2005-2000

2014-2010      2009-2006    1999 - 1990     1989 - 1980    1979 - 1970    1969- 1960

2005    

Beklen A, Laine M, Ventä I, Hyrkäs T, Konttinen YT: Role of TNF-? and its receptors in pericoronitis. J Dent Res 2005; 84 (12): 1178-1182.

 

Castrén J., Niemi M., Virjo I.: Use of email for patient communication in student health care: a cross-sectional study. BMC Medical Informatics and Decision Making 2005, 5:2. 

 

Kunttu K.: Kaad liiveihis ryypp...,  Myötäote (Elämäntapaliiton mielipidelehti) 2005:3.

 

Kunttu K, Virtala A.: Opiskelijaterveydenhuolto, julkaisussa Yleislääketiede, Kustannus Oy Duodecim, 2005:328 - 336. 

 

Kunttu K, HuttunenT.: Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40, 2005. pdf, liitetaulukot. Student health survey 2004: A national survey among Finnish university students. Helsinki. Finnish Student Health Service, Researsh reports 40, 2005. In Finnish, English summary. 

 

Laaksonen E.: Yliopisto-opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 38, 2005. 

 

Meronen M-L, Pylkkänen K.: Asiakastyytyväisyys mielenterveyspalveluissa. YTHS:n asiakastyytyväisyystutkimus. Suomen Lääkärilehti 2005;60:30-32. 

 

Paavonen J, Malm C, Zilliacus R, Trontti A, Auvinen E, Meurman O, Lehtinen M, Niemi M.: Klamydian esiintyvyys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiakkailla. Suomen Lääkärilehti 2005; 60 (3): 261-263.   

 

Pelto-Huikko A, Koskinen-Ollonqvist P.: Yhteisöterveyttä yhteistyönä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 39, 2005. 

  Pylkkänen K.: Pakko ja nuori mielenterveyspotilas. Suomen lääkärilehti 2005; 60:2103-2107 
 

Ventä I, Lakoma A, Haahtela S, Peltola J, Ylipaavalniemi P, Turtola L.: Oral piercings among first-year university students. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: 546-549. 

 

Ventä I, Turtola L.: Viisaudenhampaiden kirurginen hoitosuositus. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimukseen perustuva hoito. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 41, 2005. pdf 

 

Virtala A, Virjo I.: Consultation concerning contraception and induced abortions among university students - trends in Finland 1986-2003. Contraception 2005; 72: 372-376.  

   
2004

Almonkari M., Koskinen R. (toim.):Esiintymisjännittäjille apua. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, 2004.   

 

Auvinen E, Niemi M, Malm C, Zilliacus R, Trontti A, Fingerroos R, Lehtinen M, Paavonen J.: Joka kolmannella naisopiskelijalla genitaalien papilloomavirusinfektio. Suomen Lääkärilehti 2004; 59 (14): 1487-1489. 

 

Blomqvist J.: Sosiaalinen tuki ja sen merkitys korkeakouluopinnoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto 2004. Tiivistelmä 

 

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Niska-hartia -oireisen opiskelijan profiili. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004:55 - 70. 

 

Engblom P.: Syömishäiriöt - itsesäätelyä etsimässä?  Neuvola ja kouluterveys 2/2004. 

 

Engblom P, Ollitervo-Peltonen R, Kunttu K, Huttunen T.: Syömishäiriöisten yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi ja voimavarat. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 135 - 159. 

 

Kalimo K, Mattila L, Kautiainen. H.: Nickel allergy and orthodontic treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2004 Sep;18(5):543-5. 

 

Kunttu K.: Esiintymisjännityksen lääkkeellinen hoito. Julkaisussa Almonkari M ja Koskimies R, toim. Esiintymisjännittäjille apua. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 37, 2004. 

 

Kunttu K.: Korkeakouluopiskelijoiden terveysriskit (katsausartikkeli) (Health risks among university students), Suomen Lääkärilehti 2004; 59: 2913 -2918. 

 

Kunttu K. (toim.): Oireilevan opiskelijan viesti? Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000-aineistosta (Students have symptoms - but what is their underlying message? Reports based on the Student Health Survey 2000). Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Kela. Helsinki 2004. Tiivistelmä 

 

Kunttu K.: Opiskelijakulttuuri suosii alkoholinkäyttöä Dialogi (Stakes) 2004; 14: 46 - 49. www.stakes.fi 

 

Kunttu K.: Vapaaehtoista juomista? - Opiskelijoiden alkoholinkäyttötottumukset. www.health.fi kesäkuu 2004 

 

Kunttu K, Huttunen T.: Tutkimusten aineisto ja menetelmät. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti? Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004:13 - 33.  

 

Kunttu K, Virtala A, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden koettu terveys ja oireilu. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004:35 - 53. 

 

Laaksonen E.: Yliopisto-opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja siihen yhteydesä olevat tekijät. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto 2004. TiivistelmäHYPERLINK "/netcomm/viewarticle.asp?article=2716" 

 

Leikomaa T-M, Kunttu K, Huttunen T.: Nuuskaa käyttävän opiskelijan profiili. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 101 - 111. 

 

Lounasmaa J, Tuori M-R, Kunttu K, Huttunen T.: Opiskelukyky ja otteen saaminen opiskelusta. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 161 - 191. 

 

Ollitervo-Peltonen R.: Nuorten syömishäiriötja moniammatillinen yhteistyö. Neuvola ja kouluterveys 2/2004.  

 

Ollitervo-Peltonen R, Engblom P, Kunttu K, Huttunen T.: Syömishäiriöisten yliopisto-opiskelijoiden oireilu ja elämäntavat. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 113 - 134. 

 

Poutiainen H.: Opiskelijoiden ja hoitajien kokemuksia ja näkemyksiä YTHS:n terveystarkastuksesta. Lisensiaattityö. Jyväskylän ylopisto. Terveystieteiden laitos, 2004. Tiivistelmä 

 

Rönnemaa A-M, Kunttu K, Huttunen T.: Allergista nuhaa ja silmäsairautta sairastavien opiskelijoiden erityispiirteitä. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004:71 - 84. 

 

Saarni U-M, Kunttu K, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden lääkäripalvelujen suurkäyttö sekä kokemukset terveyspalvelujen laadusta. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 193 - 227. 

 

Silventoinen S. (toim.).: Kavereiden kesken ja kuulakärkikynällä. Kalle Wettenhovin muistelmia. Ylioppilasterveys ry, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Kotka 2004. 

 

Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L.: Clinical outcome of third molars in adults followed during 18 years. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62: 182-185. 

 

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T.: Opiskelijoiden rohdosvalmisteiden ja luontaistuotteiden käyttö. Julkaisussa: Kunttu K. toim. Oireilevan opiskelijan viesti. Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -aineistosta. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Helsinki 2004: 85 -100. 

  Virtala Aira, Virjo Irma.: University students seeking hormonal emergency contraception: Why do they not want pregnancy now? When is it suitable to have children? Yearbook of Population Research in Finland 40, 2004 pp.119-131.
   
 2003

 Koskimies R., Kunttu K.: Jännittäjäopiskelijoille apua. Acatiimi (Professoriliiton, tieteentekijöiden liiton ja yliopistolehtorien liiton lehti) 2003; 7:22.

 

Koskimäki H.: Yliopisto-opiskelijoiden urasuunnittelu ja yliopiston ohjauksen kehittäminen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto 2003. Tiivistelmä 

 

Kotisaari S, Punnonen K, Ågren U, Viinamäki H.: Naisopiskelijoiden mielenterveys ja laihduttaminen, Suomen Lääkärilehti 2003; 58: 2519-2523. 

 

Kunttu K.: Näkökulmia opiskelijoiden hyvinvointiin. Julkaisussa: Berschewsky T, Rissanen A, toim. Valokeilassa ammattikorkeakouluopiskelija. Painohäme Oy, Ylöjärvi 2003: 28 - 30. 

 

Kunttu K, Kylmälä M.: Terveystottumusten pysyvyys ja muutokset viiden opiskeluvuoden aikana (Stability and changes of health habits: a 5 year follow-up study among university students). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2003; 40: 34 - 48. 

 

Laine M, Ventä I, Hyrkäs T, Ma J, Konttinen Y.: Chronic inflammation around painless partially erupted third molars. Oral. Surg. Oral Med. Pathol Rariol. and Endod. 2003; 95 (3): 227-282. 

 

Lehtinen M, Malm C, Apter D, Heikkilä R, Heino P, Rimpilä K, Zilliacus R, Paavonen J.: Preventiva vacciner mot papillomvirus och cervixcancer når snart kliniken (summary), Läkartidningen 2003; 43: 3408-3412. 

 

Luomala H.: Terveyden sairastuttava velvoittavuus. Näkökulmia terveyden ja sairauden vastuuajattelun eroihin korkeakouluopiskelijoiden käsitysten rakentumisen valossa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos, Helsingin yliopisto 2003. Tiivistelmä 

 

Mattila K, Kilpeläinen M, Terho E.O, Koskenvuo M, Helenius H, Kalimo K.: Food hypersensitivity among Finnish university students: association with atopic diseases. Clin. Esp. Allergy 2003; 33: 600-606. 

 

Mikkola S.: Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia pitkittyneen niska- tai selkäkivun hoidosta. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, 2003. Tiivistelmä 

 

Pylkkänen K.: Psyykkisesti oireileva nuori ja nuorten mielenterveys. Kirjassa Pylkkänen K, Tamminen T, Syvälahti E. Keskeistä käytännön psykiatriaa. Recallmed Oy, Hämeenlinna 2003. 

 

Pylkkänen K.: Hoitotakuu nuorisopsykiatriassa. NUOTTA-projektin loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä 13, 2003. 

 

Ripatti M.: Korkeakouluopiskelun koettu vaativuus ja hallinnan ristiriidat - www-kysely Tampereen yliopiston opiskelijoiden uupumisesta ja psykososiaalisista hallintamahdollisuuksista. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto 2003. Tiivistelmä 

 

Saikkonen P.: Hyvinvointia yhteistyönä. Opiskelijoiden hyvinvointihanke HYRRÄn loppuraportti. Helsinki: Helsingin yliopisto ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 2003. 

 

Salonen U.: Alcohol drinking, smoking, cannabis use and physical and mental health among Finnish university students: a longitudinal study (väitöskirja). Yliopistopaino, Helsinki 2003 

 

Salonen U.: Muuttavatko opiskeluvuodet suhdetta päihteiden käyttöön? Terveydenhoitaja 2003; (7): 44-45. 

 

Virjo I, Virtala A.: Why do students use emergency contraception? The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2003; (8):139-144. 

   
2002

Apajalahti S, Hölttä P, Turtola L, Pirinen S.: Prevalance of short-root-anomaly in healthy young adults. Acta odontol. Skand. 2002; 60: 56-59. 

 

Franz L, Talvikoski E.: YTHS:n arviointitutkimus. Empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmäkurssi, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 2002.

 

Harva A, Ventä I.: Syömishäiriöpotilaan tunnistaminen ja hoitaminen. Suomen Hammaslääkärilehti 2002; (7): 360-367. 

 

Hälikkä L.: NLP-terapia opiskelijoiden mielenterveystyössä. Teoksessa Pietiläinen R., Rautarinta S. (toim.) Näkökulmia luovaan prosessiin terapiassa. NLP-psykoterapiakoulutuksen 1999-2002 lopputyöjulkaisu. TYT, Julkaisusarja A 1/02, 148-164, Tampere 2002. 

 

Kestilä J.: Terveystietoa verkossa. YTHS:n verkkopalvelun käyttäjäselvitys ja käytettävyystutkimus 2002. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 24, 2002. 

 

Kunttu K, Ollitervo-Peltonen R, Seppänen E, Ahola V.: Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisten suhteiden yhteys opiskeluajan stressiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2002; 39:263-272. 

 

Lakoma A.: Syömishäiriöpotilaan suumuutokset ja niiden ehkäisy. Suuhygienisti, 4-7; (3): 

 

Luomala H, Mäkinen J.: Opiskelijoiden terveyskäsitykset. Empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmäkurssi. 

 

Ojanen M, Pajakoski E, Rytkönen E.: Lempeistä lääkäreistä ilkeisiin sitruunoihin. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 2002. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 2002. 

 

Pylkkänen K.: Nuoren psykiatrinen tutkimus ja hoitoonohjaus. Teoksessa: Lääkärin käsikirja 1087-1088, Duodecim, Jyväskylä 2002. Myös Lääkärin CD:llä, versio 2/2002, tietokanta: YKT ja terveysportti 

 

Turtola L.: Hammashoitoa pelkäävän potilaan kohtaamien. Suuhygienisti 2002; (3):14-18. 

 

Turtola L, Harva A.: Syömishäiriöt - hammasvauriot, syömishäiriöiden vaikutus suuhun. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2002. 

   
2001

Castrén J, Hyrkäs T, Yli-Pohja L.: YTHS:n Helsinki-Espoo terveydenhoitoaseman lääkärin, hammaslääkärin ja mielenterveyden sähköpostipalvelut vuosina 1998-2000. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 2001. 

 

Jokinen P.: Tutortoiminnan kehittäminen (gradu). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 36, Helsinki 2001. 

 

Keinänen M.: The cooperation of mental health professionals and doctors in Balint-group supervision. Israel Journal of Psychiatry 2001; 38: 95-101. 

 

Keinänen M.: Mielensisäisen vuoropuhelun kehitys psykoanalyyttisessä psykoterapiassa. Suomen Lääkärilehti 5/2001. 

 

Kilpeläinen M.: Asthma and allergic rhinoconjunctivitis amon university students - occurrence and risk factors. Turun yliopiston julkaisuja, sarja D, osa 470, Turku 2001. 

 

Kilpeläinen M, Koskenvuo M,  Helenius H, Terho EO.: Stressful life events promote the manifestation of asthma and allergic diseases. Clin Exp Allergy 2001; in press.  

 

Kilpeläinen M, Koskenvuo M,  Helenius H, Terho EO.: Wood stove heating, asthma and allergies. Respir Med 2001; in press. 

 

Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H, Koskenvuo M.: Early childhood pet keeping and subsequent allergic rhinoconjunctivitis and asthma. Submitted. 

 

Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H, Koskenvuo M.: Home dampness, current allergic diseases and respiratory infections among young adults. Throrax 2001;56:462-7, with permission fromthe BMJ Publishing Group. 

 

Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H, Koskenvuo M.: Validation of a new questionnaire on asthma, allergic rhinitis and conjunctivitis among young adults. Allergy 2001;56:377-84. 

 

Kunttu K., Huttunen T.: Kehrän taustamuistio, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 2/2001  

 

Kunttu K.:, Huttunen T.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia. 45, Helsinki 2001. Tiivistelmä. 

 

Kunttu K., Huttunen T.: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaterveystutkimus 2000. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 3. Turku 2001. 

 

Mattila L, Kilpeläinen M, Terho O, Koskenvuo M, Helenius H, Kalimo K.: Prevalence of nickel allergy among Finnish university students in 1995. Contact Dermatitis 2001; 44: 218-223. 

 

Ollitervo-Peltonen R, Kunttu K, Seppänen E, Ahola V.: Yliopisto-opiskelijoiden koettu terveys ja stressi viiden opiskeluvuoden aikana. Työterveyslääkäri 2001; (1): 116 -120. 

 

Simberg S, Sala E, Laine A, Rönnemaa A-M.: A fast and easy screening method for voice disorders among teacher students. Log. Phon. Vocol. 2001;26:10-16. 

 

Ventä I, Turtola L, Ylipaavalniemi P.: Radigraphic follow-up of impacted third molars from age 20 to 23 years. J Oral Maxillofac. Surg. 2001;30: 54-57. 

 

Ventä I, Hyrkäs T, Paakkari I, Ylipaavalniemi P.: Thermographic imaging of postoperative inflammation modified by anti-inflammatory pretreatment. J Oral Maxillofac Surg 2001; 59: 145-150. 

 

Virtala A.: Jälkiehkäisy. Kouluterveys ja Neuvola 3/2001. 

   
2000

Keinänen M.: Internalization and symbolization in the process of psychoanalytic psychotherapy: a case study. Nordic Journal of Psychiatry 2000;(5):347-354. 

 

Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H, Koskenvuo M.: Farm environment in childhood prevents the development of allergies. Clin Exp Allergy 2000;30:201-8. 

 

Kunttu K.: Opiskeluympäristön terveellisyyden edistämisen tilannearvio,  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 1/2000   

 

Lempinen P, Tiilikainen A.: Tietoverkkopalvelut ja opiskelijaterveydenhuolto. YTHS:n Internetpalveluiden käyttäjä- ja kehittämisselvitys syksyllä 1999. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, 2000. 

 

Pylkkänen K.: Nuoren potilaan psykiatrinen tutkiminen ja hoitoonohjaus. Kirjassa Yleislääkärin käsikirja Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim 2000:1018-1019. 

 

Räsänen M., Kähkönen S.: Yliopisto-opiskelijoiden seksikäyttäytymisen turvallisuus. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto. 

 

Simberg S, Laine A, Sala E, Rönnemaa A-M.: Prevalence of voice disorders among future teachers. Journal of Voice 2000; 14 (2):231-235. 

 

Ventä I.: Estimating the need for third molar removal. J Oral Maxillofac. Surg. 2000; 58: 927-928. In reply to the letter to the Editor. 

  Ventä I, Ylipaavalniemi P, Turtola L.: Long-term evaluation of estimates of need for third molar removal. J Oral Maxillofac Surg. 2000; 58: 288-291.