2009-2006

2014-2010    2005-2000     1999-1990     1989-1980     1979-1970    1969-1960

 2009 Hannula R, Mikkola O, Tikka L.: Hyvän unen lyhyt oppimäärä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 3, 2009. 
  Hiltunen-Back E, Ruutu P, Kautiainen H, Savolainen R, Paavonen J, Reunala T, Ådahl L.: Sukupuolitautien anturiverkostot 1995-2006: Toistuvat sukupuolitartunnat ovat yleisiä. Suomen Lääkärilehti 37/2009. 
  Jauhiainen J, Korkeaoja L, Lavikainen E, Niemelä A, Penttilä J: Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 32/ 2009.
  Kivelä A.: ”Loppujen lopuksi painolla ei ole merkitystä, kun itsellä on hyvä olla.” Painon- ja elämänhallintakurssin arviointi ja kehittäminen, opinnäytetyö
  Kokko M.: Virtala A.: Nettipornosta arkiseen seksiin -opiskelija tarvitsee monipuolista tietoa. Suomen Lääkärilehti 2009;34:2694–2697.
  Kujala J.: Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä - Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille. SYL, 2009  (pdf)
  Kunttu K. : Opiskeluterveys koostuu monen toimijan yhteistyöstä. Työterveyslääkäri 2009; 27(1):21-24. 
  Kunttu K, Huttunen T. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45, 2009 / Student Health Survey 2008: a national survey among Finnish university students. Finnish Student Health Service 2008, summary
  Kunttu K., Westerlund H., Heilala E: Sähköiseen kyselyyn perustuva terveystarkastus, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 4/2009 
  Martin M, Nummelin B, Lusenius M.: Parisuhdeopas opiskelijoille, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 6, 2009.   
  Salmela-Aro K.: Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto-ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 46, Helsinki 2009.        
 

Seppänen N.: Opiskelijaliikunnan ja työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt, Humanistinen ammattikorkeakoulu opinnäytetyö, Kansalsistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, 2009.  (pdf)     

2008 Castren J.: Sähköinen viestintä ja verkkoneuvontapalvelu osana yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltoa 2008, väitöskirja.  Email in patient communication and a web-based health advice service as a part of health care services among Finnish university students.  In Finnish, English summary.
  Castren J, Huttunen T, Kunttu K.: Users and non-users of web-based health advice service among Finnish university students - chronic conditions and self-reported health status (a cross-sectional study). BMC Medical Informatics and Decision Making 2008, 8:8, Published: 31 January 2008, http://www.biomedcentral.com/1472-6947/8/8
  Kunttu K .: Myös opiskelijan työkykyä on tuettava. Suomen Lääkärilehti 2008; 63(37): 3018–3021.
  Kunttu K, Huttunen T.: Lyhyt terveyskysely tunnistaa uuden opiskelijan terveysriskit. (Advance screening in two-stage health examination among first-year university students)  Suomen Lääkärilehti 2008;63(39):3216-3222.
  Martin M, Kunttu K.: Psykosomatiska symptom- patientguide, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 4, 2008.  
  Mäenpää M.: "Laajempi ystäväpiiri - keveämpi mieli?" Yliopisto-opiskelijoiden sosiaalinen tuki ja positiivinen mielenterveys. Terveyskasvatuksen pro gradu-tutkielma, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto 2008.
  Piha J, Kunttu K, Hurme S.: Premature ejaculation among 1,110 university students. Sexologies 2008;17:129-130.
  Ventä Irja: Mitä lääkärin pitää tietää viisaudenhampaista? Pääkirjoitus. Duodecim 2008; 124:2051-2.
  Ventä I, Turtola L.: Korkeakouluopiskelijoiden suun terveyden muutokset kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (Changes in the oral health of university students during the first three years of studies).  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 44, Helsinki 2008.      
2007

Almonkari M.: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa (väitöskirja) (Social anxiety in study-related communication situations). Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä studies in humanities 86, 2007.  In Finnish, English summary.

  Auvinen E, Zilliacus R, Malm C, Karkkulainen T, Fingerroos R, Paavonen J.: Repeated human papillomavirus DNA findings among female university students. International Journal of STD & AIDS 2007;18(Dec2007):839 -841.
  Castrén J., Huttunen T., Kunttu K.: Yliopisto-opiskelijat ja sähköiset terveyspalvelut. Terveydenhuollon haasteena on tarjota hyödyllisiä verkkopalveluita. (Use of eHealth among Finnish university students) Suomen Lääkärilehti 2007; 62(27-31);2679-2683.
  Hietala A.: Edessä kanto kaskessa. Nuoruusiän alun aikaisten kehityspysähdysten esiintymisestä myöhemmässä elämässä. Nuorisopsykoterapiasäätiö 2007;16.
  Keinänen M, Engblom P.: Nuoren aikuisen psykodynaaminen psykoterapia, Duodecim 2007.
  Korpiola K.: Parantaja sananlaskujen parissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 43, Helsinki 2007.     
  Kunttu K., Huttunen T.: Terveystarkastuksen seulalomakkeen toimivuus, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 3/2007  
  Kunttu K, Saikkonen P, Vadén T.: Opiskelijoiden hyvinvointihanke KEHRÄ - kehittämisprojektista vakiintuneiksi käytännöiksi. Julkaisussa: Kunttu K. (toim.) Opiskeluyhteisön terveydeksi. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 2, 2007.
  Kunttu K. (toim): Opiskeluyhteisön terveydeksi , Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 2, 2007.    
  Lähteinen-Kyykkä M.: Tutorguiden - att leda smågrupper för nya studerande / Uusien opiskelijoiden pienryhmäohjaajan opas, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 1, Helsinki 2007.    
  Mikkonen J, Ruokonen R.: Mäyräkoirasta sikspäkkiin -yhteisöterveyshankkeen loppuraportti. YTHS ja Elämäntapaliitto, Helsinki 2007.
 

Pylkkänen K.: Hyvä nuorten mielenterveys - kansakunnan tulevaisuus. Suomen Lääkärilehti 62:4287, 2007

  Sulander J, Romppanen V.: Hyvinvointi koulutyössä ja opiskelussa. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 26, Työterveyslaitos 2007.
  Vadén T.: Opiskelijayhteisöjen mielenterveystyö. Kirjassa Eskola J, Karila A (toim.) Mielekäs Suomi: Näkökulmia mielenterveystyöhön. Helsinki:Edita 2007:126-141.
  Virtala A.: Family planning among university students in Finland (Yliopisto-opiskelijoiden perhesuunnittelu Suomessa ). Acta Universitatis Tamperensis; 1218, Tampereen yliopisto, Tampere 2007.Sähköinen versio sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 604, Tampereen yliopisto 2007.
 

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Sexual intercourse and current contraceptive use among university students in Finland. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2007; 135: 104-110 (Feb. 8)

2006 Almonkari M, Koskimies R.: Esiintymisjännittäjille apua. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, Helsinki 2006.     
  Castrén J., Virjo I.: YTHS:n lääkärien asenteet sähköpostin käyttöön potilastyössä. Suomen Lääkärilehti 2006; 61: 1487-1492.
  Keinänen M., Lahti I., Pylkkänen K.: Psykoterapia ja näyttöön perustuva lääketiede - mielen vuorovaikutuksellinen tieteenteoria. Suomen Lääkärilehti 2006; 61: 1221-1227.
  Kunttu K, Almonkari M, Kylmälä M, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden esiintymisvarmuus ja esiintymisjännitys opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta. (Student health care: Public performance anxiety and confidence among university students) Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2006; 43: 320 – 330.
  Kunttu K, Martin M, Almonkari M.: Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? (University students fear public performance - what can we do?)  Suomen Lääkärilehti 2006; 61:4585 - 4588.
  Kunttu T.: Yhteistuumin opiskelijan terveydeksi - YTHS:n Turun terveydenhoitoaseman elävä historia 1956-2006. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Turun terveysasema, Raisio 2005.  Tiedote
  Kurri E.: Opintojen pitkittymisen dilemma. Tutkimus opintojen sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja niihin vaikuttamisen keinoista. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. 27/2006. Tiedote
  Peltola JS, Ventä I, Haahtla S, Lakoma A, Ylipaavalniemi P, Turtola L.: Dental and oral radiographic findings of the first-year university students in 1982 and 2002 in Helsinki, Finland. Acta Odontol Scand 2006 Feb;64(1);42-46.
  Pulkkinen M.: Opiskelijoille suunnattu tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden arviointilomake Helsingin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjeman erikoistumisopintojen kehittämistyö, 2006.
  Pylkkänen K.: Aikuisten psykoterapiat. Kirjassa Kunnamo I (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2006. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2006:1223-1226.
  Pylkkänen K.: Mikä on psykoterapian tarve ja toteuttamismahdollisuus korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa? Kirjassa Psykoterapia. Konsensuskokous 2006. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia 2006.
  Pylkkänen K.: Nuorisopsykiatrian kehitys Suomessa. Kirjassa Laukkanen E, Marttunen M, Miettinen S, Pietikäinen M. Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Helsinki:Kustannus Oy Duodecim, 2006.
  Pylkkänen K.: Nuorten psykiatrinen tutkimus ja hoitoonohjaus. Kirjassa Kunnamo (päätoim.) Lääkärin käsikirja 2006. Helsinki:  Kustannus Oy Duodecim, 2006:1169-1170.
  Pylkkänen K., Repo E.: Palauttaako terapia menetetyn opiskelukyvyn. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 42, Helsinki 2006. pdf
  Saari M.: Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto, 2006. Tutkielma
  Tuominiemi E.: Liikkumisresepti YTHS:n työvälineenä - lääkäreiden ja potilaiden kokemuksia. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos 2006. pdf
  Virtala A., Kunttu K.: Jäävätkö yliopisto-opiskelijoiden toiveet lasten saamisesta haaveeksi? (Childbearing among university students - will the dream remain a dream?) Suomen Lääkärilehti 2006; 61;27-32.
  Virtala A., Virjo I.: Yliopisto-opiskelijoiden raskaudenkeskeytykset eivät ole lisääntyneet. Duodecim 2006; 121-481.
 

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Childbearing and the desire to have children among university students in Finland. Acta Obstetricia et Gynecologica 2006; 85:312 - 316.