Projektin keskeisimpiin riskeihin eli rekrytoinnin ja tilahankintojen onnistumiseen on panostettu huolellisella ennakkovalmistelulla. Palveluverkon vahvistamisen myötä pääsemme etenemään molemmissa jälleen astetta konkreettisemmalla tasolla, kun tiedämme millaisia tiloja ja henkilöstöä tarvitsemme milläkin opiskelupaikkakunnalla.

**********

Päivitetty 15.10.2019

YTHS 2021 -projekti muodostuu useista toisistaan riippuvaisista osakokonaisuuksista, joiden työstöön osallistuu laaja joukko YTHS:n asiantuntijoita. Kokonaisuudessaan projekti kestää vähintään kaksi vuotta kesään 2021 saakka.

Projektin toteutuksen suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista vastaa projektiin erikseen palkattu projektipäällikkö apunaan projektisuunnittelija. Toimeenpanoa valvovat YTHS:n hallitus sekä projektille nimetty seurantaryhmä, jossa myös SYL ja SAMOK ovat edustettuina.

Vuonna 2019 suunnitellaan ja määritellään raamit tulevalle

Projektin työstäminen aloitettiin keväällä 2019 projektikokonaisuuden, budjetoinnin ja palvelumallin (palveluiden toteutustavan) suunnittelusta. Loppuvuoden aikana työstetään palveluverkkoa sekä tila-, henkilöstö- ja aluemallisuunnitelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa sen suunnitelemistä, millä paikkakunnilla, millaisissa tiloissa ja millaisella henkilöstöllä palveluita jatkossa tarjotaan ja miten tätä kokonaisuutta johdetaan hallinnollisesti. Tarjottavien palveluiden raameja suunnitellaan niin projektissa sisäisesti kuin yhteistyössä Kelan ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Vuonna 2020 rakennetaan laajentumisen puitteet

Vuoden 2020 alussa keskitytään voimakkaasti palveluista viestintään. Nykyisille ja tuleville asiakkaille suunnattua viestintää tiivistetään entisestään loppuvuotta 2020 kohden.

Rekrytointi käynnistyy keväällä 2020, mutta paljon taustatyötä on tehty jo etukäteen. Varsinaisesti työpaikat tulevat hakuun näillä näkymin vasta kesän 2020 lomien jälkeen, mutta työmahdollisuuksista kiinnostuneille avautuu yhteydenottomahdollisuus jo aikaisemmassa vaiheessa.

Palveluverkkoon liittyvät alihankinnat, sopimukset, tilahankinnat ja remonttisuunnittelut toteutetaan ensi vuoden kevätpuolella ja syyskaudella suunnitellaan ja toteutetaan palvelupisteiden kalustusta ja varustelua. Uudet tilat tarkastutetaan ja otetaan käyttöön ennen vuodenvaihdetta, jotta YTHS on valmis palvelemaan laajentunutta asiakaskuntaamme välittömästi vuoden 2021 alusta.

Vuonna 2021 vakiinnutetaan uudet palvelut

Laajentuminen astuu voimaan vuoden 2021 alussa. Projekti ei kuitenkaan pääty siihen vaan projektityötä jatketaan vielä vähintään seuraavaan kesään. Todellinen palveluntarve hahmottuu vasta ensimmäisten kuukausien aikana ja samoin se, missä ja miten uudet asiakkaamme haluavat asioida. Tämän vuoksi koko projektissa tähdätään siihen, että keväällä 2021 pystytään tekemään tarvittaessa muutoksia hyvinkin joustavasti. Tavoitteena on mahdollisimman pian vakiinnuttaa valtakunnallisesti yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut YTHS:n strategian mukaisesti.