Rohdosvalmisteiden haittavaikutuksista

Ovatko rohdosvalmisteet turvallisia? | Puutteellisuudet rohdosvalmisteiden laatukontrolleissa | Kiinalaisia rohdoksia sisältävät valmisteet | Haittavaikutukset, joita voi esiintyä sekä rohdosvalmisteiden että tavanomaisten lääkevalmisteiden käytön yhteydessä | Miten käytän rohdosvalmisteita turvallisesti? 


Useita rohdosvalmisteita voidaan myydä sekä apteekeissa, luontaistuotekaupoissa että elintarvikeliikkeissä.

Nykyiset rohdosvalmisteet saattavat sisältää jopa useita kymmeniä aineosia yhdestä tai useammasta rohdoksesta ja usein lisäksi myös vitamiineja ja kivennäisaineita.

Ovatko rohdosvalmisteet turvallisia?

 Se, että rohdosvalmisteet on valmistettu luonnosta saatavista kasveista, ei takaa niiden vaarattomuutta.

Rohdosvalmisteiden haittavaikutuksia arvioitaessa on aina huomioitava myös valmisteiden mahdollinen hyöty verrattuna niiden aiheuttamiin mahdollisiin haittavaikutuksiin eli ns. riski-hyöty-suhde. Valmisteen aikaansaaman hyödyn täytyy olla suurempi kuin sen haitat. Rohdosvalmisteelle, jonka hyöty jonkin sairauden hoidossa parhaimmillaankin saattaa olla vähäinen, sallitaan vain vähäisiä haittavaikutuksia.

Euroopassa ei ole toistaiseksi systemaattisia rohdosvalmisteiden aiheuttamien haittavaikutusten seurantaa. Luontaistuotteiden ja rohdosvalmisteiden valmistajilta ei toistaiseksi vaadita yksityiskohtaisia, tutkimuksiin perustuvia selvityksiä valmisteiden mahdollisista haittavaikutuksista. Tämän takia tarkkoja tietoja rohdosvalmisteiden haittavaikutuksista ei ole käytettävissä. Tiedot perustuvat lähinnä yksittäistapauksiin.

Toistaiseksi rohdosvalmisteiden laatukontrolli on epäyhtenäistä ja puutteellista useissa EU:n jäsenmaissa.

Puutteellisuudet rohdosvalmisteiden laatukontrolleissa

Yleisin syy jonkun rohdosvalmisteen aiheuttamiin vakaviin haittavaikutuksiin on se, että valmiste sisältää joitakin muita rohdoksia tai aineita kuin sen myyntipäällyksessä on ilmoitettu. Valmisteeseen on joko tarkoituksella lisätty tai valmistuksen yhteydessä on vahingossa joutunut jotain myrkyllistä rohdosta tai metallia taikka jotain synteettistä lääkeainetta, josta ei ole mainintaa myyntipäällyksessä.

Suomessa ei toistaiseksi ole todettu edellä kuvattuja "terästettyjä" rohdosvalmisteita. Viranomaisten suorittamissa satunnaisissa rohdosvalmisteiden analyyseissa on todettu, että jotkut valmisteet ovat sisältäneet liian suuria määriä raskasmetalleja tai ovat sisältäneet kyseistä rohdosta vähäisempiä määriä kuin myyntipäällyksessä on ilmoitettu. Havaitut raskasmetallimäärät eivät ole olleet myrkyllisiä, mutta ovat ylittäneet elintarvikkeille sallitut pitoisuudet.

Kiinalaisia rohdoksia sisältävät valmisteet

Puutteellisen laatukontrollin lisäksi toinen rohdosvalmisteisiin liittyvä ongelma on on kiinalaisten rohdosvalmisteiden lisääntynyt käyttö länsimaissa.

EU:ssa rohdosvalmisteilla tarkoitetaan vain Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa perinteisesti käytettyjä rohdoksia sisältäviä valmisteita. Aasialaisia lääkkeellisesti vaikuttavia rohdoksia sisältävät valmisteet luokitellaan periaatteessa lääkevalmisteiksi, mutta käytännössä niitä myydään lähes kaikissa Euroopan maissa elintarvikkeina ilman ennakkohyväksyntää.

Haittavaikutukset, joita voi esiintyä sekä rohdosvalmisteiden että tavanomaisten lääkevalmisteiden käytön yhteydessä

1. Välittömät haittavaikutukset

Rohdosvalmisteet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita tai ruoansulatuskanavan ärsytystä, kuten synteettiset lääkevalmisteetkin. Mäkikuisman (Hypericum perforatum) sisäinen käyttö saattaa herkistää ihoa auringonvalolle.

Rohdosvalmisteita saatetaan suosittaa allergisille henkilöille tavanomaisia lääkevalmisteita turvallisempana vaihtoehtona. Luontaistuotteet eivät ole allergikoille sen turvallisempia kuin muutkaan elintarvikkeet tai lääkkeet. Allergisten henkilöiden on syytä tarkastaa luontaistuotteiden koostumus myyntipäällyksestä.

2. Viivästyneet haittavaikutukset

Sekä rohdosvalmisteet että synteettiset lääkevalmisteet saattavat aiheuttaa sellaisia haittavaikutuksia, jotka ilmenevät vasta pitkäaikaisen käytön yhteydessä tai vasta useita vuosia käytön jälkeen. 

Mahdollisten viivästyneiden haittavaikutusten kartoittamiseksi lääkevalmisteella tehdään useita vuosia kestäviä tutkimuksia sekä ennen valmisteen markkinoille tuloa että sen jälkeen. Rohdosvalmisteilla tällaisia tutkimuksia on tehty vain erittäin harvoin, joten useimpien rohdosvalmisteiden mahdollisia viivästyneitä haittavaikutuksia ei tunneta.

Rohdosten satoja vuosia kestänyt perinnekäyttö ei yleensä paljasta tällaisia haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia on saattanut esiintyä, mutta niiden yhdistäminen jonkin rohdoksen käyttöön ilman systemaattista haittavaikutusten ilmoittamista tai seurantatutkimuksia on vaikeaa.

Rohdosten ja rohdosvalmisteiden sikiölle epämuodostumia aiheuttavista vaikutuksista tiedetään erittäin vähän. Tämän takia rohdosvalmisteiden käyttöä raskauden aikana ei suositella.

3. Epäsuorat haittavaikutukset 

Rohdosvalmisteiden käyttöön liittyvä epäsuora haittavaikutus saattaa olla se, että ihmiset hakeutuvat lääkärin hoitoon myöhemmin ja vakavien sairauksien tehokas hoito viivästyy.

Näistä teoreettisista, rohdosten käyttöön liittyvistä haitoista ei ole kuitenkaan luotettavia tutkimuksia.

Rohdosvalmisteet saattavat muuttaa toisten samanaikaisesti käytettyjen rohdosvalmisteiden tai tavanomaisten lääkevalmisteiden vaikutuksia Esimerkiksi mäkikuismavalmisteet saattavat vähentää ehkäisypillereiden pitoisuutta plasmassa ja aiheuttaa läpäisyvuotoja tai heikentää niiden ehkäisytehoa. Näistä mahdollisista yhteisvaikutuksista on toistaiseksi vähän tutkimuksia.

Suomessa myytäviä rohdosvalmisteita voi käyttää suhteellisen turvallisesti, mikäli noudattaa seuraavia ohjeita:  

  • Noudata rohdosvalmisteen myyntipäällyksessä olevia annostusohjeita
  • Mikäli oireet jatkuvat rohdosvalmisteen käytöstä huolimatta, ota yhteyttä lääkäriin
  • Mikäli epäilet rohdosvalmisteen aiheuttaneen sinulle haittavaikutuksia, lopeta sen käyttö
  • Älä vaihda lääkärin määräämiä lääkevalmisteita rohdosvalmisteisiin keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa. Mainitse lääkärillesi käyttämäsi rohdosvalmisteet kuten muutkin lääkevalmisteet
  • Älä käytä rohdosvalmistetta säännöllisesti yli puolta vuotta
  • Älä käytä rohdosvalmistetta raskaana ollessasi eikä imetyksen aikana
  • Älä anna rohdosvalmisteita alle 2-vuotiaalle lapselle
  • Älä käytä rohdosvalmisteita, joiden koostumusta ei ole esitetty myyntipäällyksessä
  • Älä käytä ulkomailta hankittuja rohdosvalmisteita, ellet ole varma niiden sisällöstä
  • Vältä postitse myytäviä rohdosvalmisteitaLähde:
Ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara, Lääkelaitos
(julkaistu aikaisemmin Lääkelaitoksen lehdessä TABU 2/1997)